Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

Systeem van klachtenbehandeling
Er werden voor het kalenderjaar 2023 30 klachten geregistreerd bij het lokaal bestuur Leopoldsburg. Voor de eerste 2 maanden van 2024 werden er 21 klachten geregistreerd. Bijna alle klachten werden via het digitaal loket op de website ingediend en een enkele keer gebeurde dat op een andere manier, bijvoorbeeld via persoonlijke mail of brief aan een medewerker of beleidsmaker. 15 van deze klachten werd effectief ontvankelijk verklaard en als echte klacht behandeld, de rest werd behandeld in een ander segment, namelijk: meldingen of beleidssignalen.

50% van het totaal aantal klachten in 2023 en eerste deel 2024 is niet ontvankelijk, maar werd wel behandeld door onze administratie. Meestal heeft dit te maken met problematieken die de burger aanhaalt die wel binnen de bevoegdheid van de gemeente liggen, maar niet worden geregeld binnen de klachtenprocedure. Denk hierbij aan wegenisproblemen van een gewestweg of burenruzies waarbij eigenlijk burenbemiddeling nodig is. De gemiddelde doorlooptijd 2 voor het behandelen van een klacht is 14 1/2e dag. De doorlooptijd kende een sterke daling dit jaar! We zagen vorig jaar nog een gemiddelde van 27 dagen. In deze doorlooptijd zit het gehele proces met: registratie, ontvangstbevestiging, adviesvragen en antwoord. We zien dat technische, stedenbouwkundige of milieuklachten gemiddeld langer duren om af te handelen omdat deze vaak een beleidsbeslissing vragen via de geijkte organen. Meestal wordt aan deze klachten ook een prospectie ter plaatsen gedaan en/of een gesprek met de burgers in kwestie. De klachten zijn evenredig verdeeld, er is dus geen periode waarin er meer of minder klachten binnenkomen.


Jaarrekeningen kerkfabrieken

De jaarrekeningen van de kerkfabrieken Onze Lieve Vrouw Maagd der Armen, Sint Blasius en Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming, werden goedgekeurd.


Reglement ambulante handel

In het reglement op de ambulante handel worden wijzigingen aangebracht onder meer naar aanleiding van wets- en decreetwijzigingen.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • het afschaffen van de machtiging (leurkaar) voor ambulante activiteiten
 • termijn van het opheffen van de standplaats wordt verlaagd naar 6 maanden bij een verplaatsing
 • het einduur van de markt wordt verduidelijkt.  De marktleider krijgt ook de bevoegdheid om in bijzondere omstandigheden de markt later op te starten, eerder te sluiten of af te gelasten.
 • op vraag van de marktcommissie worden het aantal toegestane afwezigheden gewijzigd naar drie weken per jaar zonder de marktleider vooraf op de hoogte te stellen (in plaats van 4 weken), en negen weken per jaar in totaal (in plaats van twaalf weken). Dit om korter op de bal te spelen bij standhouders die te vaak afwezig zijn.
 • een hoofdstuk rond ambulante handel op rondtrekkende wijze wordt toegevoegd


Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
Het gemeentebestuur wil maximaal inzetten op de duurzaamheid van zijn gebouwen. Het gemeentehuis is daar met zijn BREEAM Excellent Score een goed voorbeeld van. Ook bij de renovatie van Kwartier IJzer en de bouw van het nieuwe zwembad zal hieraan aandacht geschonken worden. Maar ook voor de bestaande gebouwen wordt er bekeken hoe deze duurzamer kunnen worden.


Sporthal ‘t Geleeg

Ook de sporthal voldoet in zijn huidige staat niet meer aan de hedendaagse energetische normen. Het gebouw is in zijn geheel onvoldoende geïsoleerd en de technieken zijn verouderd. De sturing van de technieken werkt bovendien niet goed meer en er zijn klachten over temperatuur en tocht. Daarom wil het gemeentebestuur het gebouw toekomstgericht energetisch renoveren.

Het bestuur wil hierbij gebruik maken van warmtepompen in plaats van fossiele energiebronnen, maar dat maakt dat het gebouw eerst bijkomend geïsoleerd moet worden. Een deel van het dak krijgt extra dakisolatie en een nieuwe dakhuid en de dakkoepels worden vervangen. Het buitenschrijnwerk aan de zijkant en de achterkant van het oude gedeelte wordt vernieuwd en de glaspartij aan de voorzijde wordt in dubbel glas uitgevoerd. Er zullen ook zonnepanelen op het gebouw komen. Tot slot wordt de verlichting in de grote zaal vervangen door LED-verlichting. Het onderzoek, de begeleiding en de uitvoering van het project wordt volledig door Fluvius gecoördineerd binnen de kaderovereenkomst duurzame gebouwen.

In het meerjarenplan was hiervoor al € 1,74 mio gereserveerd, maar uit een nieuw bestek van Fluvius bleek dat dit onvoldoende zou zijn. De gemeenteraad heeft nu zijn goedkeuring gegeven aan een bijkomende investering van € 896.729 om de totale investering van € 2.639.449 te kunnen financieren. Uit de studie van Fluvius bleek dat deze investering op 21 jaar terugverdiend zou zijn.

Bijkomend wordt door de diensten voorgesteld om tijdens de werken een extra doorgang te creëren zodat de cafetaria een snellere en betere toegang heeft tot het buitenterras.


Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
In de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Gewest en het VEB nv wordt de missie en strategisch kader van het VEB bepaald, waarbij het VEB ondermeer organisaties zal ontzorgen die aankopen volgens de Wet op Overheidsopdrachten op vlak van integraal duurzaam energiebeheer.

Volgens dit akkoord is het lokale overheden om via dit raamakkoord zonnepanelen te laten plaatsen zonder de procedures te moeten volgen van openbare aanbestedingen en/of publicaties.

Wij willen van deze mogelijkheid gebruik maken om zonnepanelen te laten plaatsen op volgende gebouwen:

 • Initiatief Buitenschoolse kinderopvang Centrum en dit voor : € 20.723,55 excl. btw of € 25.075,50 incl. btw.  De terugverdientijd wordt gerekend op 6 jaar.
 • Initiatief Buitenschoolse kinderopvang Heppen voor € 7.613,61 excl. btw of € 9.212,47 incl. btw.  De terugverdientijd wordt gerekend op 4.7 jaar.
 • Cultuurcentrum voor € 144.419,29 excl. btw of € 174.747,34 incl. btw.  De terugverdientijd wordt gerekend op 4.7 jaar.
 • Technische Dienst voor  € 234.233,68 excl. btw of € 283.422,75 incl. btw.  De terugverdientijd wordt gerekend op 7.3 jaar.

De investeringen bedragen alles samen 492.458,06 euro.  Ze moeten leiden tot een energiebesparing over 25 jaar van 1.014.782.5 euro.


Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
Fluvius wenst in de Frankendijk een netuitbreiding van de riolering uit te voeren. Voor dergelijke kleine netuitbreidingen heeft Fluvius een raamovereenkomst afgesloten met een aannemer die de werken zal uitvoeren.

De gemeente Leopoldsburg komt financieel tussen in de kosten verbonden aan de aanleg en verbetering van openbare riolen a rato van 75% van de kosten (exclusief BTW).  De raming bedraagt € 68.244,82 exclusief btw en inclusief een herziening van 35%. De kostprijs ten laste van Fluvius wordt geraamd op € 32.374,46 excl. btw (incl. 35% prijsherziening).

De totale kostprijs ten laste van het gemeentebestuur wordt geraamd op € 35.870,36 excl. btw (incl. 35% prijsherziening) of € 43.403,14 incl. 21% btw.


Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken
Om te komen tot dit actieplan werd een bevraging gestart bij de belangrijkste sleutelfiguren binnen Leopoldsburg. Uit de analyse van deze bevraging kwam naar boven dat de focus moet gelegd worden op volgende zaken: 

 • Uitgaan en gebruik op jonge leeftijd
 • Alcoholgebruik bij 60 +
 • Inzetten van evidence based preventie in het onderwijs
 • Sensibilisering naar algemene bevolking
 • De impact van gebruik op de gezinscontext

Daarnaast is het belangrijk om ook oog te hebben voor de oorzaken van gebruik en verslaving zoals eenzaamheid, stress, moeilijke thuissituatie, peerpressure en foute coping strategieën.

Als gemeente wil Leopoldsburg blijvend investeren in het welzijn en de gezondheid van de algemene bevolking. Enerzijds door het individu en de samenleving verantwoord en kritisch te leren omgaan met genotsmiddelen en anderzijds door problemen als gevolg van middelengebruik te voorkomen en door ondersteuning te bieden aan beginnende gebruikers en aan hun omgeving.

Daarvoor werd een gemeentelijk beleid op lokaal niveau ontwikkeld met een duidelijk actieplan op maat dat rekening houdt met de lokale situatie, de noden en de prioriteiten van Leopoldsburg (verkregen via een bevraging bij belangrijke sleutelfiguren binnen de gemeente).

Het actieplan richt zich op verschillende sectoren en doelgroepen om een zo breed mogelijk publiek te bereiken en zal regelmatig bijgestuurd en geëvalueerd worden.  Het spreekt niet alleen jongeren aan, maar iedereen die problematisch gedrag kan vertonen of die ermee in aanraking komt.


Generatie Rookvrij
De gemeente Leopoldsburg is al langer bezig rond tabakspreventie. Al in 2019 schaarde Leopoldsburg zich achter de campagne ‘Generatie Rookvrij’ van Kom op tegen Kanker. Bij alle sport- en speelterreinen werden borden geplaatst met de vraag om er niet te roken. Ook bij de publieksingangen van de gemeentelijke gebouwen is er een rookvrije zone gecreëerd.

Leopoldsburg gemeenteraad

26 juni 2024

 • Harley Davidson treffen van 26 tot 28 juli
 • Toelage voor de Diest voor Onthaalgezinnen.
 • Advies over het voorlopig vastgesteld Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Militaire Domeinen.
 • Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Lido.
 • Riolerings- en wegenisproject Kanaalstraat en zijstraten.
 • Gemeente Leopoldsburg treedt toe tot de aankoopcentrale van de Hulpverleningszone West Limburg waardoor bij asbestcamaliteiten sneller kan worden gereageerd.
 • Samenwerkingsovereenkomst Digibank Allemaal Digitaal

5 juni 2024

 • Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
 • Jaarrekening 203
 • Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
 • Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport