Welzijn en zorg in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Een lokaal sociaal beleid zorgt voor een maximale toegankelijkheid van de dienstverlening voor elke burger en een optimaal bereik van de beoogde doelgroep. Het lokaal sociaal beleid in Kalmthout wordt verder uitgewerkt op maat van de zorgbehoevenden. Om dat doel te bereiken overlegt het gemeentebestuur met de betrokkenen en het middenveld, het speelt een coördinerende rol in het welzijnsaanbod en ondersteunt bestaande of nieuwe initiatieven. Een goed lokaal sociaal beleid zorgt ervoor dat iedereen, in het bijzonder de zorgbehoevenden, ‘mee zijn’ in onze samenleving en geen uitgesloten groep vormen.

• Een belangrijke uitdaging in de sociale dienstverlening is de integratie van gemeente en OCMW vanaf 2019. Dat gebeurt onder meer door de gemeenteraad en OCMW-raad te laten samensmelten, en door de aanstelling van één algemeen directeur en één financieel directeur. Dit moet efficiëntie28
winsten toelaten door het laten samengaan van OCMW- en gemeentelijke administraties, maar ook leiden tot een grotere klantgerichtheid en laagdrempeligheid om de sociale dienstverlening toegankelijker te maken. Een sterk en actueel sociaal beleid moet worden ingebed in een breder gemeentelijk beleid en zo vanuit meerdere maatschappelijke facetten benaderd worden (cultuur, sport, veiligheid, integratie, huisvesting, gezondheid, enz.)

• In het huidige OCMW-gebouw wordt een ‘welzijnscampus’ opgestart. De OCMW-medewerkers verhuizen immers na de bouw van het nieuwe gemeentehuis naar het centrum van Kalmthout. De welzijnscampus is dan een centrale plek met ruimte voor een gezondheidscentrum i.s.m. eerstelijnszorgverstrekkers, ziekenhuis Klina en welzijnsdiensten zoals het Huis van het Kind, diensten ivm geestelijke gezondheidszorg, participatiegroepen, enz.

• Vanuit het lokaal sociaal beleid worden de lokale zorg- en welzijnsinitiatieven verder ondersteund. Het gemeentebestuur neemt de regierol van de lokale sociale hulp- en dienstverlening verder op. Er moet ook verder gewerkt worden aan voldoende toegankelijkheid van de sociale hulp- en dienstverlening, de vermaatschappelijking van de zorg en het ondersteuningsbeleid waarbij subsidies kunnen worden toegekend aan organisaties of initiatiefnemers die welzijnsactiviteiten opzetten.

• Het regionaal zorgstrategisch plan ‘Samen Zorgkrachtig’ werd in 2017 goedgekeurd, samen met 5 buurgemeenten en verschillende zorg- en welzijnsactoren uit de regio. Bedoeling van dit plan is regionaal een geïntegreerde en overkoepelende zorgstrategie uit te werken. Armoede bestrijden, werken aan ieders gezondheid en preventie, geschikte huisvesting en woonbegeleiding en de uitbouw van ouderenzorg en thuiszorg vormen daarbij de thema’s. Het gemeentebestuur onderschrijft de prioriteiten die werden vastgelegd en engageert zich om deze uit te werken tot concrete acties, op maat van de noden in onze gemeente.

• Vanuit de geest van het regionaal zorgstrategisch plan ‘Samen Zorgkrachtig’ ontstond de bereidheid van alle partners om ook samen een eerstelijnszone te vormen. Het uitgangspunt van geïntegreerde eerstelijnszorg is dat de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag centraal wordt geplaatst. Zo wordt de zorg vraaggestuurd. Kalmthout volgt deze visie. De aansturing van de eerstelijnszone zal gebeuren vanuit de openbare besturen, welzijnsactoren, zorgverstrekkers, vertegenwoordiging van personen met een zorg-
en ondersteuningsvraag, en tot slot optionele partners. Door deelname aan de sturing van deze eerstelijnszone krijgen en geven we input over de lokale zorgnoden, en maken we een gedragen sociaal beleid. Dit nieuwe zorg- en ondersteuningsmodel biedt de mogelijkheid om de zorg persoonsgericht, geïntegreerd en waar nodig multidisciplinair aan te bieden.

• Om de uitdagingen van persoonsgerichte en geïntegreerde zorg te kunnen verwezenlijken, breiden we initiatieven rond ‘buurtgericht werken’ verder uit. Die coördinatie gebeurt door een buurtzorgregisseur, die zich verder ook zal bezighouden met o.a. vrijwilligerswerking in de buurten, ontmoetingsmomenten, … om zo de geborgenheid in onze wijken opnieuw te versterken.

• Er wordt de volgende jaren specifiek ingezet op kinderen en jongeren in armoede. Twinkeltje en Tkruideniertje blijven we ondersteunen. We zetten verder in op huistaakbegeleiding en zoeken naar mogelijkheden om ook deze kinderen en jongeren te laten deelnemen aan leuke vrijetijdsactiviteiten na school en in de vakanties. Daarnaast onderzoeken we of een gezinscoach de meest kwetsbare gezinnen de weg naar hulpverlening kan wijzen, en dit op een laagdrempelige manier.

• De volgende jaren wordt extra ingezet op het thema ‘levenskwaliteit’. Dat legt de focus op datgene wat voor mensen belangrijk is. Levenskwaliteit omvat een ruime waaier aan zaken die het leven waardevol maken, die verder gaan dan het louter materiële. Gezondheid, geld, gezin en geborgenheid zijn de thema’s die binnen welzijn en zorg extra aandacht en beleidsinitiatieven verdienen.

• Voor de huisvesting van mensen met beperkte financiële mogelijkheden wordt de volgende jaren meer ingezet op de realisatie van extra sociale huurwoningen. Ook de screening van de woningkwaliteit van de huurwoningen krijgt voldoende aandacht.

• Kalmthout wil nog meer een ‘gezonde gemeente’ worden. Gezondheid is daarom een aparte bevoegdheid in het schepencollege. Gezonde mensen zijn blije mensen. En een gezonde gemeente is een aantrekkelijke gemeente. We zetten in op preventie door hieromtrent initiatieven te nemen, te ondersteunen en promoten.

• Elke inwoner, bezoeker en medewerker moet kunnen opgroeien, wonen, werken en spelen in een gezonde leefomgeving waarin er meer sociale samenhang is en meer gelijke gezondheidskansen voor iedereen weggelegd zijn. Kalmthout onderschrijft daarom de doelstellingen en methodieken die worden aangereikt door de ‘partij voor een gezonde gemeente’. Concreet
schuiven we volgende beleidsdomeinen naar voren: Zorg- en welzijnsvoorzieningen, Gezonde publieke ruimte, Gezonde wijk, Gezond wonen, Gezondheid en veiligheid, Gezond klimaat.•
Gezond zijn betekent ook zich goed in z’n vel voelen. We blijven daarom ondersteuning bieden aan de lokale werken rond geestelijke gezondheidszorg. Er is nood aan ondersteuning van de thuiszorg in dit kader, alsook de mogelijkheid om zowel voor jongeren als volwassenen laagdrempelige psychologische begeleiding te kunnen aanbieden.

• Toegankelijke infrastructuur, op maat van personen met een beperking, blijft essentieel. Publieke gebouwen worden maximaal toegankelijk gemaakt, er wordt een toegankelijkheidstoets uitgewerkt bij nieuwbouw- en renovatieprojecten en een toegankelijkheidslabel stimuleert handelaars en horeca om in te zetten op toegankelijkheid.

Gerelateerde standpunten