Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Advies van gemeente op Beleidsplan Ruimte Limburg.
 • Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. 
 • Verkoop deel van perceel voor plaatsen van electriciteitskabine
 • Wegeniswerken aanleg fietspaden Kerkhovenweg Bosland
 • Cafetaria De Merel
 • Jaarlijkse bijdragen aan IOED Lage Kempen
 • Bekrachtiging nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan

Advies van gemeente op Beleidsplan Ruimte Limburg.
Het Ruimtelijk Structuurplan Limburg is na 15 jaar aan herziening toe. De provincieraad nam op 20 maart 2019 de startbeslissing voor de opmaak van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL) en de conceptnota was de inhoudelijke start van de formele procedure voor het opmaken van het Beleidsplan Ruimte Limburg (BRL) zoals decretaal voorgeschreven.

Het Beleidsplan Ruimte is een richtinggevend en verbindend project voor Limburgers, actoren, structuren en streken. Het is een ruimtepact om met alle betrokkenen samen te werken aan de toekomst van Limburg 2040.

Op 14 december 2022 stelde de provincieraad het ontwerp Beleidsplan Ruimte Limburg “Ruimtepact 2040’” met bijhorend ontwerp van plan-MER vast. Per brief van 14 december 2022 vroeg de provincie Limburg om advies over dit ontwerp Ruimtepact 2040.

Het openbaar onderzoek loopt van 17 februari 2023 tot en met 17 mei 2023. De adviesvraag loopt eveneens tot 17 mei 2023.

De gemeenteraad onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van het Ruimtepact 2040.

De gemeentelijke rol als provinciale stedelijke kern wordt herbevestigd. Leopoldsburg vervult een scharnierfunctie tussen West- en Noord-Limburg op vlak van fietsen, openbaar vervoer, natuur en toerisme: wonen dichtbij mobiliteitsknooppunten, ontspannen nabij groene longen, en werken in dienstverlening en handel nabij of iets verderaf.

De gemeenteraad vraagt uitdrukkelijk aandacht voor:

 1. een toekomstgerichte en duurzame invulling van de woonfunctie die Leopoldsburg te vervullen heeft: deelwonen, inbreidingsprojecten, invulling van toekomstige vrij te komen militaire terreinen (zie bijv. PRUP militaire domeinen dat momenteel lopende is). De update van de gemeentelijke woonbehoeftestudie is lopende om dit verder vorm te geven.

  Leopoldsburg vraagt ook inspraak bij de opmaak en verdeling van de woonobjectieven en aandacht voor het specifieke karakter (oppervlakte, bevolkingsdichtheid en militaire aanwezigheid) van onze gemeente binnen de provincie.   
 2. de bereikbaarheid van de gemeente: investeren in fietsvoorzieningen (zoals bijv. het Kolenspoor, actief investeren in bijkomende fietsinfrastructuur en het herwaarderen van de bestaande infrastructuur) en andere duurzame vervoersmodi (deelauto’s, de stationsomgeving ontwikkelen als duurzaam overstappunt/mobipunt/hoppinpunt, versterking van het openbaar vervoer via het regionaal vervoersplan, en aandringen op investeringen in het spoor (de lopende investering bijv. in de elektrificatie van de spoorlijn)) en de ontsluiting van huidige projecten lokaal (zone Reigersvliet en de gevangenis aldaar bijv.) en bovenlokaal (bijv. Noord-Zuid, Spartacus). Deze aspecten worden verankerd in het geactualiseerd gemeentelijk mobiliteitsplan;
 3. verder inzetten op de zorg en behoud van het militair verleden – het militair museum Liberation Garden is de start hiervan; dit kan een toeristische feedback genereren waardoor Leopoldsburg haar rol als economische drager kracht bijzetten.

  Zo kan onze gemeente aantrekkelijk blijven voor onze huidige en toekomstige inwoners.

Rapportering Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0. 
Leopoldsburg heeft het lokaal klimmat- en energiepact onderschreven.  Elk jaar wordt er een stand van zaken opgemaakt.  Er werden sinds 1 januari 2021:

 • 2031 meters haag of geveltuinbeplanting extra aangeplant;
 • 722 extra bomen aangeplant;
 •  17 laadpunten geplaatst;
 • 5500 meter nieuw fietspad of structureel opgewaardeerd fietspad aangelegd;
 • 2.46 % energie bespaard;
 • 950 lampen naar LED omgeschakeld.

