6 september 2023

Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Principiële toestemming voor het gebruik van bodycams door de lokale politie
 • Bestuurskrachtanalyse
 • Afrekening vaccinatiecentrum West-Limburg
 • Toekenning investeringstoelage kerkfabriek Sint-Blasius voor de gedeeltelijke herbestemming van het kerkgebouw
 • Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC)
 • Definitieve vaststelling opheffing van een deel van gemeenteweg nr. 187 (voetweg) 
  Mobiliteit
 • Retributiereglement gebruik buurthuis en cultuurcentrum

In 2017 en 2019 bracht de brandweerinspectie, ressorterend onder de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in uitvoering van de artikelen 168-174 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de Civiele Veiligheid (WCV), enkele bezoeken aan Hulpverleningszone Noord-Limburg. Dit resulteerde in inspectierapporten, die de stand van zaken weergaven met betrekking tot een aantal kernaspecten binnen de context van de hulpverleningszone. Met het oog op een adequate monitoring van de evolutie in de hulpverleningszone worden opvolgingsbezoeken uitgevoerd. Hierbij wordt getracht de voortgang in kaart te brengen. In het voorjaar van 2023 bracht de brandweerinspectie opnieuw een bezoek aan onze hulpverleningszone. Dit resulteerde in een inspectierapport, dat de stand van zaken weergaf met betrekking tot een aantal kernaspecten binnen de context van de hulpverleningszone. Op 22 juni 2023 werd dit rapport aan de zone overgemaakt. De focus van dit verslag ligt onder meer op de prioritaire actiepunten zoals geïdentificeerd in de vernoemde inspectierapporten. Eveneens worden ook andere (reglementaire) aspecten gecontroleerd en worden, waar relevant, suggesties en aanbevelingen gedaan ter verbetering van de werking van de zone (cf. wettelijke bevoegdheden algemene inspectie WCV). 3 2023_GR_00108 

Principiële toestemming voor het gebruik van bodycams door de lokale politie 
De politie van ham Beringen/Ham/Tessenderlo krijgt een principiële toestemming voor het gebruik van bodycams door de politiezone op het grondgebied van onze gemeente.

Bestuurskrachtanalyse 
De gemeente Leopoldsburg heeft een bestuurskrachtanalyse laten uitvoeren die de sterktes en zwaktes, kansen en bedreigingen van de gemeente in kaart brengt en onderzoekt of samenwerkingen binnen Noord-Limburg en/of Beringen de bestuurskracht kunnen verhogen.  De gemeenteraad neemt kennis van het eindrapport 

Afrekening vaccinatiecentrum West-Limburg
Het vaccinatiecentrum in Beringen beëindigde haar werkzaamheden. Het interbestuurlijk samenwerkingsverband werd en heeft een financiële afrekening opgemaakt. De gemeente Leopoldsburg heeft een saldo van 120.962,63 euro tegoed.

Toekenning investeringstoelage kerkfabriek Sint-Blasius voor de gedeeltelijke herbestemming van het kerkgebouw
Er werd een haalbaarheidsonderzoek gevoerd naar de gedeeltelijke herbestemming van het kerkgebouw. Om de gedeeltelijke herbestemming vorm te geven werd een studiebureau aangesteld door het kerkbestuur. Dit studiebureau heeft een eerste factuur ingediend, het kerkbestuur krijgt de toekenning van de toelage voor het bedrag van de factuur (15.125 euro). 

Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC)
De gemeente Leopoldsburg sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de provincie Limburg betreffende de uitwisseling van kennis en dienstverlening inzake milieu en aanverwante thema’s.  Er is heel wat kennis over milieu- en aanverwante thema’s aanwezig. Sinds 2013 maken de provincies onderling gebruik van die bestaande expertise onder de noemer van het Interprovinciaal Kenniscentrum voor Milieu (IPKC). Deze overeenkomst maakt het mogelijk dat de gemeente via de provincie ook beroep kan doen op één of meerdere deskundigen vanuit een andere provincie voor een specifieke, beleidsrelevante taak of opdracht. 

Definitieve vaststelling opheffing van een deel van gemeenteweg nr. 187 (voetweg) 
Naar aanleiding tot de vraag mbt het bekomen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel, het slopen van constructies (woning en bijgebouwen) en de opheffing van een deel van gemeenteweg nr. 187 (voetweg) gelegen te 3971 Leopoldsburg, gaat de gemeenteraad over tot de opheffing van een deel van de gemeenteweg.

Mobiliteit
Er wordt een tonnagebeperking voor voertuigen met een MTM +5 ton - uitgezonderd plaatselijk verkeer - ingevoerd in de Molenstraat.

Doormiddel van wegmarkeringen worden er 8 parkeervakken ingericht op het plein voor de kerk in Heppen.

Op volgende locaties worden fietsstalplaatsen ingericht:

 • Koningin Louisa Marialaan: kruispunt met de Michellaan
 • Koningin Louisa Marialaan: kruispunt met de Bernheimlaan
 • Bevrijdingsplein: op de vier hoeken telkens naast de zitbank
 • Stationsstraat: ter hoogte van huisnummer 31
 • Maarschalk Fochstraat: ter hoogte van de zijgevel van de woning gelegen in de Stationsstraat 26
 • Maarschalk Fochstraat: ter hoogte van de zijgevel van de woning gelegen in de Koningsstraat 3
 • Koningsstraat: ter hoogte van huisnummer 24A
 • Koning Leopold II-laan: ter hoogte van de militaire begraafplaats.

Er wordt een parkeerplaats voor mindervaliden ingericht in de Fernand van Baelstraat ter hoogte van de schoolpoort.

Er wordt ter hoogte van het postgebouw in de Koningin Louisa Marialaan een beperkte parkeertijd  - max. 30 minuten – ingevoerd voor 7 parkeerplaatsen in het gedeelte tussen de Hechtelsesteenweg en de Karmellaan.

Retributiereglement gebruik buurthuis en cultuurcentrum
Het retributiereglement voor het buurthuis en het cultuurcentrum werd aangepast. Zo wordt vanaf nu ook de barzaal, di is de cafetariaruimte met bijkeuken, verhuurd voor recepties, familiefeestjes, bedrijfsfeestjes… Er wordt altijd een vaste tapper voorzien die ervoor zorgt dat alles vlot verloopt en alles ook weer proper wordt achtergelaten na een verhuring. 

Afhankelijk van de categorie waartoe je behoort, betaal je een tarief voor het gebruik van de culturele accommodatie. Aangezien er een aantal organisaties nog niet waren opgenomen in het reglement, werden deze nu toegevoegd aan categorie A. De tarieven zelf zijn niet gewijzigd. Er is enkel een tarief toegevoegd voor de ‘barzaal’ en voor de huur van het volledige buurthuis werd het tarief gewijzigd.

Voor activiteiten in de periode van 7 september 2023 tem 6 september 2024 wordt categorie A voor de barzaal uitgebreid met inwoners en ondernemers van Leopoldsburg, personeelsleden van gemeente en OCMW van Leopoldsburg.

Leopoldsburg gemeenteraad

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen

7 februari 2024

 • De gemeente wil overgaan tot de aanwerving van een deskundige onderwijs, technisch beheerder gebouwen en ondersteuner mobiliteit alsook een jeugdwerker

 • Infoborden

 • Vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform

 • Premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven van verenigingen van ondernemers ter versterking van de aantrekkingskracht van de handel in Leopoldsburg.

 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk

 • Maakbib

 • Verlenging project Zorgzame Buurten