Nahima Lanjri

1e opvolger

Betrokken. Betrouwbaar. Bekwaam. Dat is al ruim twintig jaar het motto van Nahima als parlementslid.

Noem me gerust een sociaal geëngageerd politica die ook al heel wat kon realiseren: hogere uitkeringen en pensioenen, rouwverlof, mantelzorgverlof, de aanpak van discriminatie omwille van handicap, afkomst, leeftijd … Met uw steun en stem wil ik me verder inzetten voor meer evenwicht tussen uw werk- en gezinsleven met beter betaald zorgverlof, deftige pensioenen, en vooral gelijke kansen voor iedereen.

1 EEN BETER PENSIOEN VOOR IEDEREEN

 • Het wettelijk pensioen moet omhoog (door aanpassing van berekeningspercentage)
 • Iedereen moet toegang krijgen tot het aanvullend pensioen, de zogenaamde tweede pijler. In sectoren waarin het nog niet bestaat, moet het worden ingevoerd. De bijdrage van de werkgevers moet ook omhoog, naar 3%.
 • Pensioensplit: gezamenlijke keuze (minder werken om voor gezin te zorgen) mogen er niet toe leiden dat men een klein pensioentje ontvangt. Daarom voeren we de pensioensplit in (de pensioenen van beide partners worden gelijk verdeeld).
 • Bepaal zelf wanneer je op pensioen gaat, tussen 62 en 67

Rechtvaardige pensioenen

Wie in zijn/haar leven lang hard gewerkt heeft, mag op zijn/haar oude dag geen geldzorgen hebben. Ook wie zijn loopbaan tijdelijk onderbroken heeft om voor de kinderen te zorgen en/of mantelzorger te zijn voor naasten, mag hier niet voor afgestraft worden bij zijn/haar pensioen. Ook het verlenen van zorg en hulp aan zorgbehoevenden is een belangrijk bijdrage aan onze maatschappij die gevalideerd moet worden.

Mijn realisaties:

 • Verbeterde pensioenrechten voor onthaalouders die ook voor 2003 (invoering statuut) aan de slag waren
 • Afschaffing ziektepensioen waardoor langdurig zieke ambtenaren niet langer aan de kant geschoven worden maar ook recht krijgen op re-integratie en aangepast werk
 • Weduwen en weduwenaars mogen meer bijverdienen naast hun overlevingspensioen

Werk dat nog op de plank ligt:

 • Geef mensen hun loopbaan in eigen handen: laat hen kiezen wanneer ze tussen 62 en 67 jaar met pensioen willen gaan.
 • Een aanvullend pensioen voor iedereen
 • Invoering van pensioensplit: Zo wordt de partner die zorgtaken op zich neemt niet afgestraft. Mensen die dit niet wensen kunnen ervoor kiezen om niet mee te stappen in dit systeem.
 • Bredere toegang tot minimumpensioen: laat elke gewerkte dag meetellen voor de toegang tot het minimumpensioen.

2 EEN BETERE COMBINATIE VAN WERK EN GEZIN

 • Bij de geboorte van elk kind moet een familiekrediet aan verlofdagen komen. 24 maanden per kind en per ouder, tot de leeftijd van 18 jaar van het kind. Dit verlof is een bundeling van het huidige geboorteverlof/moederschapsrust/ ouderschapsverlof/tijdskrediet. Het is een rugzak aan verlofrechten, flexibel en veel beter vergoed, zodat iedereen het ook kan opnemen. 
 • Alle mama’s krijgen recht op de volledige moederschapsrust, ook als de baby te vroeg wordt geboren.
 • Wie zorgt voor een hulpbehoevend familielid of buur, moet meer mantelzorgverlof krijgen. We maken een eenvoudiger systeem: de zorgverlofkoffer. Het zorgverlof telt ook mee voor het pensioen.
 • Zelfstandigen moeten dezelfde mogelijkheden krijgen als werknemers bij het nemen van familiekrediet en zorgverloven.

Meer respect voor wie zorgt

Ouders moeten vandaag zoveel ballen in de lucht zien te houden: hun job, de zorg en opvoeding van hun kinderen, hobby’s, vrienden en kennissen, andere engagementen, … Zij verdienen voldoende tijd en ondersteuning om een goed evenwicht te vinden tussen hun werk, hun gezin en andere engagementen. Ook wie de zorg voor een hulpbehoevende naaste op zich neemt, moet kunnen reken op tijd en ondersteuning. Daar maak ik werk van!

