Cd&v Edegem stelt invoering mantelzorgpremie voor!

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Om een warme en solidaire samenleving te creëren, moet je kunnen rekenen op mensen die zich vrijwillig inzetten voor anderen. Mantelzorgers zijn hier het toonvoorbeeld van. Mantelzorg is alle extra zorg die mensen in de directe omgeving geven aan iemand die hulpbehoevend is. Een mantelzorger verleent op regelmatige basis en vanuit een familiale of sociale relatie, zorg aan een hulpbehoevende.

Greet Marivoet (lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst namens cd&v Edegem)

Het huidige aanbod voor mantelzorgers in onze gemeente bestaat uit 3 verschillende soorten ontmoetingsmomenten, de “dag van de mantelzorger” en de ondersteuning die de zorgintaker in het WZN biedt. De mantelzorgpremie die cd&v Edegem voorstelt is een bijkomende 'waarderingsvergoeding' vanuit het bestuur voor de mantelzorger die instaat voor een kwaliteitsvolle en menswaardige zorg aan een zorgbehoevende.

 

Thomas Van Gorp (gemeenteraadslid cd&v):

In 7 op de 10 Vlaamse gemeenten tonen de lokale besturen mantelzorgers extra waardering door een premie te geven. Wij willen dit voorbeeld volgen en van Edegem een nog warmere en zorgzame gemeente maken.

 

Het N-VA-bestuur keurde de mantelzorgpremie (voorlopig) niet goed. Vanuit cd&v blijven we dit evenwel benadrukken en opvolgen. We zullen dit voorstel ook opnemen in ons verkiezingsprogramma.

 

Ter stemming legden wij volgend reglement voor op de gemeenteraad van 31 januari 2024:

Artikel 1:

De OCMW-raad keurt principieel de invoering van een mantelzorgpremie goed.

Artikel 2:

De OCMW-raad stelt de mantelzorgpremie vast op 25€ per maand toegekend aan een meerderjarige Edegemse mantelzorger.

Artikel 3:

Om in aanmerking te komen voor deze premie moet er aan een aantal voorwaarden voldaan zijn:

 • Elke persoon moet op de aanvraagdatum effectief ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingeregister van Edegem.
 • De zorgbehoevende moet meerderjarig zijn op de aanvraagdatum en in het natuurlijk thuismilieu verblijven. Een zorgbehoevende persoon die permanent (24/7) in een instelling verblijft, geeft geen recht op een mantelzorgpremie. Onder instelling wordt o.a. verstaan: een woon- en zorgcentrum, een tehuis voor personen met een handicap, alle vormen van begeleid en beschermd wonen of een gelijkaardige instelling met permanente verblijfsduur.
 •  De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door één van deze medische bewijsstukken gevalideerd door een dokter. 
  • een bewijs van minimaal score A op de Katz-schaal
  • een officieel medisch attest van tenminste 66% invaliditeit of een vermindering van zelfredzaamheid met minstens 9 punten of een vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder.
  • een BEL-profiel3 van tenminste 27 punten
  • een bewijs van dementering
  • Toekenning van het recht op een Vlaams Zorgbudget; het attest volstaat waarop de beslissing vermeld staat om een Vlaams zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden (zorgverzekering of mantelzorg in de volksmond) te ontvangen

Artikel 4:

Verdere specificaties voor het verkrijgen van de premie:

 •  De mantelzorger mag zelf niet zorgbehoevend zijn. 
 •  Maximum 1 zorgbehoevende per mantelzorger
 •  Maximum twee mantelzorgers per zorgbehoevend

 

In de pers:

Gazet Van Antwerpen

Nieuws

cd&v Edegem stelt afschaffing standplaats politieke partijen op jaarmarkt voor, ten voordele van lokale verenigingen en ondernemingen

Op de agenda van de afgelopen Edegemse gemeenteraad van maart stond een aanpassing van de praktische reglementsbepaling voor de jaarmarktfeesten op de agenda. Als cd&v-fractie dienden we een amendement in tot afschaffing van de standplaats voor politieke partijen en politieke bewegingen op de jaarmarkt, enkel op voorwaarde dat deze plaatsen ter beschikking worden gesteld aan Edegemse verenigingen en/of ondernemingen. 

Lokaal bestuur sluit juridisch en inhoudelijk wankel akkoord met projectontwikkelaar

Op de gemeenteraad van 26 februari stond voor de tweede keer, na eerdere discussie in de gemeenteraad van januari, volgend punt op de agenda:

"Een individueel akkoord tussen het lokaal bestuur en de projectontwikkelaar Brefin over de bouw van 132 studentenkoten, waaronder 32 studio's en 1 conciërgewoning"

Het N-VA bestuur keurde deze dading tijdens de gemeenteraad, meerderheid tegen de voltallige oppositie, goed na een uitgebreide discussie.
In dit akkoord krijgt de projectontwikkelaar maar liefst een korting van 515.000 € op het bestaande belastingreglement. Ongezien!

Modellijst cd&v Edegem goedgekeurd

Eind februari keurden de cd&v-leden van Edegem de modellijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober goed. Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers, lijsttrekker bij de verkiezingen voor het Vlaams Parlement in juni, was daarbij aanwezig. Ze bracht een overtuigende boodschap om als lokale afdeling het welzijn van elke burger prioriteit te geven en om op een serieuze en verbindende manier aan politiek te doen: de christendemocratisch boodschap van ernst en respect is een antwoord op de krachten die onze samenleving trachten te polariseren. Ook Liesbet Sommen, tweede op de cd&v-lijst voor het Europees Parlement, was present en nam de tijd om met iedereen in gesprek te gaan.