Zeker van meer netto

Gepubliceerd

Deel onze visie

Wie hard werkt moet daar ook voor beloond worden. Met meer nettoloon en een deftig pensioen. Daar zorgen we voor met broodnodige hervormingen en eerlijke belastingen, want ook multinationals moeten hun fair deel bijdragen. En dat in een eerlijk Vlaanderen, waar elke stad en elk dorp de aandacht krijgt die het verdient. In ons Vlaanderen is er aandacht voor élke Vlaming die hard werkt of dat zijn hele leven lang gedaan heeft, niet alleen voor de haven van Antwerpen of voor wie een chic kostuum draagt.

Zeker van meer netto

 

1. Werken moet lonen: minder belastingen op arbeid
2. Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd
3. We koesteren onze boeren
4. We ondersteunen onze vissers
5. Vaart in onze West-Vlaamse havens
6. Versterk West-Vlaanderen als kmo-provincie
7. Meer arbeidsgerichte masteropleidingen in West-Vlaanderen
8. Recht op een deftig pensioen
9. Een eigen huis, een plek onder de zon
10. 6% btw bij sloop en heropbouw
11. Betaalbare studentenwoningen
12. Een jobbonus, omdat West-Vlamingen werkers zijn

 

1. Werken moet lonen: minder belastingen op arbeid

cd&v wil werken meer laten lonen door belastingen op arbeid te verlagen. Haar inzet voor minder fiscale druk stimuleert niet alleen de werkgelegenheid, maar versterkt ook de koopkracht. cd&v West-Vlaanderen vindt dat werken zich moet vertalen in betere levensomstandigheden voor alle werkende West-Vlamingen.

2. Beperk de werkloosheidsuitkering in de tijd

We belonen wie werkt en begeleiden mensen met een werkloosheidsuitkering actief en kordaat terug naar werk. cd&v wil de werkloosheidsuitkering hervormen door deze te vereenvoudigen, sociaal rechtvaardiger en meer activerend te maken. We beperken de uitkering in de tijd na een finaal aanbod op maat.

3. We koesteren onze boeren 

Wij staan garant voor een zekere toekomst voor de landbouw in Vlaanderen. Onze Vlaamse landbouwers zijn wereldwijd koplopers in het innovatief en duurzaam boeren. Dat is iets om te koesteren, niet om weg te pesten. Landbouwgrond moet in de eerste plaats ten dienste staan van land- en tuinbouwers. De stevige financiële ondersteuning van de landbouwsector blijft een must. Voedselvoorziening is immers een basisbehoefte.

Landbouwers én bij uitbreiding al onze ondernemers verdienen meer rechtszekerheid We streven daarnaast voor meer regelluwte. Ondernemers, landbouwers en initiatiefnemers botsen op de grenzen van hun kunnen door een overdaad aan wantrouwen en regels.

4. We ondersteunen onze vissers

Samen met de visserijsector slaan we volop het pad in van versterkte digitalisering en innovatie voor een economisch, ecologische en sociaal duurzame sector. Onze Noordzee moet groot genoeg zijn voor iedereen. We pleiten voor een rechtmatige plaats voor visserij en aquacultuur in het nieuwe Marien ruimtelijke plan (2026-2034), schuif niet één sector opzij ten bate van de andere. Een inclusieve aanpak van co-existentie is de enige strategische en duurzame oplossing.

5. Vaart in onze West-Vlaamse havens 

Goederenvervoer over water wordt een van de belangrijkste vervoersmogelijkheden in West-Vlaanderen. Naast de uitbouw van de Antwerp-Brugge Port, investeren we verder in Ostend Port en realiseren een Midwest-port. De heraanleg van het Kanaal Roeselare-Leie en Bossuit-Kortrijk versterkt onze provincie op economisch, recreatief en milieuvlak.

Met een ambitieus plan voor de uitbreiding van het havennetwerk tegen 2030, willen we de capaciteit van de binnenvaart verdubbelen. Dit zal niet alleen onze positie als centraal logistiek knooppunt in Europa versterken, maar ook bijdragen aan de efficiëntie van ons transportnetwerk. Door samenwerking tussen de overheid en de private sector willen we de werking van onze havens optimaliseren, de bereikbaarheid vergroten en het marktpotentieel van onze ondernemingen vergroten.

6. Versterk West-Vlaanderen als kmo-provincie

Onze provincie telt 100 kleine- en middelgrote ondernemingen per 1000 West-Vlamingen. Onze kmo’s zijn roergangers van economische groei, van werkgelegenheid en van innovatie. Om ons divers kmo-landschap te versterken, verlagen we de vennootschapsbelasting voor kmo’s van 20% naar 15%. 

Daarnaast verhogen we de belastingschijf waarop dit verlaagde tarief van toepassing is van 100.000 euro naar 200.000 euro. Zo blijft er meer winst over in de vennootschap en kan die verder geïnvesteerd worden in de groei van het bedrijf. Op die manier stimuleren we West-Vlaams ondernemerschap.

