13 december 2023

Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Samenwerking met S-Lim DV

 • GAS-bemiddeling

 • Reglement gemeentelijke uitleendienst

 • Financieel - Meerjarenplan 2020-2025

  • Ook nu weer legt de gemeente Leopoldsburg een gezond financieel plan voor, waarin zelfs de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad voorzien is.

 • Nieuw zwembad

 • Zonnepanelen

 • Kwartier IJzer

 • Onderhoud wegen

 • Sporthal

 • Zwembad

  • Een zwembad is financieel haalbaar

  • Waarom een nieuw zwembad?

  • Waar zal het nieuwe zwembad komen?

 • Trajectcontroles

 • Gemeentelijke politiedotatie 2024

 • Retributie administratieve prestaties met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen, milieu en omgeving

 • Retributiereglement op individueel bezoldigd personenvervoer

 • Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone voor de periode 2024-2025

 • Toekennen van een investeringstoelage aan VZW De kring voor bouw jeugdlokalen die ter beschikking worden gesteld van Chiro Leopoldsburg

 • MTC Leopoldsburg vzw (tennis)

 • Geveltuintjes

 • Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Leopoldsburg in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform

 • Restauratie kerk Onze-Lieve-VrouwTenhemelopneming

 • Ontwerp en begeleiding van de realisatie van het project 'duurzame bereikbaarheid van de kern via beleving'

 • Elektronisch aanmelden onderwijs - bekrachtigen van beslissing LOP voor de bepaling van de 'ondervertegenwoordigde groep' voor het basis- en secundair onderwijs Leopoldsburg

Samenwerking met S-Lim DV
De Samenwerkingsovereenkomst  die werd goedgekeurd door de gemeenteraad geeft de mogelijkheid aan de gemeente om diensten af te nemen bij S-Lim.  Deze samenwerkingsovereenkomst bevat de algemene afspraken voor de onderlinge samenwerking en financiële afspraken.

Zo zullen wij in eerste instantie een digitale Hoppinzuil aanschaffen voor het buurthoppinpunt aan  Liberation Garden, maar ook camera’s e.d. kunnen via dit raamcontract afgenomen worden.

GAS-bemiddeling
Leopoldsburg wenst in onderling overleg de samenwerkingsovereenkomst met de stad Sint-Truiden voor GAS-bemiddeling stop te zetten. Om de werklast te verdelen heeft de stad Hasselt een bemiddelaar aangeworven die een aantal gemeentebesturen van de bemiddelaar van Sint-Truiden zal overnemen. 2024

Reglement gemeentelijke uitleendienst
Heel wat verenigingen, wijkwerkingen, evenement-organisatoren doen beroep op onze uitleendienst.  De gemeenteraad keurt nu een reglement goed dat in werking zal reden op 1 januari 2024.

FinancieelMeerjarenplan 2020-2025

Ook nu weer legt de gemeente Leopoldsburg een gezond financieel plan voor, waarin zelfs de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad voorzien is.
Wij zijn verplicht om jaarlijks een aangepast meerjarenplan voor te leggen aan de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn. De periode van dit meerjarenplan blijft altijd dezelfde, maar in de financiële nota moeten de financiële consequenties van ten minste drie toekomstige boekjaren beschreven worden. Wij hebben er om praktische redenen voor gekozen om deze financiële nota ineens te verlengen tot en met 2027, zodat we in 2024 niet opnieuw een verlenging moeten doen. Op deze manier tonen we bovendien aan dat het gevoerde financiële beleid ook in 2026 en 2027 leidt tot een gezond resultaat.

De exploitatieuitgaven voor 2024 worden geschat op 17.5 miljoen euro.  Dat is in vergelijking met 2023 zo’n 1.4 miljoen euro extra.  De exploitatieinkomsten worden begroot op 23.5 miljoen euro.  Dat is zo’n miljoen euro meer dan 2023.  Vooral de personenbelasting levert zo’n 510 000 euro extra op.  Dit is vooral het gevolg doordat er meer mensen aan het werk zijn en er extra mensen zijn komen wonen in Leopoldsburg.  De roerende voorheffing wordt ook zo’n 176 000 euro meer begroot.

Met het verschil tussen de uitgaven en de inkomsten worden de investeringen gefinancierd. 

De OCMW uitgaven bedragen zo’n 5 miljoen. 

Ook in 2024 blijven we investeren in onze gemeente. We geven een kort overzicht van de meest in het oog springende investeringen.

Nieuw zwembad
De bestuurskrachtanalyse die we dit jaar door Probis hebben laten maken, wees uit dat een eigen gemeentelijk zwembad één van de troeven is van de woongemeente die Leopoldsburg is. Het college heeft dan ook gevraagd aan Probis om te bestuderen of de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad financieel haalbaar zou zijn en het antwoord daarop was positief. Zelfs met deze investering blijft de autofinancieringsmarge, die aangeeft wat de investeringsmogelijkheden voor de toekomst zijn, positief.

