Publicatiedatum

Auteur

Maarten Beke

Deel dit artikel

 • Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
 • Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
 • Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
 • Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
 • Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport

Aanvaarding schenkingen 2022-2024 (1ste kwartaal’ voor het museum Liberation Garden
Voorafgaand aan en sinds de opening van Liberation Garden in mei 2023 nam het museum erfgoedobjecten of -ensembles in bewaring. Schenkers wordt gevraagd een document te ondertekenen, waarin onder meer is opgenomen dat de schenkingen worden aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. De 35 schenkingen die Liberation Garden ontvangen heeft van juli 2022 t.e.m. maart 2024 (eerste kwartaal van het jaar) werden ondertussen geïnventariseerd en bij deze voorgelegd aan gemeentebestuur Leopoldsburg ter aanvaarding. 

Aangezien ze passen binnen het thema en collectiebeleid van Liberation Garden is het wenselijk de volledige 'lijst schenkingen te aanvaarden. Het gaat om 35 schenkingen die in die periode juli 2022 t.e.m. maart 2024 in bewaring zijn genomen.

 

Goedkeuring zaak der wegen en definitieve vaststelling van het rooilijnplan voor herinrichting  kruispunt Leopoldsburgsesteenweg – Craenenhoefweg
Op 23 november 2023 werd door het Agentschap Wegen en Verkeer een aanvraag ingediend bij het Departement Omgeving tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor het herinrichten van het kruispunt N73 Leopoldsburgsesteenweg - Craenenhoefweg, het kappen van bomen en de wijziging van de rooilijn. Op 29 januari 2024 werd de aanvraag aangepast. Het bewijs van ontvankelijk- en volledigheid werd afgeleverd op 7 februari 2024.

Indien de omgevingsvergunningsaanvraag wegeniswerken omvat waarover de gemeenteraad beslissingsbevoegdheid heeft en het vergunningverlenende bestuursorgaan oordeelt dat de vergunning kan worden verleend, dan neemt de gemeenteraad een beslissing over de zaak van de wegen. 

De gemeenteraad heeft enkel bevoegdheid met betrekking tot de wegen die behoren tot het gemeentelijk wegennet. Omwille van de zogenaamde “Interceptietheorie” worden de gemeentewegen ter hoogte van de gelijkgrondse kruisingen ingelijfd in het gewestdomein. 

De herinrichting omvat ook de wijziging van de rooilijn van een gemeenteweg (Craenenhoefweg) zodat de aanvraag moet voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

De gemeenteraad kan zich enkel uitspreken over de zaak van de wegen, meer bepaald het tracé van de wegen, alsook de uitrusting ervan, de kosteloze afstand en de opname in het openbaar domein. De gemeenteraad mag zich niet uitspreken over de omgevingsvergunningsaanvraag zelf, omdat dit de exclusieve bevoegdheid is van het vergunningverlenende orgaan. De gemeenteraad neemt daarbij ook kennis van de standpunten, opmerkingen en bezwaren ingediend tijdens het openbaar onderzoek die te maken hebben met de zaak van de wegen en de aanpassing van de rooilijn.  

Voor de realisatie van de herinrichting van het kruispunt zijn een aantal innames van aanpalende percelen noodzakelijk. Deze innames vormen een aparte procedure en maken geen deel uit van de lopende procedure tot het bekomen van een omgevingsvergunning voor de herinrichting van het kruispunt en de vaststelling van het rooilijnplan; deze procedure valt niet onder de bevoegdheid van de gemeenteraad. 

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer is de dienst Vastgoedtransacties van de Vlaamse overheid aangesteld om deze innames te realiseren.

 

Bijdrage 2024 aan toerisme Limburg
Toerisme Limburg vzw beoogt door samen te werken met alle Limburgse gemeenten, de vrijetijdseconomie de nodige ondersteuning te kunnen bieden om het toerisme in Limburg te laten floreren. Meer én beter toerisme blijft de visie. Er wordt ingezet op het toerisme als een hefboom voor meer welvaart én betere levenskwaliteit voor iedereen in Limburg.

Het bestuur wenst deel te nemen aan het basisdienstenpakket van Toerisme Limburg. Er wordt o.m. publiciteit gemaakt voor Limburg in binnen- en buitenland.

De bijdrage bedraagt voor 2024  0,25 euro per inwoner of 4.091,00 euro.

