november 2022

Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Fietspolicy
 • Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen - Wijziging meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
 • Kerkbestuur - Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming - Wijziging meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
 • Kerkbestuur Sint Blasius Heppen - Budget 2023 – Kennisneming
 • Verkoop door de gemeente van een deel van het “Kwartier Moorslede” gelegen te 3970 Leopoldsburg, Guillaumelaan 9 aan HETGEVOLG vzw – definitieve beslissing – Goedkeuring
 • ·Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Noord Limburg
 • Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 – Goedkeuring.
 • Wegenis- en rioleringswerken Koningin Louisa Marialaan - R001970 - eindafrekening – Bekrachtiging

Fietspolicy
Als werkgever wil het gemeentebestuur van Leopoldsburg een duurzaam mobiliteitsbeleid voor eigen medewerkers. Daarom zetten we medewerkers aan om de fiets te gebruiken voor het woon-werkverkeer. Zij zullen de kans krijgen een fiets te leasen. De eindejaarstoelage kan geheel of gedeeltelijk worden omgezet in een budget om een fiets te leasen.

Kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen - Wijziging meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
De gemeenteraad heeft het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen goedgekeurd. In 2023 wordt een investeringsbudget voorzien van 190.000,00 euro om het asbest onder het dak te verwijderen, het onderdak en schouwen. Daarnaast dienen ook een paar exploitatieuitgaven verhoogd te worden zoals: elektriciteit, verwarming, onroerende voorheffing, verzekeringen en onderhoudskosten en dit voor een totaal bedrag van 56.970,00 euro over de ganse periode van het MJP (+15.140,00 in 2023, +19.420,00 in 2024 en +22.410,00 in 2025)

Kerkbestuur - Onze-Lieve-Vrouw Tenhemelopneming - Wijziging meerjarenplan 2020-2025 – Goedkeuring
De gemeenteraad heeft de wijziging van het meerjarenplan 2020-2025 van het kerkbestuur OLV Tenhemelopneming goedgekeurd. Door verschillende prijsstijgingen als gevolg van de economische situatie dient het exploitatiebudget verhoogd te worden met 47.938 euro in 2022 en 26.047 euro in 2023.

Kerkbestuur Sint Blasius Heppen - Budget 2023 – Kennisneming
Het budget 2023 van het kerkbestuur Sint Blasius wijkt niet af van het meerjarenplan. En dus wordt er enkel kennis van genomen.

Verkoop door de gemeente van een deel van het “Kwartier Moorslede” gelegen te 3970 Leopoldsburg, Guillaumelaan 9 aan HETGEVOLG vzw – definitieve beslissing – Goedkeuring
De gemeente Leopoldsburg heeft kwartier Moorslede aangekocht. Een deel van dit kwartier wordt nu voor 150 000 euro verkocht aan het kunstenhuis Het Gevolg.

Vaststelling van de gemeentelijke dotatie aan de hulpverleningszone Noord Limburg
De gemeentelijke bijdrage aan de exploitatie van de hulpverleningszone wordt 743.463 in 2023. Er wordt een investeringstoelage van 175.618 euro toegekend voor dat jaar.

Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 – Goedkeuring
Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 van de Vlaamse regering wordt ondertekend. Dit pact ondersteunt de steden en gemeenten in het behalen van concrete klimaatdoelstellingen. Het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 (LEKP 2.0) geeft een vervolg aan het Lokaal Energie en Klimaatpact van 2021 en bevat een aanscherping van de klimaatambities die in LEKP 1.0 werden vooropgesteld.

Vlaanderen en de lokale besturen slaan door middel van het LEKP sinds 2021 de handen in elkaar om samen de nodige transitie in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Het LEKP 2.0 geeft een vervolg aan het LEKP van 2021 en bevat een aanscherping van de klimaatambities die in LEKP 1.0 werden vooropgesteld. Dit is in lijn met de verscherpte Europese klimaatdoelstellingen vermeld in het 'Fit for 55-pakket'.

Bijkomende engagementen

Dit zijn enkele van de bijkomende engagementen die wij als lokaal bestuur aangaan:

 • De doelstelling m.b.t. CO2-reductie voor eigen gebouwen en technische infrastructuur wordt verhoogd van -40% naar -55% CO2-emissies tegen 2030 t.o.v. 2015.
 • De scope van deze doelstelling voor CO2-reductie wordt daarnaast uitgebreid naar eigen mobiliteit.
 • De primaire energiebesparingsdoelstelling wordt aangescherpt naar -3% per jaar vanaf 2023.
 • We zullen geen nieuwe principiële schepencollege- of gemeenteraadsbeslissing nemen m.b.t. lokale heffingen op elektriciteitsmasten en sleuven van ELIA.
 • We willen meer (semi-)publieke laadpalen op ons grondgebied.

Actie ondernemen

Door de ondertekening van het Lokaal Energie- en Klimaatpact engageert de gemeente Leopoldsburg zich om actie te ondernemen om de doelstellingen ervan te realiseren. Zo willen we bij grondige renovaties en bij nieuwbouw alleen nog kiezen voor verwarming zonder fossiele brandstoffen, zoals we dat nu al voor het nieuwe gemeentehuis en het nieuwe gebouw van de buitenschoolse kinderopvang gedaan hebben. Voor reeds geplande renovaties zullen we bekijken of de budgetten hiervoor opgetrokken kunnen worden. We willen ook onze inwoners stimuleren om bij renovaties te kiezen voor fossielvrije opties.

Bij de aankoop van nieuwe voertuigen wordt er naar elektrische alternatieven gekeken. Het gemeentepersoneel wordt er ook toe aangezet om zijn verplaatsingen per fiets te doen.

Wegenis- en rioleringswerken Koningin Louisa Marialaan - R001970 - eindafrekening – Bekrachtiging
De Koningin Louise Marialaan is vernieuwd en ook uitgerust met nieuwe riolering. De totaalkost bedraagt 4.018.971 euro. Het gemeentelijk aandeel bedraagt 1.481.514 euro.

Leopoldsburg gemeenteraad

26 juni 2024

 • Harley Davidson treffen van 26 tot 28 juli
 • Toelage voor de Diest voor Onthaalgezinnen.
 • Advies over het voorlopig vastgesteld Provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan Militaire Domeinen.
 • Voorlopige vaststelling gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan De Lido.
 • Riolerings- en wegenisproject Kanaalstraat en zijstraten.
 • Gemeente Leopoldsburg treedt toe tot de aankoopcentrale van de Hulpverleningszone West Limburg waardoor bij asbestcamaliteiten sneller kan worden gereageerd.
 • Samenwerkingsovereenkomst Digibank Allemaal Digitaal

5 juni 2024

 • Goedkeuring betaling jaarlijkse bijdrage Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst Lage Kempen (IOED)
 • Jaarrekening 203
 • Toekenning nominatieve subsidie nav 150 jarig bestaan Brandweer Leopoldsburg
 • Ontwikkeling en herbestemming van de oude B-Postsite

8 mei 2024

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport