Slabakkende inspraak en betrokkenheid voor inwoners: waar blijft het alternatief?

Publicatiedatum

Auteur

Nathan Duhayon

Deel dit artikel

Interpellatie ingediend door cd&v raadslid Nathan Duhayon over de nood aan meer mogelijkheden tot inspraak en betrokkenheid van de Heuvellandse inwoners (19 april 2023).

TOELICHTING

Op de gemeenteraad van 25 maart 2019 werd de oprichting van de Heuvellandse participatieraad unaniem goedgekeurd met de uitgesproken ambitie om op vlak van inspraak en participatie een stap verder te gaan. Ook de oppositiepartijen cd&v en N-VA stapten positief mee in dit verhaal en gaven hun vertrouwen. In het verslag van meerderheidspartij Gemeentebelangen van die gemeenteraad lezen we:

(...) Deze legislatuur willen we nog een stapje verder gaan en vooral wat flexibeler kunnen inspelen op de actualiteit. We willen een "participatieraad Heuvelland" (dit is nog een werktitel) oprichten, die alle vormen van inspraak wat coördineert. In die raad zullen afvaardigingen van werkgroepen en adviesraden zetelen, maar ook andere inwoners. Die raad zal dan nieuwe werkgroepen organiseren waar nodig. We denken de komende jaren bv. aan een werkgroep rond het fietsbeleid, de herbestemming van de kerk van Kemmel of andere thema's. Jaarlijks zal een afstemming gehouden worden, zodat de mensen in de verschillende werkgroepen ook op de hoogte zijn wat gebeurt in de andere groepen. (...)

Ondertussen werden in oktober 2022 een aantal online bevragingen gelanceerd in het kader van energie (windmolens, straatverlichting, deelauto’s...). De resultaten werden opgevraagd op de gemeenteraad van november 2022. Deze waren toen nog niet beschikbaar en zouden de eerstvolgende gemeenteraad voorgesteld worden. We zijn inmiddels april 2023 en de resultaten zijn nog steeds niet op de gemeenteraad besproken, terwijl op elk van de thema’s al concrete opvolging is gebeurd, gestoeld op de resultaten. Deze louter online bevragingen kunnen volgens ons een zeer goeie aanzet zijn, maar doen toch ook vragen rijzen naar wie daarmee precies bereikt wordt. De resultaten van deze bevragingen zouden wat ons betreft moeten leiden tot bijkomend debat in werkgroepen, zoals werkgroep fiets of de onbestaande milieuraad, de participatieraad of - waarom niet - de gemeenteraad.

Verder stelde onze cd&v-fractie vast op de gemeenteraad van 28 november 2022 dat de participatieraad reeds meer dan een jaar - de laatste bijeenkomst was op 18 oktober 2021 - niet was bijeengekomen en dat ze met amper drie bijeenkomsten op de teller in feite een lege doos blijkt te zijn. Nochtans werd de oprichting ervan door onze fractie sterk gesteund. We zijn inmiddels nog vijf maanden verder en vragen ons af of hier al verder stappen in zijn gezet. De participatieraad was toch aangekondigd als alternatief voor het afschaffen van een aantal ‘oubollige’ raden? Waar blijft dat volwaardig alternatief?

Daarnaast lezen we op de website van gemeente Heuvelland bij de rubriek inspraak en participatie dat er verschillende ‘organen actief zijn die voor een bepaald domein of publiek de gemeente bijstaan met advies’. Daar worden naast enkele verplichte organen zoals de GECORO onder meer de werkgroep evenementen, werkgroep fiets, werkgroep kerk, het forum lokale economie en de participatieraad zelf genoemd. Het gemeentebestuur kiest er verder voor om - in tegenstelling tot heel wat andere Vlaamse gemeentes - geen sportraad, cultuurraad, landbouwraad of milieuraad te houden. Er zou - al wordt dit op de website niet onder de rubriek inspraak en participatie geplaatst - wel een landbouwforum zijn waarbij de landbouworganisatie gehoord worden.

Het gemeentebestuur verklaart zelf dat deze raden ‘inspraak uit de jaren 60’ zijn en dat het met ad hoc werkgroepen en inspraakmomenten hieraan tegemoetkomt. Daarbij wordt volgens ons al te makkelijk voorbijgegaan aan het feit dat dit per definitie ervoor zorgt dat het gemeentebestuur zo van bovenaf het onderwerp en de agenda zelf bepaalt en op die manier elk vrij initiatief vanuit de bevolking beknot. Als het gemeentebestuur immers zélf niet beslist om voor bepaalde thema’s of een bepaald project een werkgroep in het leven te roepen, dan wordt er niét bijeengekomen.

Cd&v schuift liever een alternatief naar voor dat inwoners en middenveldorganisaties vertrouwen, ruimte en verantwoordelijkheid geeft. Via brede themagerichte raden of werkgroepen zoals landbouw, milieu, sport, cultuur, ondernemers... kunnen inwoners en hun vertegenwoordigers van onderuit zelf opbouwende initiatieven en ideeën lanceren. Ook experimenteren met dorpsraden zouden een positief signaal geven om tegemoet te komen aan de ondermaatse en slabakkende participatie en inspraakmogelijkheden die inwoners vandaag ervaren.

VRAGEN

  • Hoeveel keer is de werkgroep fiets sinds begin legislatuur bijeengeroepen? Wanneer was de laatste keer?
  • Hoeveel keer is de werkgroep evenementen sinds begin legislatuur bijeengeroepen? Wanneer was de laatste keer
  • Hoeveel keer is de werkgroep kerk sinds begin legislatuur bijeengeroepen? Wanneer was de laatste keerHoeveel keer is de werkgroep lokale economie sinds begin legislatuur bijeengeroepen? Wanneer was de laatste keer
  • Hoeveel keer is het landbouwforum sinds begin legislatuur bijeengeroepen? Wanneer was de laatste keer
  • Hoeveel keer is de participatieraad sinds begin legislatuur bijeengeroepen? Wanneer was de laatste keer
  • Is het gemeentebestuur van plan om deze participatieraad nieuw leven in te blazen? Werkt het gemeentebestuur aan een volwaardig alternatief? Zo ja, in welke vorm?
  • Werd momenteel al geëxperimenteerd met dorpsraden? Waarom wel of waarom niet?

Nieuws

Volle lijst voor cd&v: "Veel ervaring naast zeven sterke nieuwkomers en een gedreven kopman"

Vier Heuvellandse scholen moeten voortaan zelf buitenschoolse kinderopvang organiseren

Huis-aan-huisblad juni 2024: zeven straffe kandidaten voor Heuvelland