Werken in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Lokale tewerkstelling en ondernemingen leveren een belangrijke bijdrage aan onze welvaart. De gemeente blijft daarom de Kalmthoutse ondernemingen, winkels en landbouwbedrijven goed ondersteunen.

• De dienstverlening van de ambtenaar lokale economie wordt verder uitgediept tot een ondernemersloket. Daar bundelen we alle specifieke informatie en dienstverlening inzake ondernemen.

• Samen met de gemeentelijke ondernemersraad (GOR) overleggen we regelmatig met de vertegenwoordigers van de handelaars en ondernemingen. Hierover zullen concrete afspraken gemaakt worden met Unizo, de winkeliersverenigingen en KMO-zones.

• In Kalmthout is nog ruimte om te ondernemen. De KMO-zone Bosduin is quasi volledig ingevuld. In samenwerking met POM Antwerpen (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) worden de plannen van de nieuwe KMO-zone Rijkmaker concreet uitgewerkt. Op basis van het op te maken RUP wordt de 20ha KMO-grond gefaseerd bouwrijp gemaakt voor nieuwe ondernemingen.

• De gemeente ondersteunt de komende jaren de detailhandel in Kalmthout. Het strategisch commercieel plan of detailhandelsplan bevat daarvoor de belangrijkste doelstellingen. De subsidieregeling voor nieuwe winkels, invulling van leegstaande handelspanden en gevelrenovatie in de kernwinkelgebieden en stimuleringsgebieden is van kracht en bereikt haar doel. De andere actiepunten worden de volgende jaren uitgewerkt in een concreet actieplan voor de Kalmthoutse detailhandel. De samenwerking tussen de winkeliers en het overleg tussen gemeente en winkeliers krijgt daarin veel aandacht. Deze detailhandelsvisie steunt op de volgende principes:

  - Streven naar het behoud van een bereikbaar basisaanbod voor de inwoners.
  - Een ruimtelijk beleid voeren dat de detailhandel in de winkelkernen ondersteunt en versterkt.
  - Het locatiebeleid voor detailhandelsvestigingen is gericht op het tegengaan van verdere versnippering van het detailhandelsaanbod en het vermijden van winkellinten langs de invalswegen.
  - Werken aan aantrekkelijke winkelgebieden door aandacht te besteden aan de beeld- en verblijfskwaliteit van de omgeving.
  - In samenwerking met ruimtelijke ordening en mobiliteit wordt gezocht naar optimale voorwaarden om in de winkelkernen de bereikbaarheid en veiligheid van voetgangers, fietsers en autogebruikers te      garanderen.

• De landbouw is in Kalmthout nog steeds goed vertegenwoordigd en zorgt ook voor een aandeel in de lokale tewerkstelling. Daarom is ruimte voor leefbare land- en tuinbouwbedrijven essentieel. Zowel grote als kleinere bedrijven moeten hierbij een (vol)waardig inkomen kunnen verwerven vanuit de sector. De land- en tuinbouw moet ook in de toekomst alle kansen krijgen in onze gemeente zodat ook de volgende generaties nog kunnen boeren.

• De gemeente werkt verder aan een duurzaam landbouwbeleid en een dynamisch plattelandsbeleid. Dit vereist voldoende inspraak van de lokale landbouwers, correcte informatie en een duidelijk aanspreekpunt binnen de gemeente.

• Daarnaast voorziet de gemeente in voldoende open ruimte en rechtszekerheid. Hierin staat het respecteren van het agrarische gebied als open en economische ruimte voor land- en tuinbouw voorop. De gemeente promoot de land- en tuinbouw, de verkoop van hoeveproducten en hoevetoerisme en bevordert het positieve imago van de sector. Ook besteedt de gemeente voldoende aandacht en promotie aan streekproducten.

• Het OCMW zet zich continu in om mensen met een vervangingsinkomen te activeren. Deze kwetsbare groep moet de nodige ondersteuning blijven krijgen om via specifieke begeleidingstrajecten te kunnen doorstromen naar vrijwilligerswerk, sociale tewerkstelling of het reguliere arbeidscircuit.

• Door samen te werken met sociale economie-organisaties en deze te ondersteunen waar mogelijk, geven we mensen met een kwetsbare positie kansen op de arbeidsmarkt. Specifiek kijken we naar het inschakelen van sociale economie in kringwinkels, groenonderhoud, herstel van fiets- en voetpaden, levenslang wonen en duurzame mobiliteit.

• De gemeente ondersteunt het initiatief ‘coworking Kalmthout’. Dit gemeentelijke lokaal biedt mensen een plek om rustig en professioneel te kunnen werken waarbij ze onderling kosten delen en een informeel ondersteunend netwerk uitbouwen. Samen met de initiatiefnemers en de gebruikers van het lokaal werkt de gemeente verder aan dit concept en breidt dit uit als er nood aan is.

Gerelateerde standpunten