Pepingen keurt afgezwakte cd&v motie voor jonge landbouwers goed

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

cd&v diende op de gemeenteraad van maart 2024 een motie in om de bekommernissen van de jonge landbouwers te ondersteunen. Zo werden de afspraken tussen de Vlaamse Regering en de landbouworganisaties onderschreven en we stelden ook voor om deze engagementen ook lokaal over te nemen.

Na een speciale informele vergadering van de gemeenteraad werd het punt opnieuw geagendeerd op de gemeenteraad van 23-04-2024.

Volgende principes werden aan de gemeenteraad ter stemming voorgelegd.

  • Geen gronden aan te kopen in herbevestigd agrarisch gebied en agrarisch gebied. Uitzonderingen zijn alleen mogelijk voor werken van openbaar nut zoals voor de aanleg van fietspaden, maatregelen ter bevordering van de verkeersveiligheid en rioleringswerken.
  • Om geen subsidies toe te kennen voor de aankoop van landbouwgronden in agrarisch en herbevestigd agrarisch gebied.
  • Om bij de toekomstige rioleringswerken te ijveren voor een zo beperkt mogelijk gebruik van ruimte voor de aanleg van grachten.
  • Om actief bij te dragen aan de bescherming van landbouwgrond. Het beschermen van landbouwgronden is essentieel voor het behoud van een leefbare, duurzame land- en tuinbouwsector in Pepingen.
  •  Om een kritische houding aan te nemen ten opzichte van de vaak zeer ruime globale kaders in agrarisch gebied binnen natuurbeheerplannen, vergunningsaanvragen met als voorwerp het bebossen van agrarisch gebied of zonevreemde functiewijzigingen in het agrarisch gebied.

Finaal werd de motie aangenomen, maar beperkt in de tijd tot 1/10/2024.

Enerzijds is cd&v tevreden dat de motie door de gemeenteraad unaniem goedgekeurd werd. Anderzijds zijn we ontgoocheld dat de lokale engagementen slechts geleden tot 1 oktober 2024.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.