Het ware verhaal achter de ontruiming van de oude begraafplaats te Beert

Publicatiedatum

Auteur

Peter Van Cutsem

Deel dit artikel

Het oude kerkhof rond de kerk van Beert kreeg de laatste tijd veel aandacht. De plannen van het LVB-OpenVLD schepencollege om het kerkhof volledig te ontruimen, zorgde de voorbije jaren voor heel wat onrust in de dorpsgemeenschap. Maar dankzij de alertheid van de lokale kerkraad zal deze waardevolle plek toch niet ontruimd worden en wordt ze geconserveerd en ingegroend. cd&v is blij dat er na meer dan drie jaar getalm eindelijk duidelijkheid is voor alle betrokken families en omwonenden.

Zonder inspraak

Zonder enige consultaties van inwoners, kerkfabriek, adviesraden of erfgoedliefhebbers besliste het LVB-OpenVLD schepencollege op 28 oktober 2019 om de procedure op te starten voor de ontruiming van niet-geconcedeerde graven op het oude kerkhof te Beert. De inwoners werden geconfronteerd met een bekendmaking aan de ingang, verder werden de betrokken graftekens aangeduid met een stip en een kleine mededeling. De restanten hiervan zijn nog steeds zichtbaar op het kerkhof. De nabestaanden van de aanwezige graven kregen één jaar de tijd om persoonlijke aandenkens of het grafmonument weg te nemen. Na het verstrijken van deze periode ging het gemeentebestuur over tot ambtshalve verwijdering van de grafmonumenten.

 

Op de graven zijn restanten van de mededeling uit 2019 nog steeds zichtbaar.

Kerkfabriek Beert

Men zou verwachten van een deugelijk bestuur dat het op z'n minst de kerkfabriek en omwonenden voor zulke aangrijpende wijzigingen rond de kerk vooraf zou informeren of horen. Daarom uitte het kerkfabriek van Beert per aangetekend schrijven op 16 oktober 2020 hun bezorgdheid over het ontbreken van overleg en betrokkenheid. Ze waarschuwde de gemeente ook dat het wegnemen van graven niet kon zonder inspraak of vergunning. Na lange stilte werd het kerkfabriek uitgenodigd voor een gesprek waarin ze het schepencollege duidelijk maakten dat het kerkhof een hoge erfgoedwaarde heeft en in de Vlaamse inventaris als “Waardevol Bouwkundig Erfgoed” opgenomen is en hierdoor ook in aanmerking komt voor subsidies. Verder stelde de kerkraad voor om eerst de erfgoeddienst van de provincie te consulteren.

“Het is onbegrijpelijk dat het huidige bestuur in oktober 2019 niet in kennis was van de erfgoedwaarde van deze plek want in 2015 werd door een ‘betalend’ studiebureau voor het toenmalige schepencollege, waar LVB deel van uitmaakte, een visienota omtrent het funerair erfgoed in Pepingen opgemaakt. In deze nota stond al te lezen dat het kerkhof opgenomen is op de lijst van bouwkundig erfgoed en in aanmerking komt voor provinciale subsidies”, zegt cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Ingroening

Aanvankelijk lagen er ook plannen op tafel om het kerkhof weg te nemen en een leeg, groen en ‘gemakkelijk te onderhouden’ grasperk te realiseren. Pro Natura had haar plannen met de gemeente immers reeds uitvoerig uitgewerkt. Dankzij de goede raad van de kerkraad en de adviezen van Erfgoed werden de plannen van Pro Natura, vandaag Kiemkracht, aangepast.

Het ingroenings- en uitvoeringsplan opgemaakt door Pronatura in 2019 met behoud van een klein aantal grafstenen.
Foto uit de presentatie van het infomoment inwoners en hier terug te vinden op de gemeentelijke website.

Infoavond

Onder het mom van een participatiemoment “omvorming dorpskern” stelde het gemeentebestuur recent het ingroeningsplan van het kerkhof voor en het omgevingsplan van een klein deel parking voor de kerk. De inwoners van Beert, met velen aanwezig, waren zeer betrokken en vroegen duidelijk inspraak. Er werden veel suggesties en constructieve voorstellen over de voorliggende plannen en de volledige dorpskern gedaan. Daaruit blijkt duidelijk dat het belangrijk is om bij de aanvang van zo'n ingrijpend project zoveel mogelijk belangstellenden te betrekken.

“Wij hopen dan ook dat het schepencollege met de suggesties van de inwoners rekening zal houden bij de verdere verfijning van de plannen. Dankzij het verzet van de kerkraad en de inzichten van Erfgoed ligt er nu een veelbelovend project voor. Toch merken we op dat het moeilijk valt om een totaalbeeld van de herinrichting van de volledige dorpskern te krijgen. Hierbij stellen we ons de vraag of er in de voorliggende plannen rekening gehouden werd met een mogelijke herbestemming van de kerk. Tijdens de infoavond is nogmaals gebleken dat de inwoners bereid zijn om vooraf gehoord te worden. Wij appreciëren in ieder geval hun engagement om in de toekomst mee na te denken over de leefbaarheid in hun dorp” besluit cd&v gemeenteraadslid Peter Van Cutsem.

Nieuws uit Pepingen

"Wij namen het heft in handen en plaatste zelf borden om de trajectcontrole aan te geven"

Omdat heel wat mensen vinden dat de trajectcontroles in Bellingen onvoldoende zijn aangeduid, plaatste cd&v zelf waarschuwingsborden langs het traject.

“Geen zomersnoei op meidoornhagen om onze lokale fruitteelt te beschermen!”

Tijdens de recente gemeenteraadsvergadering van april 2024 heeft het schepencollege een voorstel ingediend om jaarlijks tijdens de zomermaanden onderhoud aan de meidoornhagen uit te voeren. Dit baart cd&v Pepingen zorgen gezien de meidoorn een waardplant is voor bacterievuur dat een ernstige bedreiging vormt voor onze lokale fruitteelt.

Sterretjesweide in Pepingen na 5 jaar eindelijk in gebruik

In december 2018 werd op initiatief van Peter Van Cutsem de eerste sterretjesweide van de gemeente ingericht op het kerkhof van Pepingen. Helaas bleef deze plek vijf jaar lang ongebruikt vanwege administratieve belemmeringen. Dankzij de vastberaden inspanningen van cd&v is de troostplek nu eindelijk beschikbaar voor gebruik.