Milieu en natuur in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De duurzame ontwikkeling van Kalmthout staat voorop. Zowel inzake afval, natuur en energie kiest de gemeente voor meer duurzame initiatieven. Ook Kalmthout onderschrijft als lokaal bestuur de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. Die doelstellingen zijn universeel en leggen de link tussen lokaal en globaal.
Volgende doelstellingen worden daarbij geïntegreerd in de beleidsplannen en in de dienstverlening:

- Geen armoede
- Geen honger
- Goede gezondheid en welzijn
- Kwaliteitsonderwijs
- Gendergelijkheid
- Schoon water en sanitair
- Betaalbare en duurzame energie
- Eerlijk werk en economische groei
- Industrie, innovatie en infrastructuur
- Ongelijkheid verminderen
- Duurzame gemeenschappen
- Verantwoorde consumptie en productie
- Klimaatactie
- Leven in het water
- Leven op het land 

- Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten
- Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Ook in Kalmthout werken we hier aan mee, o.a. door fair-trade initiatieven, duurzame landbouw, voldoende groenvoorzieningen, zuivering van afvalwaters, stimuleren van groene economie, duurzaam bouwen, het klimaatactieplan, natuurbeheer en goed overleg met de bevoegde adviesraden.

Inzake afval volgt hanteren we de principes van de ‘vervuiler betaalt’ en de ladder van Lansink, met achtereenvolgens preventie, hergebruik, recyclage, verbranden en storten van afvalstoffen.

• De inzameling van afval in Kalmthout verloopt algemeen gezien zeer vlot. De werking met rolcontainers voor restafval, GFT+ en papier wordt zeer positief beoordeeld. Ook het weegsysteem brengt het principe ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk. Deze werkwijze is voor het merendeel van onze inwoners de beste aanpak, gecombineerd met het brengsysteem van andere fracties naar het recyclagepark. Het gemeentelijk afvalbeleid zal binnenkort in grote mate opgenomen worden door de intercommunale IGEAN. Belangrijk is dat de afvalophaling kwalitatief goed verloopt.

• Naast de klassieke huis-aan-huisinzameling, het recyclagepark en de wijkinzameling wil Kalmthout straks ook maatwerk en de nodige differentiatie in het gemeentelijke afvalbeleid. Dat zorgt er voor dat afvalpreventie, hergebruik en selectieve inzameling blijft werken. Zo moeten we van afvalbeleid naar materiaalbeleid transformeren met onder meer het stimuleren van veranderingsgericht bouwen, ondersteunen en uitbouwen van volkstuinen, pluklandbouw, duurzame aankoop, milieuverantwoord consumeren, enz.

• We streven naar het voorkomen en verminderen van ontwijkgedrag (sluikstoken, sluikstorten, zwerfvuil) en dit zowel via positieve campagnes als handhaving met GAS-boetes. De knelpuntplaatsen van sluikstorten zijn grotendeels gekend. Via camera’s wordt de pakkans verhoogd en voorkomen we sluikstorten. Ook het ongewenst gebruik van de zwerfvuilbakjes moet aangepakt worden. De openbare netheid is zeer belangrijk. Het inzetten van de veegwagen speelt daarbij een belangrijke rol.

• We streven ook naar afvalarme evenementen via het verduurzamen van evenementen. Wegwerpbekers moeten maximaal vermeden en vervangen worden door herbruikbare of recycleerbare materialen.

De gemeente Kalmthout koos ervoor om het burgemeestersconvenant en klimaatneutrale organisatie 2020 te ondertekenen. Tegen 2020 wil de gemeente minstens 20% minder CO2 uitstoten op haar grondgebied en als organisatie klimaatneutraal worden. Daarvoor schreven we een gemeentelijk klimaatactieplan uit in samenwerking met IGEAN. De uitvoering is in 2016 gestart.

De komende jaren voeren we het klimaatactieplan via gerichte acties verder uit.

De private woningen en het particulier en commercieel vervoer zijn in Kalmthout verantwoordelijk voor het leeuwendeel van de CO2-uitstoot met respectievelijk 34,5% en 30,9%. Daarnaast zijn de landbouw, de industrie en de tertiaire sector zoals kantoren, handelszaken, horeca, zorgsector … verantwoordelijk voor respectievelijk 13,2%, 8,3% en 9,4% van de totale uitstoot. Het aandeel van het openbare vervoer is met respectievelijk 1,1% relatief klein. De werking van de gemeentelijke diensten vertegenwoordigt 2,6% van de totale CO2-uitstoot. Dit is de som van 2,2% door de eigen gebouwen, van 0,3% van de eigen openbare verlichting en van 0,1% van de eigen vloot.

Dit zijn de prioriteiten:

• Er wordt een energie-loket geïnstalleerd in het gemeentehuis. Dat verzamelt alle informatie en dienstverlening met betrekking tot energie, premies en klimaatdoelstellingen op maat van de inwoners.

• De gemeente zet nog meer in op verplaatsingen per fiets en de aankoop van elektrische voertuigen in de eigen organisatie.

• Inzetten op rationeel energiegebruik en groene energie bij gemeentelijke gebouwen. Ook samenaankoop van groene energie, isolatie, … moeten gepromoot worden zodat particulieren kunnen kiezen voor een zo goed mogelijke prijs/kwaliteit.

• Duurzame mobiliteit via infrastructurele maatregelen, faciliteren en promoten van het STOP-principe, fietsbeleid, autodelen, enz.

• Het verder uitvoeren van het lichtplan ‘openbare verlichting’, waarbij systematisch duurzame ledverlichting wordt ingevoerd.

Ons groen- en natuurbeleid is gericht op het behoud van het groene karakter van onze gemeente. Dit vraagt een zeer actief beleid inzake straatbomen, plantsoenen en parken.

• In heel wat straten staan mooie bomen. Bij infrastructuurwerken dienen de nodige voorzorgen genomen te worden voor het behoud hiervan. Dit vraagt ook vaak een aangepaste werkwijze en een zeer goede opvolging van de werken.

• Al verschillende jaren worden er geen chemische onkruidmiddelen meer gebruikt bij het onderhoud van het openbaar groen. Dit betekent dat bij aanleg onkruidgroei vermeden moet worden.

• De begraafplaatsen behoeven extra aandacht. Deze groeien uit tot begraafparken met de nodige ingroeningen. Plantsoenen en perken worden grotendeels aangeplant met meerjarig plantgoed. Bodembedekking en bijen- of vlindervriendelijke aanplantingen zijn daarbij belangrijk. De plantsoenen aan de inkompoorten van de gemeente dienen met extra zorg ingericht en onderhouden te worden.

In Kalmthout wordt een urnenbos voorzien. De as van een overleden persoon kan daar in een composteerbare asurn in de grond begraven worden, een nagedachtenis die ecologisch verantwoord is.

• Een groot deel van het grondgebied van Kalmthout is ingenomen door grote eenheden natuur. Daarbij gaat het over de Kalmthoutse heide, Klein Schietveld en de Maatjes. Natuurverbindingen tussen deze gebieden zijn daarbij belangrijk. Dit vraagt het behoud van kleine landschapselementen, natte verbindingen via waterlopen en ontsnipperingsmaatregelen bij wegenwerken.

• De Kalmthoutse heide heeft nood aan een nieuwe en hogere brandtoren en bluswaterleidingen in het natuurgebied. Deze maatregelen passen in een betere bescherming van het natuurgebied tegen heidebranden. Er wordt werk gemaakt van een parking en bezoekersruimte aan de ingang van de Kalmthoutse heide, voor de Vroente.

Gerelateerde standpunten