CD&V Aarschot zorgt voor verenigingen!

Publicatiedatum

Auteur

Nele Pelgrims

Deel dit artikel

De corona-crisis treft ons allemaal. In de stad Aarschot werden heel wat initiatieven genomen om elkaar te steunen, zowel private initiatieven als initiatieven voor de stad. Bepaalde sectoren kregen ook zelfs steun vanuit de hogere overheid.

Zo besliste Minister Dalle in de Vlaamse regering om de sectoren cultuur, jeugd en sport extra te ondersteunen. In 2020 zullen er eenmalig 87,3 miljoen euro ter beschikking gesteld worden. 83,9 miljoen euro daarvan wordt verdeeld over de lokale besturen op basis van de verdeling van de sectorale middelen voor die drie sectoren (cultuur, jeugd en sport) bij de inkanteling ervan in het gemeentefonds in 2018. Op die manier kan een stad zelf invullen hoe ze de heropleving van de vrijetijdsbeleving zullen financieren.  Ook Aarschot krijgt hierin zijn deel, maar liefst 453 882,74€.

CD&V vroeg op de gemeenteraad in september al wat er met deze middelen gebeurd is en wat er nog zal geïnvesteerd worden in de komende maanden. Welke verenigingen krijgen dus een stukje van de taart?

Bij de uiteenzetting over de reeds besteedde middelen zien we dat er middelen uitgegeven zijn, maar het is niet concreet duidelijk wat er met de subsidiespot van 453 882,74€ gebeurd is en wie een deeltje van de koek kreeg. De burgemeester gaf in september aan nog bevragingen te organiseren. Gelukkig is dit nog niet allemaal gebeurd. Dit geeft ruimte aan de stad om de tweede corona-golf op te vangen. Wanneer er gekeken wordt naar andere steden zoals Geel, Diest en Tienen zien we dat er algemene bevragingen gebeurden en dat op basis daarvan een reglement gemaakt werd om de subsidies concreet bij de verenigingen te gaan verdelen. CD&V vraagt dat de stad Aarschot nu ook zulke oefening maakt en op die manier naar een concrete en correcte verdeling van de subsidies over alle verenigingen kan gaan.

 

‘De stad zal de middelen van de Vlaamse subsidie moeten ter beschikking stellen van de verenigingen zoals dat gedaan werd met het uitbouwen van kamp organisatie bij de jeugdbewegingen. Dit komt rechtstreeks ten goede aan de gebruiker en aan de vereniging. De verenigingen zitten met het water aan de lippen. De tweede coronagolf zorgt alleen maar voor meer bekommernissen en minder inkomsten voor onze geëngageerde verenigingen. We vragen aan de stad om te kijken wat ze concreet voor elke vereniging op zich kunnen doen. Want elke vereniging verdient onze aandacht’ aldus fractieleider Nele Pelgrims.

 

Burgemeester Rutten vroeg meer tijd om het voorstel concreet uittewerken en reageerde uitgebreid in het Nieuwsblad van 16/11/2020

De Stad Aarschot besliste voor de zomer om de jeugdverenigingen financieel en logistiek te helpen zodat ze corona-proof konden spelen en op kamp gaan. Na de zomer, werd op basis van het reglement voor impuls- en beleidssubsidies beslist om ook de sportverenigingen een financiële duw in de rug te geven. “Nu willen we ook de socioculturele verenigingen helpen.”, zegt burgemeester Gwendolyn Rutten (Open Vld), die daarmee ook reageert op de vraag van Nele Pelgrims (fractieleider CD&V) tijdens de gemeenteraad. “Hiervoor is er wat meer tijd nodig, omdat we zeker willen zijn dat dit eerlijk gebeurt.”

De stad wil rekening houden met de moeilijke situatie voor iedereen. “De socioculturele sector is erg gevarieerd en helaas is er in het verleden nooit een duidelijk financieel kader voor uitgetekend. Dat betekent dat we de huidige verdeling van subsidies niet als basis kunnen gebruiken om iets extra te doen naar aanleiding van de coronacrisis. Dat zou immers niet eerlijk zijn - want dan geef je wie al heeft - of wie in het verleden zijn weg wist te vinden - gewoon meer”, voegt Rutten er aan toe.

 

Er zijn momenteel in Aarschot 187 erkende socioculturele verenigingen. Daarvan krijgt, volgens de stad, maar een fractie financiële steun. Socioculturele verenigingen kunnen een erkenning aanvragen, maar die heeft geen automatische financiële gevolgen. Een erkenning zorgt wel voor vermelding in de Talentenbank en op de website van de Stad, voor toegang tot de uitleendienst voor materiaal van de Stad en de Provincie, voor toegang tot informatie en opleidingen. Een erkenning is ook nodig om financiële steun te kunnen krijgen.

