Ouderen in Kalmthout

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De groep ouderen in Kalmthout neemt toe. Het aantal 55+ers is meer dan 1 op 3 van de Kalmthoutse bevolking. De 65+ers in onze gemeente liggen met 21% boven het Vlaams gemiddelde (19%). De vergrijzing neemt dus toe en daar moeten we de volgende jaren rekening mee houden. Kalmthout werkt verder aan een inclusief ouderenbeleid, wat zich uitrolt over de verschillende bevoegdheden van het gemeentebestuur. Een goede samenwerking met de ouderenadviesraad (OAR) staat daarbij voorop. Zij zijn de vinger aan de pols van de verwachtingen en prioriteiten van de ouderen in Kalmthout, die vaak verenigd zijn binnen verenigingen en organisaties of als vrijwilliger actief zijn bij uiteenlopende projecten. Ouderen hebben specifieke behoeften en maatschappelijke uitdagingen. Die komen vooral tot uiting in welzijn en zorg, wonen, mobiliteit, vrije tijd en participatie.

• Het gemeentebestuur onderschrijft het memorandum van de OAR, ‘Kalmthoutse senioren: een toekomstperspectief’. Het is een leidraad voor de drie belangrijke welzijnssleutels ‘autonomie, bezig blijven en contact’ binnen de domeinen gezondheid en zorg, wonen, mobiliteit, inclusie, communicatie en armoede.

• Vanuit dit memorandum zal de gemeente een ‘buurtzorgregisseur’ aanstellen in het kader van de vermaatschappelijking van de zorg. Die coördineert het netwerk rond zorgbehoevenden zodat zij langer thuis kunnen wonen.

• Om mensen langer thuis te kunnen laten wonen, moeten we werken aan een gecoördineerde uitbouw van geïntegreerde eerstelijnszorg. Kalmthout neemt hierin een actieve rol op binnen de eerstelijnszone en ondersteunen de overtuiging van de verschillende openbare besturen, de zorg- en welzijnsorganisaties en de zelfstandige zorgstrekkers om de persoon met de zorgnood centraal te stellen. Hierbij nemen de mantelzorger, de vrijwilliger in de buurt en in het zorg- en ondersteuningsmodel een centrale positie in om persoonsgerichte en geïntegreerde zorg te kunnen verwezenlijken.

• De goede samenwerking vanuit de gemeente met de twee woonzorgcentra wordt ook verder uitgebreid. De gemeente maakt werk van een ‘zorgloket’, een breed onthaal met hulp en begeleiding naar het aangewezen zorgaanbod.

• De voorbije jaren werkte het OCMW de buurtgerichte zorg met succes uit. Deze aanpak verdient meer steun zodat nog meer ouderen in deze buurt-gerichte aanpak betrokken worden.

• Aangepaste woonvormen voor ouderen zullen de volgende jaren aan belang toenemen. Met de bouw van ouderenwoningen in de Warandalei en aan de stationsomgeving van Kalmthout geeft de gemeente alvast het goede voorbeeld. In de Zoete Dreef worden sociale huurwoningen gebouwd op maat van oudere bewoners.

• Betaalbaarheid en nabijheid bij voorzieningen zijn belangrijke criteria, zowel voor een eigen woonaanbod voor ouderen vanuit de gemeente, als voor de bouw van assistentiewoningen door projectontwikkelaars.

• Inzake mobiliteit zet de gemeente de volgende jaren verder stevig in op een goed georganiseerd vervoer op maat van ouderen, specifiek voor mensen met minder-mobiele mogelijkheden. Samen met de buurtgemeenten werken we een busverbinding uit naar zorginstellingen in onze regio. Ook de goede werking van de Handicar blijft gegarandeerd.

• Ouderen komen graag samen in Kalmthout, waardoor we meer activiteiten op maat voorzien. Daarnaast stimuleren we organisaties en verenigingen om hier nog meer op in te zetten. Dergelijke activiteiten brengen mensen samen en haalt ouderen uit hun eenzaamheid.

Gerelateerde standpunten