De toekenning van de jaarlijkse bijdrage dient goedgekeurd te worden.

 

Het verlenen van een recht van erfpacht aan vzw De Kring als beheerder van infrastructuur die ter beschikking gesteld wordt aan de Chiro Leopoldsburg
De gemeente is eigenaar van het Kwartier Ijzer en wil een erfpacht geven aan de vzw de Kring voor het creëren van chirolokalen aan de voormalige stafblokken.  De chiro heeft hiervoor een toelage van 250 000 euro ontvangen van de minister van Jeugd. De chiro betaalt aan de gemeente een jaarlijkse vergoeding van 2.500 euro en dit gedurende 40 jaar. 

 

Leopoldsburg krijgt mooi duurzaamheidsrapport
De gemeenteraad kreeg de jaarlijkse rapportage over het Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 en daaruit blijkt dat onze gemeente op een aantal domeinen een mooie score kan voorleggen. Bovendien blijkt uit het rapport ‘Limburg in Cijfers’ dat zowel het gemeentebestuur als de inwoners van onze gemeente goed bezig zijn en samen 16,7% minder CO2-uitstoot gerealiseerd hebben dan 10 jaar geleden.

 • Lokaal Energie- en Klimaatpact 1.0 en 2.0
  • De doelstelling van Europa is om tegen 2050 het eerste klimaatneutraal continent te worden. Een belangrijke plek waar die ambitie gerealiseerd kan worden, is lokaal. Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) nemen onze steden en gemeenten die verantwoordelijkheid op. En ze zetten daarbij in op vier werven: vergroening, energie, mobiliteit en regenwater. Met daaraan steeds heel concrete doelstellingen gekoppeld. Zo streeft het LEKP 1.0 tegen 2030 onder meer naar één boom per Vlaming, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpuntequivalent per 100 inwoners en één kubieke meter extra regenwateropvang per inwoner.
  • Daarnaast werd in juli 2022 een tweede Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP 2.0) gepubliceerd. Dit pact stelt een bijkomende verscherping voor zes doelstellingen voorop, rekening houdend met de vier werven.
  • Eenmaal per jaar rapporteert het lokale bestuur over deze resultaten in functie van het LEKP op de gemeenteraad.
 • Werf 1: vergroening
  • Tegen 2030 zou er in onze gemeente een extra boom per inwoner moeten zijn. Dat wil zeggen dat we met het huidige inwonersaantal streven naar 16.400 extra bomen. Op dit moment hebben we als gemeentebestuur al bijna 3.000 extra bomen geplant en samen met de 700 bomen die door particulieren geplant werden, maakt dat dat we al aan 22,5% van onze doelstelling zitten. In het volledige Vlaams Gewest zit men op dit moment op 6,9%. We hebben dit voor een groot deel te danken aan de aanleg van het domein rond Liberation Garden, waar ongeveer 2.500 bomen aangeplant werden. Daarnaast planten we elk jaar 70 bomen via het project ‘Klimaatbomen’. Ook voor het aanplanten van hagen scoren we goed: we behalen 33,4% van het streefdoel tegenover 15,5% op Vlaams niveau. Qua aanleg van groenperken zitten we zelfs al aan 68,6% van ons objectief (Vlaanderen 46,5%).
 • Werf 2: Renovatie & hernieuwbare energie
  • Wat deze werf betreft, is er nog werk aan de winkel, maar de eerste projecten hierrond zitten in de pijplijn. Zo gaat onze gemeente bijvoorbeeld samenwerken met Energiehuis-Limburg om
  • collectieve renovatie aan te moedigen. Mensen die denken aan duurzaam renoveren, worden in dit project gestimuleerd om ook hun buren hierin te betrekken en om op die manier gunstiger condities te kunnen afdwingen.
  • Leopoldsburg werkt ook samen met Dubolimburg, zodat particulieren en verenigingen advies kunnen inwinnen over duurzaam bouwen en verbouwen. Pas nog liet armoedevereniging ‘Play It Loud’ een renovatieaudit uitvoeren die gefinancierd werd door de gemeente Leopoldsburg. We gaan ook andere verenigingen met eigen patrimonium aanmoedigen om zo’n audit te laten uitvoeren.
 • Werf 3: (deel)mobiliteit
  • Binnen deze werf springen vooral de fietspaden eruit. Leopoldsburg heeft al 33,5% van het streefdoel bereikt (Vlaanderen 17%). Bovendien staat de realisatie van het fietspad naar Bosland dit jaar nog op de agenda en komt volgend jaar ook de Kanaalstraat aan bod. Er is ook een aanbestedingsprocedure lopende voor een elektrisch deelvoertuig en ook aan de uitrol van laadpunten voor elektrische voertuigen wordt gewerkt. Op dit moment zijn er in Leopoldsburg 21 laadpunten en daar moeten er dit jaar nog 10 bijkomen.
 • Werf 4: droogteproblematiek
  • Om de droogteproblematiek te lijf te gaan wordt er ingezet op ontharding. Leopoldsburg zou 1m² extra moeten ontharden per inwoner en heeft op dit moment maar liefst 70,1% van deze doelstelling bereikt. Dat is een pak beter dan het Vlaams Gewest dat op 19,8% zit. De gemeentelijke verordening rond nieuwe bermen en opritten speelt hierin een grote rol.
 • Eigen energieverbruik en CO2-uitstoot
  • Leopoldsburg zet stevig in op de duurzaamheid van de eigen gemeentelijke gebouwen en dat loont nu al. Ten opzichte van 2019 realiseren we een energiebesparing van 18,2% (Vlaanderen 14,5%). Dat is onder andere te danken aan het energiezuinige gemeentehuis. Ook in de toekomst zetten we hierop in, onder meer door de duurzame renovatie van onze sporthal en het plaatsen van zonnepanelen op een aantal gemeentelijke gebouwen.
  • Als je er ook nog de aankoop van elektrische voertuigen bijneemt, dan zie je dat Leopoldsburg met het eigen patrimonium en de eigen mobiliteit een CO2-reductie van 24,4% realiseert ten opzichte van 2019 (Vlaanderen 17,9%).
  • Tot slot heeft Leopoldsburg intussen 48,9% van de openbare verlichting verLED.
 • Totaal energieverbruik en CO2-uitstoot
  • Dat ook onze inwoners goed bezig zijn, blijkt uit het rapport ‘Limburg in Cijfers’. Daaruit blijkt dat Leopoldsburg in totaal 16,7% minder CO2 uitstoot dan 10 jaar geleden en daarbij 10% minder energie verbruikt. In Vlaanderen is er zelfs een stijging van 3,3% in het energieverbruik gemeten. De lokale productie van hernieuwbare energie is op 10 jaar met 332,6% gestegen, terwijl het Vlaams gemiddelde 295,1% bedraagt.