Verkoop deel van perceel voor plaatsen van electriciteitskabine
Aan de Guillaumelaan 7 wordt er overgegaan tot het plaatsen van een elektriciteitscabine.  Hiervoor wil Fluvius stuk grond kopen van de gemeente.

Bekrachtiging nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan

Restauratie kerk centrum (onze lieve vrouw ten hemelopneming

Onze hoofdkerk staat in de steigers.  Maar die verdwijnen stilaan.  Nu er een nieuwe haan op de kerktoren staat, is al begonnen met het verdwijnen van de stellingen rond de toren.  Nu komen de lagere geveldelen aan bod.  Het bestek en de raming voor de opdrachrt worden goedgekeurd. De lastvoorwaarden worden vastgesteld zoals voorzien in het bestek en zoals opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten voor aannemingen van werken, leveringen en diensten. De raming bedraagt € 363.779,00 excl. btw of € 440.172,59 incl. 21% btw.  Een subsidie van € 150.000,00 werd op 29 juni 2022 toegewezen door de subsidiërende instantie Vlaamse Overheid

Wegeniswerken aanleg fietspaden Kerkhovenweg Bosland
De gemeente wil een fietspad aanleggen langs de kerkhovenweg richting Bosland.  Daarom wordt er een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen het gemeentebestuur en Fluvius om te onderzoeken of rioleringswerken al dan niet noodzakelijk zijn.  Wanneer wordt vastgesteld dat er rioleringswerken noodzakelijk zijn dan zal het gemeentebestuur in gezamenlijke naam als aanbestedende overheid optreden bij de gunning en de uitvoering van deze opdracht.

Cafetaria De Merel
De gemeente is op zoek naar een nieuwe concessionaris voor de cafetaria van De Merel.

Jaarlijkse bijdragen aan IOED Lage Kempen:
Jaarlijks wordt er een bijdrage geleverd aan de Intergemeentelijke onroerende erfgoeddienst Lage Kempen.

Voor het jaar 2023 is de bijdrage voor Leopoldsburg 1842 euro.

Aangezien dit een werkingstoelage is, dient de gemeenteraad dit goed te keuren.

Bekrachtiging nieuw gemeentelijk mobiliteitsplan:
De mobiliteit in en rond Leopoldsburg is de voorbije decennia grondig gewijzigd. Het mobiliteitsplan dat in 2005 opgemaakt werd, werd via een sneltoets in 2011 geactualiseerd. In 2017 volgde opnieuw een sneltoets die duidelijk aantoonde dat er best een nieuw mobiliteitsplan voor Leopoldsburg opgemaakt wordt.

Het mobiliteitsplan voor Leopoldsburg bepaalt het mobiliteitsbeleid voor de komende 10 jaar met een doorkijk naar 2050.

Het is een proces dat gericht is op de ontwikkeling van een toekomstvisie van de gemeente Leopoldsburg op haar mobiliteit. Dit proces kwam tot stand i.s.m. het studiebureau Arcades, de projectstuurgroep, de dienst mobiliteit, de gecomove (gemeentelijke commissie mobiliteit en verkeer), de commissie algemene zaken en een grote groep inwoners die zich engageerden om deel uit te maken van de verschillende participatiemomenten bij de opmaak van dit beleidsplan.

In het beleidsplan wordt een duidelijke keuze gemaakt om meer in te zetten op fietsers en duurzame vervoersmodi en minder op de auto. 

Dit duurzaam mobiliteitsbeleid werd omgezet naar specifieke acties en maatregelen in een overzichtelijke actietabel die jaarlijks bijgestuurd zal worden na bespreking in een nieuw op te richten mobiliteitsraad om zo nog meer betrokkenheid en participatie te creëren bij de inwoners.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor die modal en mental shift die nodig is om alles veiliger en gezonder te maken.

De projectstuurgroep heeft op 24 maart 2023 het mobiliteitsplan goedgekeurd. Dit mobiliteitsplan werd definitief vastgesteld en bekrachtigd door de gemeenteraad. Nu volgt nog de publicatie in het Belgisch Staatsblad en na 14 dagen treedt het mobiliteitsplan in werking. 

Leopoldsburg gemeenteraad

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen