Wonen in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Het is aangenaam wonen in onze mooie gemeente, maar ook duur. Daarom blijft de gemeente werk maken van een betaalbaar en kwalitatief woonaanbod voor iedereen in Kalmthout.

• Dat gebeurt in eerste instantie door de bouw van nieuw sociale huur- en koopwoningen en bescheiden woningen. De gemeente start volgende sociale woonprojecten op in samenwerking met huisvestingsmaatschappijen Arro Antwerpen en De Ideale Woning:

 - 40-tal sociale huurwoningen in de Zoete Dreef, o.a. voor ouderen en mensen met een beperking
 - 18 sociale koopwoningen in de verkaveling aan de Vogelenzangstraat
 - 65 sociale koopwoningen en 35 sociale huurwoningen in Nieuwmoer, in de nieuwe verkaveling in het woonuitbreidingsgebied.
 - 9 huurwoningen voor ouderen in de Warandalei

• De gemeente betrekt ook de private verkavelaars bij het verhogen van het sociaal woonaanbod. Bij een nieuwe en grote verkaveling moet 50% van het aantal sociale woningen zijn. Zo komen er nieuwe sociale woningen bij elke nieuwe verkaveling in Kalmthout. De verkavelingen Kerkeneind-West en Vogelenzang zijn daar een voorbeeld van.

• Betaalbare huur- en koopwoningen op maat van jonge gezinnen en ouderen komen er ook in het woonuitbreidingsgebied Achterbroek en de stationsomgeving van Kalmthout. De planning hiervoor wordt de volgende jaren verder uitgewerkt. De stationsomgeving krijgt specifieke bouwgronden die via erfpacht aan jonge gezinnen worden aangeboden, waardoor de investering verspreid wordt over een langere periode.

• Via het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) beschikt Kalmthout vandaag over 20-tal SVK-woningen. Een Sociaal Verhuurkantoor huurt woningen van particulieren op de private huurmarkt, om deze door te verhuren aan maatschappelijk kwetsbare mensen tegen een lagere huurprijs dan op de private huurmarkt. Door nauwer samen te werken met de particuliere markt, verhogen we dit aanbod. De vraag is immers hoger dan het aanbod. We zetten onze schouders mee onder het SKV Pro-initiatief waardoor ook private ontwikkelaars kunnen bouwen of renoveren met het oog op de uitbreiding van het aantal sociale huurwoningen. Tot slot wordt ook de lijst met leegstaande woningen jaarlijks voorgelegd aan het SVK.

• Een goede en doordachte ruimtelijke ordening bepaalt het wonen in Kalmthout. Het recent geactualiseerde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan bevat de belangrijkste krijtlijnen voor deze goede ruimtelijke ordening. Zo versterken we de dorpskernen terwijl de groene en open ruimten gevrijwaard blijven.

• Nieuwe woonvormen krijgen meer en meer plaats in nieuwe verkavelingen. Woningdelen, kleinschalig wonen, gemeenschappelijke ruimten en betaalbaar wonen vormen daarbij belangrijke uitgangspunten. Als gemeente ondersteunen we deze evolutie. Daarbij streven we steeds naar een aangenaam evenwicht tussen individueel en collectief wonen. Er wordt ook initiatief genomen om inwoners vertrouwd te maken met deze nieuwe woonvormen en duurzaam wonen.

• Het gewestplan van Kalmthout bevat ca. 1/3de woongebied, 1/3de landbouwgebied en 1/3de natuurgebied. Binnen het woongebied worden bestemmingsplannen opgemaakt via ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). We startten inmiddels het RUP Woonbos 2 (Heide en Dennendael) op en zullen dit ook verder uitwerken met het doel de kwalitatieve groene woonomgeving te beschermen en te bewaren.

• Er komen steeds meer appartementen in Kalmthout. De gemeente hanteert een vrij strikt kader waar appartementen mogen gebouwd worden. Dat is vooral zo in de dorpskernen en langs de belangrijkste verkeersassen. We bakenen deze plaatsen verder af en nemen ze op in een gemeentelijke verordening. Zo is het voor iedereen duidelijk waar appartementen kunnen en waar niet.

• In navolging van de lijst met waardevolle woningen binnen het RUP Woonbos 1 (omgeving Heuvel en Heide), nemen we ook alle andere Kalmthoutse waardevolle woningen op in deze lijst. Opgelegde voorwaarden zorgen ervoor dat het waardevolle erfgoedkarakter ervan bewaard blijft.

Gerelateerde standpunten