Minister Van Peteghem presenteert eerste fase fiscale hervorming: iedereen die werkt minstens 835 euro extra netto

Publicatiedatum

Auteur

Vincent Van Peteghem

Deel dit artikel

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem neemt zijn verantwoordelijkheid en heeft zijn voorstel op tafel gelegd voor een eerste stap in de bredere fiscale hervorming. Daarmee bouwt hij verder op de Blauwdruk die hij vorige zomer presenteerde.

De ideeën uit de Blauwdruk werden omgezet in verschillende concrete maatregelen met één belangrijk doel: de lasten op arbeid verlagen en ieder die werkt meer nettoloon bezorgen. Op die manier zorgt deze eerste fase van de hervorming voor 835 euro meer netto voor ieder die werkt.

Minister Van Peteghem heeft een pakket maatregelen op tafel gelegd dat ervoor zorgt dat:

·         Iedereen die werkt meer nettoloon overhoudt;

·         Onze belastingen eenvoudiger en moderner worden;

·         Hoge vermogens eerlijk worden belast;

·         Onze ondernemingen concurrentieel kunnen blijven;

·         Duurzame en gezonde keuzes worden gestimuleerd.

Leiddraden die hij steeds hanteert binnen zijn domein. Zo kregen mensen deze legislatuur al extra netto door de uitfasering van de BBSZ, de verhoging van de werkbonus en de hervorming van de bedrijfsvoorheffing. We voerden een effectentaks in op effectenrekeningen met meer dan 1 miljoen euro, we verlaagden de btw op energie permanent en we zorgden voor de belangrijkste klimaatmaatregel van deze regering: de vergroening van ons bedrijfswagenpark.

Het is tijd om moedige keuzes te maken en werk te maken van een grondige belastinghervorming. Ons voorstel om de lasten op arbeid stevig te verlagen ligt op tafel. We moeten de omslag maken naar een fiscaal systeem dat werken en ondernemen stimuleert. Een fiscaal systeem dat transparanter en eenvoudiger is en dus meer rechtszekerheid biedt. Een fiscaal systeem dat de basis legt van een sterkere welvaartsstaat. Het is tijd om vandaag te bouwen aan morgen. Vincent Van Peteghem, Vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij

Minister Van Peteghem zorgt voor meer nettoloon

De lasten op arbeid moeten omlaag. Dat is de inzet van de fiscale hervorming. Door de belastingvrije som op te trekken tot 13.500 euro zal iedereen die werkt op het einde van het jaar minstens 835 euro meer overhouden.

Het extra nettobedrag kan bovendien nog oplopen, want in de eerste fase van de hervorming worden ook de belastingschijven aangepast. Vandaag spring je vanaf een maandelijks nettoloon van 2.500 euro naar de hoogste belastingschijf van 50%. Minister Van Peteghem zorgt ervoor dat mensen veel minder snel in de hoogste belastingschijf terechtkomen. Ook de laagste lonen gaan erop vooruit door een verbeterde en uitgebreide werkbonus.

Minister Van Peteghem zorgt voor moderne en eenvoudige belastingen

Onze belastingen houden nog te veel rekening met hoe we pakweg 50 jaar geleden leefden en werkten. Maar vandaag is ongeveer de helft van de Belgen alleenstaand of alleenwonend. Minister Van Peteghem wil die onrechtvaardigheid wegwerken en de fiscale verschillen daarom aanpakken.

Zo doven we niet enkel het huwelijksquotiënt uit, maar zorgen we ook voor een gerichte ondersteuning van alleenstaande ouders en halen we onderhoudsuitkeringen uit ons fiscaal systeem om het verschil tussen gescheiden en niet-gescheiden ouders weg te werken. We ondersteunen ouders ook volop in de combinatie van werk en gezin door de fiscale aftrek voor kinderopvang opnieuw te verhogen tot 24,5 euro per kind per dag. In vergelijking met het begin van de legislatuur zou dit een verdubbeling betekenen.

En iedereen is het erover eens: de belastingbrief is té complex. Vaak door zaken waar weinigen van genieten, maar die de belastingbrief voor iedereen ingewikkeld maken. Daarom maken we een einde aan verschillende van deze koterijen en schrappen we zo een 70-tal codes uit de brief.

Minister Van Peteghem zorgt ervoor dat vermogens een eerlijke bijdrage betalen

Vermogensinkomsten worden op een heel diverse manier belast. Soms laag, soms hoog en soms ook helemaal niet. Dat moet rechtvaardiger. Minister Van Peteghem zorgt ten eerste voor een minimumbelasting op multinationals. Een heel belangrijke maatregel in de strijd tegen belastingontwijking en belastingparadijzen.

