Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed brengt (zoveelste) negatief advies uit in dossier parking HTL

Op 31 augustus 2023 bracht de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed nogmaals het zoveelste negatief advies uit over de vergunning voor de aanleg van parking Hof ter Linden, ondanks de aanpassingen door het bestuur aan het dossier.

Enkele passages uit het advies:

  • De commissie blijft van mening dat een grootschalige en langgerekte parking parallel aan de monumentale zomerlindendreef vanuit erfgoedoogpunt niet wenselijk is. Deze locatiekeuze en de beoogde materialisatie staan vooral in functie van de huidige activiteiten op de percelen, en gaan niet uit van een zorgvuldige analyse van de landschappelijke kwaliteiten en erfgoedwaarden in de omgeving.
  • De commissie betwijfelt de noodzaak om ook een dergelijk grootschalige parking te voorzien binnen en vlak naast de contouren van de bescherming zelf. Het is onduidelijk waarom er in niet-beschermd gebied geen betere alternatieven mogelijk zouden zijn die de historische configuratie van het kasteeldomein wel vrijwaren.
  • De commissie is daarnaast van oordeel dat voorliggende aanvraag afbreuk doet aan de ruimtelijkstructurerende functie van de beschermde zomerlindendreef. Deze monumentale dreef vertegenwoordigt immers een belangrijke visuele, maar ook historische verbinding tussen de dorpskern en het kasteel.

Adrian De Weerdt:

Het is de zoveelste gebeurtenis in de parking Hof ter Linden-saga. De conclusie van Vlaamse Commissie, toch niet eender welk orgaan: de voorgestelde parking is niet verenigbaar met de bescherming als dorpsgezicht alsook met de monumentenbescherming van de zomerlindendreef.
De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde reeds eerder dat het bestuur wel degelijk rekening dient te houden met het advies van de Vlaamse Commissie voor Onroerend Erfgoed.
Als cd&v Edegem vragen we dat het bestuur, in navolging van dit zoveelste negatief advies van de Vlaamse Commissie Onroerend Erfgoed, het dossier toch herziet, en opteert voor een alternatief voor de parking, op een andere plek, niet in strijd met het dorpsgezicht en de monumentenbescherming van de zomerlindendreef. Een goed alternatief is de parking achter het OCMW-gebouw, een parking die nu leegstaat.

We stelden deze vraag op de gemeenteraad van 25/09. Albert Follens, schepen voor Ruimtelijke Ordening, antwoordde o.a. dat de alternatieven, zoals de parking achter het OCMW-gebouw (een alternatief dat cd&v al jaren voorstelt), "niet evident" zijn. Gelet op de vele negatieve adviezen op het huidige dossier, is het huidige plan van het bestuur echter nog véél minder evident...

Nieuws

cd&v stelt uitbreiding fietsstraten voor in Edegem

De verkeersveiligheid in Edegem kan absoluut nog worden verbeterd, zeker voor schoolgaande jeugd. Wij begrijpen dat het bestuur beoogt een fietsstraat te implementeren in de Ingenieur Haesaertslaan, Donk, Kerkplein en een gedeelte van de Parklaan. Een goede zaak voor de verkeersveiligheid en voor de Edegemse scholieren volgens ons.

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!