Zonnepanelen
We willen inzetten op de duurzaamheid van onze gebouwen. Op een aantal gemeentelijke gebouwen liggen nu al zonnepanelen, maar dat is niet voor al onze gebouwen het geval. We willen nu ook zonnepanelen installeren op de gebouwen van de technische dienst, op het cultuurcentrum en op de gebouwen voor buitenschoolse kinderopvang in Heppen en in Leopoldsburg (F. van Baelstraat). We gaan daarbij ook de mogelijkheden bekijken om de opgewekte energie te delen tussen de gebouwen om deze zo efficiënt mogelijk te kunnen gebruiken.

Kwartier IJzer
De renovatie en verbouwing van Kwartier IJzer tot een multifunctionele site is een lopend project. De start van de bouwwerken staat gepland in 2024. Op deze site krijgt de jeugd een plaats naast sociale partners en ook YAP zou hier zijn intrek nemen.  In totaal schrijven we hiervoor 3.8 miljoen euro in.


Onderhoud wegen

We trekken voor volgend jaar 500 000 euro uit voor het onderhoud van stoepen en wegen, 1.4 miljoen voor de aanleg van het fietspad Bosland (we rekenen op 685 000  euro aan inkomsten. 

Het fietspad naar Bosland zal in 2024 aangelegd worden, waarbij ook de fietspaden langs de Kerkhovenweg een make-over zullen krijgen.

Voor het algemeen onderhoud van stoepen en wegen wordt in 2024 en 2025 in totaal 1,5 miljoen euro voorzien. We gaan de asfaltlaag vernieuwen in de Guido Gezellestraat, de Markt, de Atheneumstraat, de Heuvelstraat, de Berkenlaan, de Adjudant de Keyserstraat, de Frankendijk, de Grootdonckstraat, de Lidostraat, de Nieuwstraat, de Olmenweg, de Tunnelstraat, de Vander Elststraat, de Bremstraat, de Driesstraat, de Kruisstraat, de Priester Poppelaan, de Leonardstraat, de Vaartstraat en de Asdonckstraat.

Daarnaast gaan we trage wegen opwaarderen in De Scheuten en tussen de Kanaalstraat en de Leopoldsburgsesteenweg en gaan we een paddenoversteek aanleggen in de Frankendijk.

Langs de Boskantstraat zal het pleintje aan de methodeschool Ondersteboven aangelegd worden als parking.

In bepaalde straten wordt regelmatig te snel gereden. Om dit probleem op te lossen zullen we investeren in trajectcontroles. In 2024 voorzien we deze op de Corspelsestraat en de Heidestraat. In 2025 volgt dan de Kerkhovenweg en in 2026 de Kanaalstraat.

 

Sporthal
Nog in het kader van duurzame gebouwen willen we de sporthal grondig aanpakken. Hiervoor trekken we 1, 745 miljoen euro uit.  De ‘buitenschil’ wordt geïsoleerd en we investeren in de verwarmingsinstallatie en regeltechnieken om dit gebouw veel energiezuiniger te maken. Om dezelfde reden zal de verlichting in de grote zaal omgebouwd worden naar LED-verlichting. 

Zwembad
Het huidige zwembad ‘De Merel’ is op het einde van zijn levensduur. Het dateert van de jaren ’70 en is na een drietal renovaties tot op de draad versleten. Daarom staat in het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente Leopoldsburg dat we de mogelijkheden onderzoeken om in de toekomst blijvend overdekte zwemgelegenheid aan te bieden.  

Een zwembad is financieel haalbaar
Naar aanleiding van de bestuurskrachtanalyse die PROBIS uitgevoerd heeft, hebben wij ook een bijzondere financiële analyse door experten laten maken en het vraagstuk voorgelegd of de bouw van een nieuw zwembad financieel haalbaar was.  De conclusie van PROBIS was “Uit de financiële analyse blijkt dat Leopoldsburg over voldoende financiële slagkracht beschikt om zowel de (vervangings)investeringen, als de bouw van een nieuw zwembad te kunnen dragen”.  Met deze conclusie werd rekening gehouden bij de begrotingsopmaak en dus voorzien we voor de bouw van een nieuw zwembad ook 8.6 miljoen euro (excl btw). 

Waarom een nieuw zwembad?
Het huidige zwembad is op het einde van zijn levensduur. Het dateert van de jaren ’70 en is na een drietal renovaties tot op de draad versleten. Vooral de gebouwstructuur heeft enorm geleden onder de vochtige en chloorrijke omstandigheden. Het gebouw zit vol betonrot en is niet meer te renoveren.

