Publicatiedatum

Auteur

Rutger Goeman

Deel dit artikel

De wegenwerken in het centrum zijn afgerond.

 • De fietspaden langs de N442, gedeelte tussen Vijfhuizen en Hoogstraat
  (Colruyt), zijn vernieuwd. Door de heraanleg van de verhoogde
  aanliggende fietspaden in asfalt in plaats van klinkers is het rijcomfort
  verhoogd.
 • Het kruispunt Ommeganglaan – Grotekapellelaan – N442 is heraangelegd.
  De fietsers worden ter hoogte van het kruispunt gescheiden van het
  gemotoriseerd verkeer door verhoogde aanliggende fietspaden en er is
  langs de beide zijassen een extra linksafslagstrook voorzien waardoor de
  verkeersdoorstroming veel vlotter geworden is.
 • De as Reymeersstraat – Rosselstraat – Molenbergstraat is opnieuw
  aangelegd. We legden in de Molenbergstraat een verhoogd fietspad in
  tegenrichting aan. De Reymeersstraat – Rosselstraat zijn ingesteld als
  fietsstraten. Er is ook rekening gehouden met het LEKP en er is optimaal
  gekozen voor ontharding, waterinfiltratie en hittebestrijding (aanplant van
  50 straatbomen).

Dit alles kadert ook in de doelstelling om een modal shift te realiseren. De fietser
krijgt meer aandacht dan de autobestuurder. Door het aanpassen van het
wegbeeld wordt er extra gestimuleerd om te kiezen voor alternatieve
vervoersmodi.
We vernieuwde alle schoolomgevingen (behalve de schoolomgeving van
Oordegem, dat is gekoppeld aan het riolerings- en wegenisproject
Oordegemdorp). Vroeger had elke school zijn eigen karakter en uitzicht. Dit
hebben we veranderd door elke schoolomgeving systematisch aan te passen tot
een uniform en herkenbaar straatbeeld voor elke school. Dit project is vrij uniek
omdat elke schoolomgeving heel grondig wordt heringericht. De infrastructuur is
grondig aangepast door de aanleg van verhoogde inrichtingen in combinatie met
wegversmallingen. Er is gewerkt met een themakleur die in elke schoolomgeving
terugkomt in het meubilair en de oversteekplaats wat zorgt voor extra
herkenbaarheid. Er is accentverlichting geplaatst aan de oversteekplaatsen en er
zijn dynamische schermen geplaatst die de zichtbaarheid van de schoolomgeving
extra in de verf zetten. Tenslotte is ook hier gedacht aan het LEKP door zoveel
mogelijk te ontharden en de aanplant van 45 extra bomen.
Dit project kadert eveneens in de doelstelling om een modal shift te realiseren
omdat het fysiek niet meer mogelijk is om ter hoogte van de schoolomgeving te

parkeren. Dit is niet alleen veiliger maar moet ook zorgen voor een stimulans om
de fiets te nemen in plaats van de auto.
We ontwikkelden in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen, UGent en
diverse stakeholders de fietsroutekaart. Op deze kaart staan niet alleen de
veilige routes ingetekend maar zijn ook de knelpunten aangeduid waardoor het
bestuur een instrument in handen heeft om gerichte acties te ondernemen. We
pakten ondertussen al bepaalde knelpunten aan. Zo zijn er aparte
fietsvoorzieningen voorzien in de wegenisontwerpen van Hoging, Oud-Smetlede
en Molenhoek. In het centrum van Lede heeft AWV de studie van de doortocht
N442 opgestart.
Naast het reguliere wegennet is het tragewegennet van enorm belang als
alternatieve functionele (en ook recreatieve) net voor de zachte weggebruiker.
Daar is deze legislatuur hard op ingezet en dit werd ook bekroond met een
Tragewegenaward voor meest veilige en comfortabele verbinding (Impseweg).
Deze legislatuur brachten we de tragewegenkaart uit, kreeg elke trage weg een
unieke naam, plaatsen we straatnaambordjes, maakten een onderhoudskaart op
en stelden we enkele wegen die dicht waren, weer open. Dit jaar starten we de
module wegspotters op zodat er een permanente controle is op de staat van de
trage wegen.
Het streven naar een modal shift betekent niet enkel focussen op de zachte
weggebruiker maar gaat ook over het stimuleren van het openbaar vervoer. De
vervoerregioraad Aalst, waar Lede deel van uitmaakt, heeft in 2023/2024 het
nieuwe OV-plan uitgerold. In Lede is een extra buslijn ingelegd en hebben andere
buslijnen een hogere frequentie gekregen. Er is een volwaardige noord-zuid
verbinding gerealiseerd door de introductie van de nieuwe lijn 21 (Erpe-Mere –
Zele – Berlare / 60’ frequentie) en de lijnen 59 (Aalst – Hofstade – Lede –
Oordegem – Wetteren/ 60’ frequentie) en 20 (Aalst – Erpe Vijfhuizen –
Oordegem – Melle – Gent / 30’ frequentie) worden dubbel zoveel bediend als
voorheen. Enkel de frequentie van lijn 591 (Aalst – Hofstade – Lede – Serskamp
– Wetteren) is verminderd omdat deze buslijn quasi parallel loopt en dit kan
opgevangen worden door flexvervoer.
We stimuleren deze manier van verplaatsen door het derdebetalerssyteem. We
geven een korting van 25% op alle mogelijke Buzzy Pazz-abonnementen en het
rijden binnen ons grondgebied is gratis via de tienbeurtenkaarten die je kan
verkrijgen in het gemeentehuis en de bibliotheken.
We maakten ook de bushaltes toegankelijker. Deze legislatuur is Lede ingestapt
in een coachingtraject van Inter en momenteel leggen we de laatste hand aan
het Beleidsplan toegankelijke haltes.
De Vlaamse Overheid en de vervoerregioraad zetten hard in op de realisatie van
Hoppinpunten. Hoppin zet in op een efficiënter, duurzamer en toegankelijker
openbaar vervoer. Daarbij staat combimobiliteit centraal. Zo is Hoppin op je fiets

springen, ermee naar een bushalte rijden waar je hem veilig kan achterlaten en
daar de bus nemen naar je werkplaats. Op een Hoppinpunt kan je dus vlot
overstappen van het ene op het andere duurzame vervoermiddel.
Hoppin gaat over het inrichten van de publieke ruimte en investeren in mobiliteit
voor iedereen. Opvallende visuele elementen trekken de aandacht en vertellen
dat er meer is dan de auto. Het gaat hier over een verhaal van communicatie
waarbij het Hoppinverhaal een belangrijke rol speelt om mensen warm te maken
en voor te bereiden op de mobiliteitstransitie (modal shift) die er zit aan te
komen. Lede heeft het startschot gegeven van de mobiliteitstransitie in de
vervoerregio Aalst. Het heeft met de realisatie van het lokaal Hoppinpunt Lede
Ziekenhuis namelijk het eerst Hoppinpunt in de regio aangelegd in de huisstijl
van Hoppin waarbij het meubilair aangekocht is via de aankoopcentrale van
SOLVA.
De Hoppinpunten Lede Markt en Lede station zijn ondertussen in ontwikkeling. Er
zijn sinds januari 2024 2 extra deelwagens geplaatst in het kader van de aanleg
van het Hoppinpunt ter hoogte van het station.

Omgeving

Gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan