Mobiliteit in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Het nieuwe mobiliteitsplan vormt de basis voor het gemeentelijke mobiliteitsbeleid. Het geeft de krachtlijnen voor het toekomstig beleid weer en er worden concrete acties in opgenomen voor de komende jaren. Een belangrijk uitgangspunt van een mobiliteitsplan is het STOP-principe. Hierbij worden vervoerswijzen in volgorde van wenselijkheid opgesomd: eerst stappen, dan trappen, gevolgd door openbaar vervoer en tot slot privévervoer.
‘Nabijheid’ heeft een erg belangrijke mobiliteitsimpact, zeker naar de keuze van vervoermiddel en impact op de omgeving. In die zin zijn voorzieningen dichtbij veel woningen erg interessant voor onze mobiliteit. De link tussen mobiliteitsbeleid en ruimtelijke ordening in de gemeente is ondeelbaar.

Volgende doelstellingen bepalen de richting voor mobiliteit in onze gemeente:

  - Veilig verkeer
  - Een compacte woonband
  - Attractieve winkel- en dorpskernen
  - Leefbare woonwijken
  - Een leesbaar wegennet
  - Minder autoverplaatsingen op korte afstanden
  - Een goed fiets- en voetgangersnetwerk
  - Openbaar vervoer en co-modaliteit op maat
  - Logische routes voor auto- en vrachtverkeer

• We investeren verder in een nog toegankelijkere voetgangersinfrastructuur. Waar voetpaden noodzakelijk zijn, moeten ze goed worden onderhouden en zo veel mogelijk obstakelvrij zijn. De screening van de bestaande voet- en fietspaden is daarom een blijvende opdracht. Dat gebeurt in overleg met o.a. de ouderenadviesraad. Voor een meer planmatige aanpak wordt een ‘voetpadenplan’ opgemaakt.

• We evalueren schoolomgevingen verder op verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers en realiseren bijgevolg meer ‘schoolstraten’ in Kalmthout, aan en in samenwerking met de Kalmthoutse scholen. We ijveren ook voor de systematische uitbreiding van de zone 30 in de schoolomgevingen.

• Trage wegen vormen een perfect alternatief voor de voetganger en de fietser. We zetten daarom blijvend in op dergelijke zachte verbindingen in de Kalmthoutse wijken.

• In de aanpak van de mobiliteit gaan we voluit voor een ‘fietsdeal’, onder het motto: Koning Fiets! De fiets is betaalbaar, snel, gezond, klimaatvriendelijk en bevordert ook sociaal contact.
Dit zijn onze fietsdeal-principes:

  - Fietsdialoog: we betrekken zoveel mogelijk inwoners bij een fietsdialoog om tot de juiste fietskeuzes te komen.
  - Fietsbril: we bekijken alle toekomstige beslissingen door een fietsbril. Op die manier houden we al van bij de voorbereiding rekening met de fietser.
  - Fietscenten: geen fietsbeleid zonder een transparant fietsbudget.
  - Fietsverbinding: we zorgen voor optimale fietsverbindingen tussen de woonkernen en de belangrijkste voorzieningen in de gemeente.
  - Fietspad: we streven naar een fietsinfrastructuur van topkwaliteit.
  - Fietsenstalling: we zorgen ervoor dat fietsen veilig en comfortabel kunnen gestald worden bij voorzieningen en ontmoetingsplaatsen.
  - Fiets-minder-hinder: we nemen specifieke maatregelen op maat van fietsers en voetgangers bij wegenwerken.
  - Fietsschool: via fietsveilige schoolomgevingen promoten we de fiets bij de leerlingen en studenten.
  - Fietsactie: we maken campagnes om mensen steeds meer te overtuigen om de fiets te nemen in hun verplaatsingen.

• De fiets eist een steeds belangrijkere plaats op in het verkeer in Kalmthout. Daarom is er nood aan meer veilige fietspaden op de drukste assen. In samenwerking met de Vlaamse overheid rollen we daarom de fietspaden verder uit langs de gewestwegen Roosendaalsebaan, Achterbroeksteenweg, Putsesteenweg en Brasschaatsteenweg. Ook langs enkele drukke gemeentewegen is nood aan de aanleg of vernieuwing van comfortabele fietspaden.

• Het bestaande fietspad in de Heikantstraat voldoet niet langer en moet daarom breder of aan beide zijden van de weg worden aangelegd. We maken ook werk van een fietspad langs de drukke Franse Weg, de toegangsweg van de KMO-zone Bosduin. In de dorpskern van Nieuwmoer moet de fietser eveneens een veiligere plaats krijgen. Die plannen krijgen vorm samen met de herinrichting van de schoolomgeving in Nieuwmoer.

• ‘Fietsstraten’ geven de fietser op bepaalde wegen absolute voorrang. Vooral die wegen die vandaag al een belangrijke fietsverbinding vormen. We maken zo alvast werk van een fietsstraat in de Warandalei, René Willemestraat en Frans Raatsstraat, daar waar de straten overlappen met de fietsostrade. Op andere wegen wordt de automobilist bewust gemaakt van de plaats voor de fietser door middel van fietssuggestiestroken of een andere inrichting.

• Kwaliteitsvolle fietsenstallingen staan eveneens op de agenda. Als we willen dat meer van onze verplaatsingen met de fiets worden afgelegd, moeten we er ook voor zorgen dat de fiets op een veilige en comfortabele manier kan achtergelaten worden. Ook bij evenementen moeten er voldoende fietsenstallingen voorzien worden.

• Aan de stations van Kalmthout en Heide ontmoeten verschillende mobiliteitsfuncties elkaar binnenkort aan de ‘Mobipunten’. Openbaar vervoer, fietsdelen, autodelen, fietsparking, lockers voor pakjes, allerlei voorzieningen, buurtinfo, … het komt er allemaal samen op maat van de buurt.

• Kalmthout investeerde in het aanbod van ‘deelfietsen’ met de Blue Bikes aan het station van Heide. De combinatie trein – fiets wordt zo een aantrekkelijke manier om Kalmthout te bezoeken, zowel functioneel, professioneel als recreatief. Dat systeem willen we verder uitbreiden naar het station van Kalmthout. Zo kan dit station stap voor stap uitgroeien tot een volwaardig Mobipunt.

• Gemeentebesturen krijgen rechtstreeks inspraak in de organisatie van het openbaar vervoer. Kalmthout heeft hier samen met Brasschaat, Brecht en Wuustwezel een eigen aanvullend openbaar vervoersproject opgesteld, dat we nu willen integreren en uitbouwen in het regionaal verhaal van de Vervoersregio. Een rechtstreekse busverbinding met Klina is daarbij de belangrijkste prioriteit. Daarnaast is een goede oost-westverbinding met het openbaar vervoer cruciaal. De bushaltes worden waar nodig en mogelijk beter ingericht met schuilhuisjes en fietsenstallingen.

• De gemeente zet ook in op vrijwillige mobiliteitscoaches die de drempel naar nieuwe en onbekende mobiliteitsvormen helpen verlagen.

• De Kalmthoutse woonwijken zijn goed bereikbaar via het hoofdwegennet en de verschillende gewestwegen. Die vormen, samen met enkele belangrijke gemeentewegen, de basisstructuur van ons wegennet. Door een duidelijke wegenstructuur gaan we sluipverkeer in andere straten tegen. Waar er knelpunten zijn en waar het sluipverkeer de leefbaarheid van straten in het gedrang brengt, kunnen verdere stappen nodig zijn om doorgaand verkeer te ontmoedigen of te beperken. Met tonnagebeperkingen weert de gemeente grote vrachtwagens op bepaalde routes. 

• Auto’s worden efficiënter gebruikt als ze gedeeld worden. Initiatieven voor autodelen in Kalmthout worden dan ook gestimuleerd en ondersteund. We onderzoeken ook of het nuttig en haalbaar is om het eigen gemeentelijk wagenpark te delen buiten de diensturen. Dergelijke initiatieven kunnen zowel een tweede gezinswagen overbodig maken als een oplossing bieden voor mensen die de meeste verplaatsingen zonder wagen kunnen doen.

• De wachttijden aan de spoorwegovergangen lopen soms lang op. We zetten Infrabel aan tot het optimaliseren (verkorten) van de sluitingstijd van de barelen, zonder de risico’s te verhogen. We onderzoeken samen met Infrabel de mogelijkheid voor de aanleg van een voet- en fietstunnel aan de stations van Heide en Kalmthout.

• Overdreven snelheid is helaas nog altijd de belangrijkste oorzaak van verkeersonveiligheid en vraagt permanente aandacht. We zetten in op cameratoezicht, zowel via ANPR als via klassieke flitstoestellen, op handhaving door de politie en op sensibilisering met de snelheidsborden. Obstakels op de weg remmen de snelheid, verhogen het risico op ongevallen, dikwijls ook met fietsers. Daar moeten we dus omzichtig mee omgaan. Het visueel versmallen van de rijweg, bijvoorbeeld door de aanduiding van fietssuggestiestroken, kan ook leiden tot snelheidsverlaging van het autoverkeer.

• Het Kalmthouts mobiliteitsbeleid stopt niet aan de gemeentegrenzen en past in een ruimer kader. We werken binnen de Vervoersregio Antwerpen mee aan het Routeplan 2030 en het regionaal vervoersplan

Gerelateerde standpunten