Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen

GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
De gemeente Leopoldsburg werkt samen met de ambtenaren van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) die als GAS-vaststellers opereren voor de aanpak van zwerfvuil bij evenementen en in de gemeente.  In 2023 werden er 167 controles uitgevoerd wat geleid heeft tot 24 bestuurlijke verslagen voor het weggooien van sigarettenpeuken, het weggooien van papier, drankverpakkingen, etc.

Tot nu toe moest de aanstelling van deze ambtenaren telkens via de gemeenteraad verlopen.  Deze procedure wordt nu vergemakkelijkt. 


Personeel

Er wordt een nieuwe rechtspositieregeling en een nieuw arbeidsreglement voor het personeel goedgekeurd.  De belangrijkste aanpassingen van de nieuwe rechtspositieregeling zijn:

 • Uitbreiding van de mogelijke selectietechnieken en versoepeling van procedures voor aanwerving.
 • De periodieke evaluatie tijdens de loopbaan wordt vervangen door een permanente feedback. Enkel indien er herhaalde aandachtspunten zijn of feiten of gedragingen die daartoe aanleiding geven, wordt een evaluatietraject opgestart (knipperlichttraject)
 • Aanpassing aan gewijzigde regelgeving rond het einde van de tewerkstelling van een statutair personeelslid (voor een groot deel gebaseerd op de regels voor contractueel personeel)
 • Mogelijkheid om voor onregelmatige prestaties ’s nachts, in het weekend of op feestdagen in de plaats van extra inhaalrust een toeslag te voorzien

De belangrijkste wijzigingen aan het arbeidsreglement zijn:

 • Aanpassing van de regeling rond tucht en einde tewerkstelling aan het nieuwe ontslagdecreet en de gewijzigde regelgeving rond medische overmacht
 • Aanpassing van de regels rond werkhervatting aan de gewijzigde regelgeving
 • Toevoeging van regeling rond camerabewaking 
 • Toevoeging van de klokkenluidersregeling


Subsidies
Er worden voor 870 752 euro subsidies goedgekeurd.


Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
In het kader van het elektronisch aanmelden van het onderwijs heeft de gemeenteraad van 13 december 2023 de beslissing  van het lokaal overlegplatform (LOP) secundair onderwijs Beringen - Leopoldsburg aangaande ondervertegenwoordigde groep(en) bekrachtigd.

In zelfde zitting bekrachtigde de gemeenteraad de beslissing van het LOP basisonderwijs Leopoldsburg om geen ondervertegenwoordigde groepen te bepalen.

Elke initiatiefnemer die de inschrijvingen laat voorafgaan door een aanmeldingsprocedure, is verplicht om een ombudsdienst inschrijvingen in te richten die instaat voor de eerstelijnsbehandeling van:

 • klachten of vaststellingen over technische fouten of zuiver materiële vergissingen voor of na de definitieve toewijzing
 • vragen over een erkenning van een uitzonderlijke situatie
 • de evaluatie van de behandelde klachten en vaststellingen met het oog op eventuele bijsturing van de aanmeldingsprocedure

De initiatiefnemers van de aanmeldingsprocedure bepalen jaarlijks ten laatste bij de keuze van het standaarddossier de samenstelling van de ombudsdienst inschrijvingen.

De ombudsdienst inschrijvingen bevat minstens volgende leden:

 • een vertegenwoordiger van een erkende oudervereniging
 • een vertegenwoordiging van alle schoolbesturen die de aanmeldingsprocedure organiseren waarvoor de ombudsdienst inschrijvingen instaat
 • een vertegenwoordiging van het lokaal bestuur of de Vlaamse Gemeenschapscommissie indien een voorstel voor ondervertegenwoordigde groep van het LOP werd bekrachtigd door de gemeenteraad of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
  • Samia Chekimi zal het lokaal bestuur vertegenwoordigen en Marleen Kauffmann treedt op als plaatsvervanger.


Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat

Op verschillende plaatsen in het centrum  is van maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 10.00 en van 13.00 uur tot 15.00 uur ruimte voorzien voor voertuigen die moeten laden- en lossen

Deze laad- en loszones worden niet meer nageleefd en zijn niet meer actueel. Meerdere handelaars hebben gevraagd om deze te verwijderen.

Er was een gunstig advies van de dienst mobiliteit en de adviesraad lokale economie en de gemeenteraad keurde de opheffing van dit aanvullend verkeersreglement goed.


Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
Er is overleg geweest met de verschillende actoren, nl. de beide gemeenten, Defensie, ANB, provincie Limburg en Toerisme Limburg. Alle betrokken actoren staan achter dit project.

Doordat er wijzigingen zijn in het ontwerp van het nieuw fietspad waardoor de vooropgestelde raming werd aangepast zijn de gemaakte afspraken in de huidige samenwerkingsovereenkomst niet meer actueel en moest een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgemaakt worden.

In het kader van de vorige samenwerkingsovereenkomst werden reeds de nodige grondverwervingen uitgevoerd. De kostprijs hiervan bedroeg € 32.453,25 (incl. btw).  Het aandeel hiervan voor de gemeente Leopoldsburg was € 16.226,63.

