land- en tuinbouwers op bezoek bij gemeentebestuur

Publicatiedatum

Auteur

Stephanie Reymen

Deel dit artikel

Donderdag 18 april gingen de Laakdalse land- en tuinbouwers in gesprek met het gemeentebestuur. De vraag tot overleg kwam er naar aanleiding van de boerenprotesten in februari maar is ook het gevolg van een groeiende ontevredenheid en ongerustheid over een aantal pijnpunten.

De landbouwers legden 2 belangrijke zaken op tafel. Er wordt gevraagd om de landbouw als strategische partner te beschouwen in de rol als voedselvoorziener maar ook in het beheer van de open ruimte. Het tweede punt dat aangekaart wordt is het waterlopenbeheer in de gemeente.

Druk op ruimte.

Het landbouwgebruik van de open ruimte in Laakdal ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde( 37,4% t.o.v. 49,5%). Bijna dagelijks voelen de landbouwers de druk op de beschikbare grond toenemen. Daarom vragen zij aan het bestuur om de aanwezige landbouwgrond te beschermen. Er wordt gevraagd om de omzetting naar natuur of de bebossing van landbouwgrond niet meer zomaar toe te staan zonder een degelijk onderbouwd afwegingskader. Er werden concreet voorstellen gedaan om een dergelijk afwegingskader te maken.

De boeren stellen duidelijk dat ze niet tegen natuurcreatie zijn maar dat de impact die de nabijheid van een natuurgebied heeft op de bedrijfsvoering niet mag onderschat worden: vergunningen afleveren wordt moeilijk, bemesting van de percelen een probleem,…

De landbouwers vragen om de landbouwbedrijven alle kansen te geven en daarbij duidelijke beleidskeuzes te maken: bijvoorbeeld door vrijgekomen gronden in eigendom van de gemeente of OCMW en gelegen in agrarisch gebied enkel nog ter beschikking te stellen van actieve land- en tuinbouwers.

Water

De klimaatveranderingen hebben zich in Laakdal al een paar keer goed laten voelen. 2018 was een jaar van droogte waar de gemeente zwaar werd getroffen. In 2016, 2021 en 2023 werden we geconfronteerd met veel neerslag en overstromingen en schade aan de gewassen als gevolg.

De natte omstandigheden van 2016 waren de aanleiding om in overleg te gaan met de waterloopbeheerders. Waar er in eerste instantie jaarlijks een overleg was en er beloftes kwamen rond het beheer van de waterlopen moeten we vaststellen dat het van november 2021 geleden is dat we nog een vergadering belegden met waterbeheerders in Laakdal.

De natte omstandigheden van 2023 maakten op het terrein echter duidelijk dat het resultaat van de overlegmomenten maar pover zijn.

De gevolgschade is niet te onderschatten voor de landbouw: oogst- en zaaimomenten komen in het gedrang en dat levert boetes op in kader van de kalenderlandbouw, een verzekering dekt geen schade die te wijten is aan slecht onderhoud, er is mestoverschot omdat de akkers niet kunnen betreden worden,….

Bovendien zitten we in Laakdal met een wirwar aan waterloopbeheerders (Provant, VMM, AWV, PIDPA) wat verschillende visies met zich meebrengt. Dat resulteert in gebrekig beheer van de waterlopen.

Als sector ervaren wij dat er weinig tot geen empathie is voor de landbouw vanuit de waterloopbeheerders. De landbouwers vragen aan het bestuur om blijvend druk uit te oefenen om de ruimingen uit te voeren zoals afgesproken en dat er stappen worden ondernomen bij het uitblijven van het nodige onderhoud.

De delegatie land- en tuinbouwers hoopt nu dat de gemeente Laakdal aan de slag gaat met hun vragen en voostellen. Voorzitter Wim Houtmeyers bedankte het bestuur voor het constructieve overleg.

Tine Gielis, burgemeester, heeft begrip voor de actie van de land- en tuinbouwers: “18 jaar ervaring als burgemeester leert me dat we als gemeentebestuur steeds de verbindende factor zijn tussen diverse overheden. Het is aan ons om overzicht te houden en op elkaar af te stemmen. Ik denk hierbij voor Laakdal aan volgende (geplande) werken: sanering van de Laak, de uitrol van het Sigma-Plan, regulier onderhoud van de waterlopen, GRUP Netebekken, Europese projecten Admire en Narmena, enz. Een groeiende bekommernis hierbij is dat deze projecten té sterk bekeken worden vanuit een ecologische of natuur-bril en niet afgetoetst worden aan een landbouwmodel, een voedselstrategie of de mogelijke impact voor landbouw.”

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit Laakdal

Minister Verlinden maakt de verkiezingen toegankelijk

Op 9 juni worden in ons land de regionale, federale en Europese verkiezingen georganiseerd door de FOD Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden stelde vandaag enkele maatregelen voor die deze stembusgang zo vlot én inclusief mogelijk moeten laten verlopen. “Binnen 32 dagen vieren we de hoogmis van onze democratie: de verkiezingen. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zo goed geïnformeerd mogelijk hun stem uitbrengen. Daarom willen het verkiezingsproces én onze stembureaus zo toegankelijk mogelijk maken voor al onze inwoners”, aldus minister Verlinden.

Week van de Korte Keten

De Week van de Korte Keten vindt dit jaar plaats van 18 tot 26 mei. Net als elk jaar worden lokale producten in de kijker gezet bij consumenten. Tijdens deze editie wordt er extra aandacht besteedt aan samenwerkingen tussen lokale producenten en ondernemers, die met de producten aan de slag gaan.

Sportbeleving in Laakdal

De sportwereld is in beweging. Welke uitdagingen staan de sport in de toekomst te wachten? Met welke trends moeten beleidsmakers in de sport rekening houden?