Leopoldsburg gemeenteraad

3 april 2024

 • Systeem van klachtenbehandeling
 • Jaarrekeningen kerkfabrieken
 • Reglement ambulante handel
 • Energetische totaalrenovatie sporthal ’t Geleeg
 • Plaatsing van zonnepanelen op daken van openbare gebouwen en terreinen via de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf (VEB)
 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk
 • Preventieplan alcohol, drugs, gamen, roken en gokken

6 maart 2024

 • GAS OVAM als vaststeller voor zwerfvuil
 • Personeel
 • Subsidies
 • Ombudsdienst inschrijvingen Basisonderwijs en secundair onderwijs
 • Opheffing aanvullend verkeersreglement in verband met de laad- en loszones in de Stationsstraat, Nicolaylaan, Koningsstraat en Jacoletstraat
 • Nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Hechtel-Eksel en Leopoldsburg ivm de aanleg van het fietspad Bosland.
 • Financiering van de (ver)nieuwbouw van een zwembad door middel van krediet met technisch-financiële projectbegeleiding
 • Buitengewoon onderhoud en herstelling wegen
 • Aanpassing subsidieregelement voor jeugdverenigingen

7 februari 2024

 • De gemeente wil overgaan tot de aanwerving van een deskundige onderwijs, technisch beheerder gebouwen en ondersteuner mobiliteit alsook een jeugdwerker

 • Infoborden

 • Vastgoedinformatie via het vastgoedinformatieplatform

 • Premiereglement betreffende de ondersteuning van initiatieven van verenigingen van ondernemers ter versterking van de aantrekkingskracht van de handel in Leopoldsburg.

 • Riolerings- en wegeniswerken Frankendijk

 • Maakbib

 • Verlenging project Zorgzame Buurten