Kinderen en jongeren in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Onze gemeente kent een bloeiend jeugdverenigingsleven dankzij de vrijwillige inzet van vele jonge mensen. Dit verdient veel waardering omdat jeugdverenigingen en –ontmoetingsplaatsen jongeren ertoe aanzetten hun talenten te ontplooien en ter beschikking te stellen van de groep waarin ze actief zijn.

Dit zijn de prioriteiten inzake het jeugdbeleid in Kalmthout:

• De gemeente zal de gemeentelijke toekomst voor de terreinen Diesterweg als speelruimte voor kinderen en jongeren veiligstellen. Diesterweg is vandaag een belangrijke speelruimte voor jeugdbewegingen, scholen, activiteiten van de jeugddienst en jeugdraad en de gemeentelijke Speelpleinwerking. De Stad Antwerpen zoekt als eigenaar een nieuwe invulling voor het domein en daarom is het van belang dat de gemeente Kalmthout betrokken blijft bij het toekomstig medegebruik van deze terreinen en gebouwen.

• We willen ook werk maken van een ruimere budgettaire ondersteuning bij de bouw van jeugdlokalen, naar analogie van de subsidies voor investeringen bij sportverenigingen. Die verdeelsleutel ligt vast op 70% gemeentelijke middelen en 30% investering vanuit de vereniging. Daarnaast blijft het gemeentelijk bouwfonds in voege met een jaarlijks bedrag van € 20.000, wat voornamelijk gebruikt wordt voor onderhouds- en herstellingswerken aan de jeugdlokalen.

• Kalmthout maakt verder werk van een ‘kindvriendelijke gemeente’. In alle beleidsdomeinen staan we daarom telkens stil bij de kind- en jeugdvrien-delijkheid van de verschillende projecten.

• De gemeentelijke speelterreinen genieten een blijvende aandacht voor onderhoud en vernieuwing. Deze ruimtes zijn ontmoetingsplekken voor kinderen en jongeren, de toestellen en omgeving moeten daarom goed onderhouden worden. 

Zorgen voor voldoende en kwalitatieve kinderopvang in onze gemeente blijft een belangrijk engagement. Onthaalouders en kinderdagverblijven kunnen blijven rekenen op voldoende steun via premies en informatie. De Kalmthoutse scholen en de voor- en naschoolse opvang genieten eveneens steun vanuit de gemeente voor hun opdrachten inzake kinderopvang.

• In de gebouwen van Zon & Hei in de Max Temmermanlaan kan een nieuw kinderdagverblijf ingericht worden of het kan als locatie gebruikt worden voor samenwerkende onthaalouders. De gemeente zal ijveren voor deze bestemming bij de eigenaar, de stad Antwerpen.

• In aanloop van het nieuw decreet “Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen” zal de gemeente de modaliteiten uitwerken, zowel inhoudelijk als financieel, van de verplichting als lokaal bestuur tot het organiseren van een kwalitatief aanbod van cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten in directe aansluiting tot de school- en opvangtijd.

• De werking van het ‘Huis van het kind’ wordt verder geoptimaliseerd en de dienstverlening van alle betrokken partners wordt gebundeld. Via een goed georganiseerd overleg stimuleren we het contact en de samenwerking tussen de partners. Binnen het Huis van het Kind brengen we ook het ‘loket kinderopvang’ onder. Hier zullen kersverse ouders terecht kunnen om een overzicht te krijgen van de verschillende opvangmogelijkheden bij onthaalouders, kinderdagverblijven en crèches voor hun baby of peuter.

• Het LOK, lokaal overleg kinderopvang, werkt goed samen en houdt de vinger aan de pols voor de noden bij de organisaties die betrokken zijn bij kinderopvang in Kalmthout. We blijven de werking van het LOK goed opvolgen en betrekken dit overlegorgaan voldoende bij de uitwerking van het beleid inzake kinderopvang.

Gerelateerde standpunten