Om de lasten op arbeid te kunnen verlagen, moeten we werk maken van een verschuiving van lasten op arbeid naar onder andere lasten op vermogen. In afwachting van de uitwerking van een evenredige belasting op vermogenswinsten, verdubbelen we de effectentaks. Op die manier vragen we een eerlijke bijdrage op de effectenrekeningen met een waarde boven 1 miljoen euro.

Minister Van Peteghem zorgt ervoor dat onze ondernemingen concurrentieel blijven

Ondernemingen zijn de motor van onze economie en werkgelegenheid. Zonder economische groei, geen sociale vooruitgang. De uitdagingen van onze ondernemers zijn de uitdagingen van de volledige samenleving. Minister Van Peteghem ondersteunt hen daarom gericht en zorgt voor rechtszekerheid op de lange termijn.

Zo ondersteunen we ondernemingen om cruciale investeringen te doen in duurzaamheid en innovatie door een versterkte investeringsaftrek, een hervormde innovatie-aftrek en een uitgebreid belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling. Dit alles om ervoor te zorgen dat we ondernemingen ondersteunen om vandaag te investeren in de uitdagingen van morgen.

Minister Van Peteghem zorgt ervoor dat gezonde en duurzame keuzes worden gestimuleerd

Onze fiscaliteit mag geen belemmering vormen voor gezonde voeding, belangrijke basisproducten en duurzame keuzes. Daarom verlaagt minister Van Peteghem de btw naar 0% voor groenten en fruit, openbaar vervoer, luiers, producten voor intieme hygiënische bescherming en geneesmiddelen.

Waar we vandaag belastingkampioen zijn in lasten op arbeid, bengelen we onderaan het peloton voor lasten op consumptie. Vandaag is er een complexe opdeling tussen de verlaagde btw-tarieven van 6% en 12%. Om die reden trekken we deze btw-tarieven gelijk tot een nieuw verlaagd btw-tarief van 9%. Maar zaken als elektriciteit, aardgas, leidingwater en warmte voor huishoudelijk gebruik zijn een basisrecht. Minister Van Peteghem heeft hard gestreden om de btw op die zaken op 6% te houden, dus daar raken we niet aan. Levensnoodzakelijke nutsvoorzieningen zullen onderworpen blijven aan het 6% btw-tarief.

Tenslotte stellen we vandaag vast dat ons fiscaal systeem fossiele brandstoffen meer subsidieert dan duurzame energie. Dat is niet langer van deze tijd, dat is niet langer verantwoord. We passen deze subsidiering aan en voorzien ook in een permanente btw-verlaging voor afbraak en heropbouw van de enige en eigen woning voor het hele Belgische grondgebied.

Lees hier het voorstel 'Eerste fase van de bredere fiscale hervorming'

Nieuws

Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen stellen Denderplan voor: “weer trots zijn op de Denderstreek”

Vandaag stelden Oost-Vlaams cd&v-lijsttrekker Nicole de Moor en veertien cd&v-afdelingen een Denderplan voor. Een plan om niet bij de pakken te blijven zitten en de Denderstreek en haar inwoners terug de glans terug te geven die ze verdienen.

Vincent en Nicole gaan samen met lokale sterkhouders voor meer respect voor wat écht telt in Oost-Vlaanderen: uw geld, uw welzijn en uw veiligheid

Vice-eersteminister en minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor trekken bij de Federale en Vlaamse verkiezingen van 9 juni de Oost-Vlaamse lijsten voor cd&v. Daarin worden ze gesteund door lokale sterkhouders. Het zijn zij die Vincent en Nicole vandaag symbolisch richting Brussel sturen met speerpunten onder de arm voor meer respect voor wie werkt, spaart en zorg draagt in een veilig Oost-Vlaanderen.

Provincie subsidieert 14 toeristische evenementen in 2024

De Provincie Oost-Vlaanderen wil de organisatie en de promotie van toeristische evenementen van bovenregionaal belang ondersteunen. In 2024 krijgen 14 toeristische evenementen subsidies van de Provincie voor een totaal bedrag van 75 000 EUR. De goedgekeurde projecten zijn publieksgericht, versterken de identiteit en aantrekkingskracht van de gemeente, toeristische regio of provincie en hebben een bovenregionale toeristische impact.