Mijn realisaties:

 • Uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of kind
 • 15 weken gegarandeerde moederschapsrust, ook wanneer de mama ziek of werkloos wordt
 • Uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meeouders van 10 naar 20 dagen
 • Uitbreiding van 1 naar 3 maanden mantelzorgverlof per zorgbehoevende

Wat ik nog wil realiseren:

 • Familiekrediet: een rugzak aan verlofrechten per kind, op te nemen voor het kind 18 jaar is, meer tijd, hogere uitkeringen en flexibiliteit voor ouders om de zorg en opvoeding van hun kind in te vullen.
 • Stimuleren van gezinsvriendelijke werkvloeren: ouders van kinderen tot twaalf jaar het recht toekennen glijdende uren en schoolbeluren te vragen aan hun werknemer.
 • Ook wie vroeger dan voorzien bevalt, moet recht hebben op de volledige 15 weken moederschapsrust.
 • Meer mantelzorgverlof voor wie de zorg voor een hulpbehoevende op zich neemt
 • Zorgverlofkoffer: een koffer waarin alle zorgverloven gebundeld worden. Meer transparantie over welke verloven opnemen kunnen worden om voor een naaste te zorgen. Harmonisatie van de voorwaarden, opnamemogelijkheden en duurtijd van de verschillende zorgverloven.

3 MEER AANDACHT VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

 • Mensen met een handicap moeten meer kansen op werk krijgen. De proeven moeten op hun capaciteiten worden aangepast, bijvoorbeeld  door online-test of examencentra in hun buurt. De vaardigheden moeten meer worden gewaardeerd. Overheidsbedrijven moeten hierin het voorbeeld geven, met afspraken over aantallen.  De verantwoordelijke overheidsmanagers moeten motiveren waarom ze de afgesproken cijfers niet halen.
 • Mensen met een handicap krijgen een integratietegemoetkoming om hen te helpen. Die moeten ze ook krijgen bij ziekte, jobverlies of verblijf in een voorziening.

 Inclusieve samenleving

Een samenleving waarin iedereen gelijke kansen en mogelijkheden heeft, waar het openbaar vervoer en alle publieke plekken toegankelijk zijn, waar iedereen kan rekenen op begrijpelijke informatie en communicatie, een plek krijgt op de reguliere arbeidsmarkt… daar ga ik voor!

Mijn realisaties:

 • Rechten van personen met een handicap werden verankerd in de Grondwet
 • Prijs van de liefde en arbeid afgeschaft: de integratietegemoetkoming (IT) daalt niet langer wanneer je gaat samenwonen en/of aan het werk gaat
 • Wie een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangt mag meer bijverdienen zonder dat de uitkering daalt
 • European Disability Card die de inclusie van personen met een handicap op het vlak van o.a. sport, cultuur en vrije tijd wordt automatisch toegekend, breder kenbaar gemaakt en gepromoot.

Wat ik nog wil realiseren:

 • Wie een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) ontvangt mag niet langer ontmoedigd worden om te gaan samenwonen en samen een leven uit te bouwen. Het statuut samenwonende moet hervormd worden.
 • De integratietegemoetkoming (IT) moet blijven toegekend worden ook wanneer mensen ziek worden, hun job verliezen of in een voorziening verblijven. De kosten eigen aan de handicap verdwijnen immers niet wanneer men tijdelijk stopt met werken of in een voorziening verblijft.
 • Laat de overheid een voorbeeldrol opnemen als inclusieve werkgever. Maak de selectieprocedures toegankelijker, o.m. met digitale procedures en regionale testcentra. Pas de aanwervingsprocedures aan zodat talenten op diverse andere manieren getoond kunnen worden dan de gestandaardiseerde testen voor generieke competenties. Roep de overheidsmanagers ter verantwoording indien ze de streefcijfers van tewerkstelling personen met een handicap niet halen.
 • Betrek personen met een handicap nauw bij de opmaak, uitvoering en evaluatie van het beleid. Niets wordt over hen zonder hen beslist. Erkende organisaties voor mensen met een beperking of adviesraden rond handicap moeten daarvoor voldoende middelen krijgen.
 • Verminder de administratieve rompslomp en mentaal veeleisende procedures. Als iemand erkend wordt als persoon met een handicap door de ene overheid, zal dat ook automatisch gebeuren door de andere, zonder opnieuw door dezelfde procedures te moeten gaan.