Het gemeentebestuur wil kinderen en jongeren de mogelijkheid blijven geven om dicht bij huis te leren zwemmen en betaalbare, toegankelijke, duurzame en kwaliteitsvolle zweminfrastructuur aanbieden voor inwoners van Leopoldsburg, scholen, groepen, verenigingen, zwemclubs en defensie.

Bovendien heeft de bestuurskrachtanalyse uitgewezen dat een eigen zwembad één van de troeven is van Leopoldsburg als woongemeente.

De gemeente wil daarom een kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en duurzaam zwembad bouwen dat tegemoet komt aan de noden en behoeften van alle gebruikers en minstens de volgende faciliteiten aanbiedt:

 • Een 25-meterbad: 6 wedstrijdbanen (uit te breiden tot 8 schoolbanen)
 • Een instructiebad met beweegbare bodem
 • Kleedkamers
 • Een ruime cafetaria
 • Lokalen voor de werking van verenigingen
 • Bureau- en personeelsruimte
 • Buitenaanleg met voldoende parking

Waar zal het nieuwe zwembad komen?
Als locatie voor het nieuwe zwembad wordt (na een grondige evaluatie van alle mogelijke locaties) gekozen voor de site van het Buurthuis, omwille van de volgende redenen:  op de huidige locatie (‘De Merel’) is er onvoldoende plaats om een zwembad te bouwen én ruimte te voorzien voor mogelijke sportieve uitdagingen en/of uitbreidingen in de toekomst. Na de bouw van een nieuw zwembad zijn de grenzen meteen bereikt.  Op de site van het Buurthuis is wel voldoende ruimte, zodat een eventuele toekomstige uitbreiding/heroriëntatie van het sportaanbod hier mogelijk is.
Het Buurthuis zelf is een gebouw uit de jaren ‘70 dat ook dringend aan renovatie toe is. Met name de dakconstructie is in zeer slechte staat. Ook hier moeten m.a.w. grote investeringen gebeuren.

Hierdoor is het efficiënter om het Buurthuis af te breken en te gaan naar een nieuw zwembad (met cafetaria) op deze site. Er wordt geïnvesteerd in één modern, energiezuinig gebouw dat meerdere doelgroepen kan faciliteren en een deel van de werking van het Buurthuis en het zwembad combineert.

Een bijkomend voordeel is dat er op deze locatie synergie mogelijk is met de aangrenzende voetbal (KESK), bv. in de vorm van gedeelde kleedkamers en een gemeenschappelijk cafetaria. Dit dient verder onderzocht te worden in het voortraject.

Indien het Buurthuis afgebroken wordt moet een alternatief gezocht worden voor de werking/evenementen van de lokale verenigingen/gebruikers die momenteel doorgaan in het buurthuis. Hiertoe worden het zwembad uitgebreid met een aantal vergaderfaciliteiten waar de lokale verenigingen terechtkunnen voor hun werking.  Een aantal grote activiteiten die in het Buurthuis doorgaan, kunnen verplaatsen naar Kwartier IJzer, waar momenteel een multifunctionele zaal wordt ontwikkeld die eventueel uitbreidbaar is met een industriële keuken.

Aangezien alle partners die gebruik maken van Kwartier IJzer reeds een eigen werking hebben, zullen niet alle grote evenementen één op één overgenomen kunnen worden. Daarvoor worden, in aanloop naar de bouw van het zwembad en de afbraak van het Buurthuis, verdere oplossingen gezocht.

Een voordeel van dit scenario is dat tijdens de bouwwerken van het zwembad het huidige zwembad kan open blijven.

Trajectcontroles
In bepaalde straten wordt regelmatig te snel gereden. Om dit probleem op te lossen zullen we investeren in trajectcontroles. In 2024 voorzien we deze op de Corspelsestraat en de Heidestraat. In 2025 volgt dan de Kerkhovenweg en in 2026 de Kanaalstraat.

Gemeentelijke politiedotatie 2024
De exploitatietoelage voor de politie wordt vastgelegd  1.293.073 euro.  De investeringstoelage wordt vastgelegd op 170.845 euro en wijziging dotatie 2023 aan de politiezone Kempenland - Vaststelling De gemeentelijke dotatie aan de politiezone Kempenland dient expliciet te worden goedgekeurd door de gemeenteraad

Retributie administratieve prestaties met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen, milieu en omgeving

Retributiereglement op individueel bezoldigd personenvervoer
Op basis van het decreet van 29 maart 2019 betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer wordt vanaf 1 januari 2024 een jaarlijkse retributie geheven op de vergunningen voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en een éénmalige retributie voor de afgifte van een bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

De retributiebedragen werden bepaald door de Vlaamse regering.

Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone voor de periode 2024-2025
Dit reglement wordt geactualiseerd omdat volgende straat werd toegevoegd: Hier kan men enkel 30 minuten parkeren en dient ook de blauwe schijf gelegd te worden: Koningin Louisa Marialaan: gedeelte tussen de Hechtelsesteenweg (N73) en de woning met huisnummer 103

Toekennen van een investeringstoelage aan VZW De kring voor bouw jeugdlokalen die ter beschikking worden gesteld van Chiro Leopoldsburg
Er wordt een toelage van 100.000 euro ter beschikking gesteld aan vzw De Kring voor de renovatie van een gebouw gelegen Michellaan 7 te Leopoldsburg.

MTC Leopoldsburg vzw (tennis)
Met een gemeenteraadsbesluit van 02-02-2022, werd een renteloze lening ten bedrage van 45.000 euro toegekend aan tennisvereniging MTC Leopoldsburg vzw voor de aanleg van paddelterreinen.  De vereniging heeft intussen een eerste schijf van 15.000 euro afgelost en vraagt het resterende bedrag te kunnen terugbetaling aan 5.000 euro per jaar (6 schijven over de periode 2024 t/m 2029).

Geveltuintjes
Het gemeentebestuur wil inwoners de mogelijkheid geven om voor hun woning (zonder voortuin) op openbaar domein een gevel- of tegeltuintje aan te leggen. Dit reglement is een actie in uitvoering van het Hemelwater- en Droogteplan en het Lokaal Energie- en Klimaatplan.

Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Leopoldsburg in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform
Er dient een protocol te worden afgesloten ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Leopoldsburg in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform. Via dit platform zal vanaf volgend jaar de uitwisseling van proces-verbalen en verslagen van vaststelling gebeuren.

Restauratie kerk Onze-Lieve-VrouwTenhemelopneming
De kerk wordt toegankelijk gemaakt  via een trap aan de zijkant waardoor deze voor andersvaliden moeilijk(er) bereikbaar is. Om het niveauverschil te overbruggen wordt er een hellend vlak geconstrueerd conform de wettelijke normen.

Ontwerp en begeleiding van de realisatie van het project 'duurzame bereikbaarheid van de kern via beleving'
In 2022 werden van Vlaio subsidies verkregen voor het project ‘Naar de kern’, waarbij het verhaal van het WOII-museum Liberation Garden doorgetrokken wordt naar de handelskern van Leopoldsburg, met een bijkomende focus op duurzame bereikbaarheid. Hiertoe werd een concept uitgewerkt: een speelfortenroute waar kinderen zich kunnen amuseren, gecombineerd met een expowandeling die de meerwaardezoekers nog extra verhalen biedt. Daarnaast zal er in de kern ook meer ruimte zijn om te verblijven door meer voor horecaterrassen te voorzien en in te zetten op ontharding. De gemeente Leopoldsburg zoekt een partner om dit concept om te zetten naar een concreet ontwerp en te realiseren in samenwerking met de ondernemers in de kern, de gemeentediensten en de provincie Limburg.

Elektronisch aanmelden onderwijs - bekrachtigen van beslissing LOP voor de bepaling van de 'ondervertegenwoordigde groep' voor het basis- en secundair onderwijs Leopoldsburg
Om gelijke onderwijskansen te stimuleren werd voorheen gewerkt met indicator (kansengroepen) en niet indicator kinderen om bij het elektronische aanmelden te rangschikken en plaatsen toe te wijzen. Dit werd vervangen door maximum 20% te voorzien voor 'ondervertegenwoordigde groepen'.

De beslissing om al dan niet met ondervertegenwoordigde groepen te werken, ligt bij het lokaal overlegplatform (LOP), maar moet volgens de richtlijnen van de Vlaamse overheid ter bekrachtiging voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Binnen het lokaal overlegplatform (LOP) basisonderwijs werd met meerderheid voorgesteld om geen ondervertegenwoordigde groep te bepalen voor het schooljaar 2024-2025. Volgens de nieuwe richtlijnen vanuit de Vlaamse overheid moet deze beslissing ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Binnen het LOP secundair onderwijs werd er beslist om in Leopoldsburg niet met ondervertegenwoordigde groepen te werken voor het schooljaar 2024-2025.

Leopoldsburg gemeenteraad

26 juni 2024

 • Harley Davidson treffen van 26 tot 28 juli
 • Toelage voor de Diest voor Onthaalgezinnen.
 • Advies over het voorlopig vastgesteld Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Militaire Domeinen.
 • Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Lido.
 • Riolerings- en wegenisproject Kanaalstraat en zijstraten.
 • Gemeente Leopoldsburg treedt toe tot de aankoopcentrale van de Hulpverleningszone West Limburg waardoor bij asbestcamaliteiten sneller kan worden gereageerd.
 • Samenwerkingsovereenkomst Digibank Allemaal Digitaal

5 juni 2024

 • Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
 • Jaarrekening 203
 • Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
 • Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport