Natuur: Duurzaam beheer, gelukkig leven

Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Onze natuurlijke omgeving en biologische diversiteit is een rijkdom voor onszelf en voor onze kinderen, daarom moeten we deze koesteren en beschermen. De natuur in al haar verscheidenheid is bovendien een plek om te herbronnen, en een groene long die ons helpt te herademen in onze drukke levens. Boortmeerbeek heeft prachtige en toegankelijke natuur in overvloed: broeken en donken, kleine waterwegen, de Dijle, de vaart(dijken), … waarbij de natuur hier en daar aangevuld wordt met mooi erfgoed. Het is onze taak om deze omgeving zo goed mogelijk in stand te houden, maar tezelfdertijd ook in te zetten om onze gemeente nog groener, (bio)diverser en mooier te maken.

Groene ruimte maakt mensen gezonder en gelukkiger, bevordert sociale contacten, maakt hittegolven draaglijker… Zelfs het kleinste stukje groen draagt al z’n steentje bij.

  • We nemen diverse initiatieven voor een goed en efficiënt gemeentelijk biodiversiteitsbeleid. Hierbij betrekken we betrokkenen en organisaties zoals Natuurpunt en deskundigen om samen de nodige adviezen en kennis te verzamelen.
  • We gaan het zwerfvuil radicaal tegen door in te zetten op infrastructuur (extra vuilnisbakken op pleintjes en andere plekken) gecombineerd met het consequent aanpakken van overtredingen. Daarnaast willen we burgers en initiatieven die zwerfvuil aanpakken door het organiseren van een opruimactie ondersteunen (zakken en handschoenen ter beschikking stellen) en hun inzet erkennen, bv. door een opruimaward in het leven te roepen.
  • We streven naar een goed bermbeheer- en ontwikkelingsplan ten behoeve van een optimale biodiversiteit, met de inplanting van streekeigen groen zowel op gemeentelijke als op privaat nieuw ontwikkelde gronden.
  • We starten een waterbeheerplan op in samenwerking met andere gemeenten en pakken verharding aan door alternatieven die meer water doorlaten.
  • We geven voorrang aan de meest bedreigde en kwetsbare leefgebieden, dieren- en plantensoorten en werken hiervoor samen met de betrokken natuurorganisaties.
  • We ontwikkelen de woongelegenheid in Boortmeerbeek op maat van de mensen en de reële vraag.
  • We behouden en beschermen zoveel mogelijk open en groene ruimte en laten in elk geval de schaarse woonuitbreidingsgebieden ongemoeid; verdichtingsprojecten dienen steeds te voorzien in de aanleg van de nodige groene en sociaal aantrekkelijke omgeving (duurzame aanplantingen, speelinfrastructuur)
  • We ontwikkelen de groene structuren in onze gemeente en verbinden deze met elkaar door het creëren van groene corridors.
  • We onderzoeken de mogelijkheid tot milieustraten, zeker in het geval van grotere nieuwbouw- en verdichtingsprojecten
  • We streven naar een klimaatneutraal Boortmeerbeek, en als middel hiertoe treden we toe tot het tweede burgemeestersconvenant en gaan we actief aan de slag met een klimaatbewust beleid om van Boortmeerbeek een voorbeeldgemeente te maken.

https://www.youtube.com/watch?v=tEZY7j5Q_z4

Gerelateerde standpunten