4 WERKEN MOET MEER LONEN

 • Mensen moeten zelf hun loopbaan kunnen maken. Werknemers beslissen wanneer ze tussen 62 en 67 jaar met pensioen gaan. Wie wil, mag langer werken.
 • Werken moet meer lonen. Er moet een fiscale hervorming komen naar het plan van minister Vincent Van Peteghem die een gezin per jaar 7.525 euro meer zal opleveren. 
 • Lonen en uitkeringen moeten altijd automatisch geïndexeerd worden.  Want als het leven/de winkelkar duurder wordt, moet ook je loon/uitkering of pensioen mee stijgen zodat je geen koopkracht verliest.
 • Burn-out en langdurige afwezigheid door ziekte vermijden we met werkgevers die meer inzetten op preventie. We belonen bedrijven en organisaties die zich echt engageren met concrete maatregelen

Respect voor wie werkt en zich engageert

Iedereen heeft recht op een job die kwalitatief, productief en vervullend is. Werkbaar en wendbaar werk dat flexibiliteit op de arbeidsmarkt én in het privéleven mogelijk maakt is hierbij cruciaal. Ook wie zich engageert en actief is als vrijwilliger of verenigingswerker, moet kunnen rekenen op een robuust statuut dat voldoende bescherming biedt tegen mogelijke risico’s.

Mijn realisaties:

 • Oplossing voor maaltijd-, eco-, sport- en cultuurcheques waarbij de geldigheidstermijn overschreden is: heractivering mogelijk op vraag!
 • Vrijwilligers bij hulpdiensten houden meer over van hun vergoedingen: verhoging van maximumplafond voor RSZ-vrijstellingen voor vrijwilligers bij de civiele bescherming, vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige ambulanciers.
 • Duurzame regeling voor het verenigingswerk: na de vernietiging van Bijkluswet kwam er eindelijk een duurzaam alternatief met focus op gebruiksvriendelijkheid voor verenigingswerkers.
 • Hervorming van de praktijktesten of mystery calls: onnodig strikte voorwaarden werden weggewerkt.

Wat ik nog wil realiseren:

 • Harmonisatie van statuten voor arbeiders en bedienden op vlak van gewaarborgd loon bij ziekte, vakantiegeld, aanvullende pensioenen enzoverder.
 • Strijd tegen burn-outs en langdurig zieken: Om te voorkomen dat mensen uitvallen zorgen we voor een betere ondersteuning en begeleiding via o.a. meer arbeidsartsen op de werkvloer, positieve prikkels voor werkgevers die volop inzetten op preventie,…

5 GELIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN

 • De laagste uitkeringen voor mensen die het moeilijk hebben moeten stijgen, zodat ze niet in armoede verzeilen.
 • Wie recht heeft op een premie of tegemoetkoming moet die automatisch krijgen, zonder dat de rechthebbende dat zelf moet vragen.
 • Met praktijktests strijden we tegen discriminatie bij aanwerving. Niemand mag uitgesloten worden omwille van leeftijd, afkomst, gender,…

Menswaardig leven voor iedereen

Iedereen heeft recht hebben op een menswaardig inkomen waarmee me niet alleen in zijn/haar basisbehoeften kan voldoen maar ook kan participeren aan de maatschappij. We streven naar een samenleving waarin iedereen mee is, waar mensen hun rechten kunnen uitoefenen en hun bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Mijn realisaties:

 • Laagste uitkeringen werden de afgelopen maanden stapsgewijs verhoogd met bijna 10% boven op de automatische indexering.
 • Automatische toekenning van het sociaal tarief voor telecommunicatie.
 • Onmenselijke controleprocedures voor wie een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt, gingen op de schop.

Wat ik nog wil realiseren:

 • Optrekken van laagste uitkeringen tot boven de armoededrempel.
 • De ‘housing first’-projecten voor de meest kwetsbare daklozen moeten worden uitgerold in heel Vlaanderen en Brussel.
 • Meer aandacht voor en betere aanpak van menstruatiearmoede: verdeel gratis menstruatieproducten voor wie hier nood aan heeft.

Bij de toekenning van sociale voordelen, zoals het sociaal tarief voor gas en elektriciteit, moet er gewerkt worden met inkomensschijven in plaats van met een inkomensplafond om een ‘alles of niets’ verhaal te vermijden.