7. Meer arbeidsgerichte masteropleidingen in West-Vlaanderen

Een toegankelijk, democratisch hoger onderwijs garanderen, betekent voor cd&v ook dat het aanbod aan hoger onderwijs geografisch goed gespreid moet zijn. Zo heeft West-Vlaanderen te maken met een brain drain omdat onze jongeren elders gaan studeren maar na het afstuderen de weg naar de West-Vlaamse bedrijven en werkgevers niet terugvinden.

In het kader van de uitwerking van een brain gain stimuleren we daarom de uitbouw van een basisaanbod aan hoger onderwijs in onze provincie. We versterken specifiek ook het aanbod dat inspeelt op de noden van onze West-Vlaamse ondernemingen in samenspraak met de hogescholen en de bedrijven zelf. Een hoog opleidingsniveau in combinatie met concurrentiële bedrijven, het zijn de sleutels tot een welvarend West-Vlaanderen.   

8. Recht op een deftig pensioen 

Cd&v wil een deftig pensioen voor iedereen. Wie zijn leven lang eerlijk bijgedragen heeft, verdient respect en geen onzekerheid over zijn pensioen. Daarom zijn serieuze en grondige hervormingen nodig. We zorgen ervoor dat het loont om een langere loopbaan te hebben door de band tussen het loon en het aantal gewerkte dagen te versterken. 

Koppels stemmen hun loopbaankeuzes vaak op elkaar af. Zo zal de ene partner al ééns minder werken of bepaalde promotiekansen niet opnemen om meer voor elkaar en het gezin te kunnen zorgen. Op vandaag wordt daar geen rekening mee gehouden bij de berekening van de pensioenen. We stellen daarom de ‘pensioensplit’ voor waarbij de wettelijke en aanvullende pensioenrechten die werken opgebouwd tijdens het samenleven van partners, gelijk verdeeld worden.

We tonen ook onze waardering voor niet-betalend werk. Geboorteverlof opnemen, zorgen als mantelzorger,...  Dankzij gelijkgestelde periodes worden mensen die zorgdragen voor elkaar bij ons niet afgestraft.

9. Een eigen huis, een plek onder de zon

Mensen die werken, moeten in staat zijn om een eigen woning te kunnen verwerven, dat is voor onze partij cruciaal. Een eigen woning, een plek die echt van jou is, biedt mensen stabiliteit en zekerheid. Woonleningen die de volledige aankoopprijs dekken, willen we opnieuw mogelijk maken. Met een sterkere waarborgregeling, ondersteuning van erkende kredietmaatschappijen en accordeonformules als basisrecht garandeert cd&v dat ook jongeren in de toekomst een eigen huis kunnen verschaffen. 

10. 6% btw bij sloop en heropbouw 

Betaalbaar wonen en een duurzaam patrimonium gaan hand in hand. We verlagen het btw-tarief voor sloop- en heropbouw van de eerste woning permanent naar 6%. In combinatie met het aanbod voor energetische renovatiepremies moet dit ons patrimonium toekomstbestendig maken en mensen in staat stellen om een eigen woning te realiseren. Bovendien verhogen we op die manier de woonkwaliteit en bieden we kansen aan onze West-Vlaamse bouwsector om verder te groeien.  

11. Betaalbare studentenwoningen

cd&v zet zich in om studeren toegankelijker te maken door betaalbare studentenwoningen te garanderen. Dit is essentieel voor het onderwijsrecht van elke student. Door samen te werken met woonmaatschappijen en privé-initiatief te stimuleren, zorgen we ervoor dat elke student in Vlaanderen betaalbare huisvesting in zijn/haar studentenstad kan vinden. Dit maakt de weg naar hoger onderwijs voor iedereen haalbaar én betaalbaar. 

12. Een jobbonus, omdat West-Vlamingen werkers zijn

80% werkzaamheidsgraad. Wat voor Vlaanderen en België nog een luchtkasteel lijkt, is in onze provincie quasi realiteit. Het is geen geheim: West-Vlamingen zijn werkers. En wie werkt, moet daarvan de vruchten kunnen plukken. Omdat dat vandaag nog te weinig het geval is, maakte Vlaanderen de afgelopen legislatuur werk van een jobbonus om werken te belonen. 

Uiteraard willen we de lasten op arbeid structureel verlagen zodat mensen netto meer overhouden. In afwachting van een grondige fiscale hervorming, blijft cd&v echter pal achter de jobbonus staan.Vanaf refertejaar 2024 zal het bedrag van de jobbonus 650 euro bedragen. Op die manier krijgen meer dan 200.000 hardwerkende West-Vlamingen een extra duwtje in de rug.

 

Onze kandidaten

Onze andere thema's