Leopoldsburg gemeenteraad

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen

7 februari 2024

 • De gemeente wil overgaan tot de aanwerving van een deskundige onderwijs, technisch beheerder gebouwen en ondersteuner mobiliteit alsook een jeugdwerker

 • Infoborden

 • Vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform

 • Premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven van verenigingen van ondernemers ter versterking van de aantrekkingskracht van de handel in Leopoldsburg.

 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk

 • Maakbib

 • Verlenging project Zorgzame Buurten

13 december 2023

 • Samenwerking met S-Lim DV

 • GAS-bemiddeling

 • Reglement gemeentelijke uitleendienst

 • Financieel - Meerjarenplan 2020-2025

  • Ook nu weer legt de gemeente Leopoldsburg een gezond financieel plan voor, waarin zelfs de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad voorzien is.

 • Nieuw zwembad

 • Zonnepanelen

 • Kwartier IJzer

 • Onderhoud wegen

 • Sporthal

 • Zwembad

  • Een zwembad is financieel haalbaar

  • Waarom een nieuw zwembad?

  • Waar zal het nieuwe zwembad komen?

 • Trajectcontroles

 • Gemeentelijke politiedotatie 2024

 • Retributie administratieve prestaties met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen, milieu en omgeving

 • Retributiereglement op individueel bezoldigd personenvervoer

 • Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone voor de periode 2024-2025

 • Toekennen van een investeringstoelage aan VZW De kring voor bouw jeugdlokalen die ter beschikking worden gesteld van Chiro Leopoldsburg

 • MTC Leopoldsburg vzw (tennis)

 • Geveltuintjes

 • Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Leopoldsburg in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform

 • Restauratie kerk Onze-Lieve-VrouwTenhemelopneming

 • Ontwerp en begeleiding van de realisatie van het project 'duurzame bereikbaarheid van de kern via beleving'

 • Elektronisch aanmelden onderwijs - bekrachtigen van beslissing LOP voor de bepaling van de 'ondervertegenwoordigde groep' voor het basis- en secundair onderwijs Leopoldsburg

8 november 2023

 • Gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone NoordLimburg voor het jaar 2024 en wijziging 2023
 • Jaarlijkse extra gemeentelijke toelage aan Kamp Karnaval
 • Gemeentelijk reglement houdende de voorwaarden tot het verkrijgen van een machtiging voor het gebruik van taxistandplaatsen op de openbare weg 
 • In het kader van veilige schoolomgevingen wordt er bijkomend voorzien in Octopusmeubilair
 • Aanpassing retributiereglement cultuurcentrum en buurthuis
 • Procedure aanstelling nieuwe uitbater CCkaffee

 

4 oktober 2023

 • Definitieve beslissing verwerving ‘Paviljoen van de Commandant van de Genie
 • Een nieuwe opdracht ‘parkeertoezicht blauwe zone en bewonerskaarten’ 
 • Definitieve beslissing verwerving ‘kwartier Ijzer’
 • Aanvullend verkeersreglement in verband met het inrichten van een parkeerplaats voor mindervaliden op de Markt in Heppen aan het lokaal hoppinpunt
 • Projectdossier Europa WSE “Oproep 208: Lokale partnerschappen”

6 september 2023

 • Principiële toestemming voor het gebruik van bodycams door de lokale politie
 • Bestuurskrachtanalyse
 • Afrekening vaccinatiecentrum West-Limburg
 • Toekenning investeringstoelage kerkfabriek Sint-Blasius voor de gedeeltelijke herbestemming van het kerkgebouw
 • Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC)
 • Definitieve vaststelling opheffing van een deel van gemeenteweg nr. 187 (voetweg) 
  Mobiliteit
 • Retributiereglement gebruik buurthuis en cultuurcentrum

5 juli 2023

 • Politieverordening betreffende de veiligheid tijdens het HD treffen
 • Definitieve toekenning van de nieuwe straatnaam Burgemeester Steyaertstraat en Heidsveld.
 • Leader 
 • Verwerving Kwartier Ijzer
 • Verwerving Chinees Paviljoen
 • Afname raamovereenkomst voor de aanstelling van een erkende bodemsaneringsdeskundige 
 • Raamovereenkomst voor de verwerving van diensten inzake cloud, cybersecurity, infrastructuur, netwerken, procesautomatisering en aankoop van bijbehorende hardware/software
 • Cultuurcentrum: samenwerkingsovereenkomst met project Klub Carbon
 • Toelagenreglement voor erkende sportclubs van Leopoldsburg

7 juni 2023

 • Politieverordening everzwijnenjacht - doorgangsverbod in bepaalde zones op weekdagen in juni 2023 van 20u tot 6u
 • Financiën: Jaarrekening 2022 – Vaststelling van een financieel gezonde jaarrekening
 • Reglement betreffende het tarief voor het inzamelen van asbestafval aan huis via (platen)zakken, bigbags of via asbestcontainers - Goedkeuring
 • Retributie administratieve prestaties met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen, milieu en omgeving en toetreding tot het vastgoedinformatieplatform - Goedkeuring
 • Voorlopige aanvaarding van het toekennen van nieuwe straatnaam 'Heidsveld'
 • Voorlopige aanvaarding wijziging bestaande straatnaam Burgerhof naar 'Burgemeester Steyaertstraat'
 • Samenwerkingsovereenkomst Energiehuis Limburg 
 • samenwerking Ham, Beringen,Tessenderlo en Leopoldsburg – IGS WOONVERHAAL –goedkeuring werkings- en financieel verslag werkingsjaar 2022 
 • Jaarlijkse bijdrage aan Toerisme Limburg