 Soorten financiële steun

 Er zijn vier soorten financiële steun voor socioculturele verenigingen mogelijk. De eerste is specifiek voor muziekverenigingen. Hiervoor is een vast bedrag ingeschreven en er bestaat een reglement voor met betrekking tot de verdeling van die ‘pot’. De tweede categorie gaat over subsidie voor het organiseren van buurt- en straatfeesten. Ook hier is een vast bedrag voorzien in het budget, dat volgens het aantal feesten kan worden aangepast. De derde categorie betreft een subsidie als tegemoetkoming voor een bijzonder cultureel initiatief of bijzondere activiteit zoals bijvoorbeeld een jubileumviering of een uitzonderlijke organisatie zoals bijvoorbeeld de zomerbar. Daarnaast zijn er ook de nominatieve subsidies. Dit zijn subsidies op naam op basis van een aanvraag. Deze worden stuk voor stuk voorgelegd aan de gemeenteraad voor goedkeuring.

 “Voor deze laatste werd er dus in het verleden geen reglement uitgewerkt”, zegt Rutten. “Eerder dit jaar en los van corona, hebben we als stadsbestuur beslist deze procedure tegen het licht te houden, omdat er een onduidelijkheid is opgedoken in verband met de aanvraag en de verantwoording van die middelen. Er is ook een groot verschil in activiteiten, de grootte en de te dragen kosten. Deze subsidies zijn dus als het ware ‘maatwerk’ - wat goed is om op specifieke noden in te spelen, maar waardoor er ook extra controle nodig is op de besteding en aanvraagmodaliteiten.”

 Maatwerk en in overleg

Het stadsbestuur wil in overleg gaan met de socioculturele verenigingen, ook al is dat in deze omstandigheden niet evident. “We vinden dat het nodig is om een duidelijk afsprakenkader te maken voor de nominatieve subsidies. Daarnaast werken we ook aan een corona-reglement om de socioculturele verenigingen een financiële tegemoetkoming te geven in deze moeilijke corona-tijd. We bekijken ook of er nog anderen uit de boot gevallen zijn of dreigen te vallen”, merkt Rutten op. “We kregen van de Vlaamse Overheid middelen om ‘Vrije tijd in corona-tijd’ te kunnen organiseren.

 Daarmee kunnen we jeugd- sport en andere verenigingen helpen, al vinden we het ook belangrijk om ook te investeren in de vrij tijdsbesteding van alle inwoners, dus ook diegenen die niet bij een verenging zijn. We investeerden daarom dit jaar al in een aangepaste programmatie en tegemoetkomingen van het CC, we organiseerden de Lichtekes ‘in ons kot’, we zetten Kunst langs trage wegen, er kwamen speeltuigen in de Stad, we organiseerden een kermisdorp en noem maar op. Deze initiatieven werden erg gewaardeerd. De Stad won op basis van die aanpak zelfs de ‘Goe Bezig’-prijs. Uiteraard zijn de middelen zijn niet onbeperkt en werken we met de centen van de belastingbetaler. Dat vraagt zorgvuldigheid en transparantie. Vragen staat vrij, maar het hoeft geen betoog dat in deze tijd veel noden zijn. Denk bijvoorbeeld ook aan de zorgsector, mensen in armoede die extra hulp nodig hebben of zelfstandigen die verplicht hun activiteiten moesten stopzetten. We willen als stadsbestuur helpen waar we kunnen, steeds op een rechtvaardige manier.” Het stadsbestuur zal via officiële communicatie van de stad zelf en die van de dienst Cultuur iedereen op de hoogte houden van de uitwerking van een reglement voor de desbetreffende socioculturele verenigingen.

Nieuws

Meer dan 600.000 euro LEADER-steun voor Hagelandse initiatieven

​13 Hagelandse plattelandsprojecten krijgen via het Europees programma voor plattelandsontwikkeling LEADER ruim 600.000 euro steun. Het gaat om projecten die uitgewerkt worden voor heel het Hageland of in specifieke Hagelandse gemeenten.

Provincie gaat op zoek naar aannemer voor aanleg overstromingsgebied aan Tieltse Motte

De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het voorstel goed om een aannemer te zoeken voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied in Tielt-Winge, tussen de Dorpsstraat en het Hazenpad enerzijds en tussen de Tieltse Motte en de oude tramdijk anderzijds.

cd&v Aarschot onthult dynamisch duo voor lokale verkiezingen

Aarschot, 27 maart 2024 – Naast de aankondiging van Nele Pelgrims als lijsttrekker kondigt cd&v Aarschot opnieuw twee namen aan voor de aankomende lokale verkiezingen in oktober: Dries Van Horebeek op plaats twee en Leo Janssens als lijstduwer. De partij trekt hiermee resoluut de kaart van verjonging, geruggensteund door ervaring.