In de samenwerkingsovereenkomst wordt de taakverdeling en een verdeelsleutel vastgelegd voor de financiering van dit project. Elk van de gemeenten financiert de helft van de opdracht. De totale kostprijs na aftrek van subsidies wordt geraamd op € 538.108,80 (incl. btw). Alle kosten voor de aanleg van de fietspaden - van de Kerkhovenweg in Leopoldsburg tot de Heidestraat in Hechtel-Eksel - zijn hierin vervat, gaande van ontwerp tot uitvoeringswerken. De overige werken, riolering en vervangen asfalt, en de eventuele grondverwervingen langs de Kerkhovenweg maken hiervan geen deel uit.

Het fietspad Bosland wordt opgenomen in het toeristisch fietsroutenetwerk van de provincie Limburg.

Voor de realisatie van dit fietspad wordt subsidie aangevraagd bij Toerisme Limburg en in het kader van het Fietsfonds (provincie Limburg en Vlaamse Overheid).  De subsidie bedraagt 50% voor enkel het recreatieve gedeelte (Toerisme Limburg) en 90% voor het functionele gedeelte (40% provincie Limburg en 50% Vlaamse Overheid). De volledige subsidie wordt aangevraagd door Leopoldsburg en deze wordt verrekend met de gemeente Hechtel-Eksel.


Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
55 000 zwemmers maakten in 2023 gebruik van ons zwembad.  De helft zijn vrije zwemmers, een kwart zijn mensen die komen zwemmen in club- of groepsverband en een kwart zijn zwemmers van de scholen en van defensie.

Bedoeling is naast het buurthuis een zwembad te bouwen zodat we daar samen met de voetbalterreinen in de toekomst een nieuwe sportsite kunnen uitbouwen.  Voor de uitvoering hiervan maken we gebruik van een technisch-financiële projectbegeleiding. 


Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
Voor het onderhoud van stoepen, voet- en fietspaden wordt er dit jaar 1.542.259 euro uitgetrokken.   Het betreft herstellingswerken aan de Corspelsestraat, Boskantstraat, Eindestraat, Guido Gezellestraat, De Markt, Atheneumstraat, Heuvelstraat, Berkenlaan, Bremstraat, Frankendijk, Grootdonkstraat, Vanderelstraat, Leopoldsburgsesteenweg, Merkemlaan en de Vanderelststraat.


Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen
Het subsidiereglement werd door de jeugddienst en de jeugdraad opnieuw onder handen genomen.  In samenspraak met de jeugdverenigingen worden een aantal aanpassingen voorgesteld voor de periode 2023 tot en met 2025.

De aanpassingen van het reglement zijn steeds in samenspraak en naar de behoeften van de betrokken verenigingen gebeurd. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

- mogelijkheid om een overleg te plannen met de jeugddienst om het subsidiedossier te bespreken

- de inhoud van de vormingen die het jeugdwerkinitiatief aanbiedt

- herverdeling van de subsidiebedragen waarbij een aantal bedragen verlaagd werden ten voordele van de subsidie voor kampvervoer en de nieuwe subsidie voor verplichte keuringen en onderhoud

- enkel werken aan het gebouw dat voor de wekelijkse werking wordt gebruikt komen in aanmerking voor subsidie

- enkele aanpassingen in de procedure

 

Het totaalbedrag van deze subsidie is ongewijzigd gebleven.

Leopoldsburg gemeenteraad

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

7 februari 2024

 • De gemeente wil overgaan tot de aanwerving van een deskundige onderwijs, technisch beheerder gebouwen en ondersteuner mobiliteit alsook een jeugdwerker

 • Infoborden

 • Vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform

 • Premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven van verenigingen van ondernemers ter versterking van de aantrekkingskracht van de handel in Leopoldsburg.

 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk

 • Maakbib

 • Verlenging project Zorgzame Buurten

13 december 2023

 • Samenwerking met S-Lim DV

 • GAS-bemiddeling

 • Reglement gemeentelijke uitleendienst

 • Financieel - Meerjarenplan 2020-2025

  • Ook nu weer legt de gemeente Leopoldsburg een gezond financieel plan voor, waarin zelfs de bouw van een nieuw gemeentelijk zwembad voorzien is.

 • Nieuw zwembad

 • Zonnepanelen

 • Kwartier IJzer

 • Onderhoud wegen

 • Sporthal

 • Zwembad

  • Een zwembad is financieel haalbaar

  • Waarom een nieuw zwembad?

  • Waar zal het nieuwe zwembad komen?

 • Trajectcontroles

 • Gemeentelijke politiedotatie 2024

 • Retributie administratieve prestaties met betrekking tot ruimtelijke ordening, wonen, milieu en omgeving

 • Retributiereglement op individueel bezoldigd personenvervoer

 • Retributiereglement op parkeren in de blauwe zone voor de periode 2024-2025

 • Toekennen van een investeringstoelage aan VZW De kring voor bouw jeugdlokalen die ter beschikking worden gesteld van Chiro Leopoldsburg

 • MTC Leopoldsburg vzw (tennis)

 • Geveltuintjes

 • Protocol ter omkadering van de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen het Agentschap Justitie en Handhaving en de gemeente Leopoldsburg in het kader van de toegang tot het Vlaams Handhavingsplatform

 • Restauratie kerk Onze-Lieve-VrouwTenhemelopneming

 • Ontwerp en begeleiding van de realisatie van het project 'duurzame bereikbaarheid van de kern via beleving'

 • Elektronisch aanmelden onderwijs - bekrachtigen van beslissing LOP voor de bepaling van de 'ondervertegenwoordigde groep' voor het basis- en secundair onderwijs Leopoldsburg