Fusievorming; Onze Visie

Publicatiedatum

Auteur

Willy Schevernels

Deel dit artikel

Fusievorming: Onze Visie, Onze Standpunten!

 

De recente beslissing omtrent de fusie met Kruibeke en Beveren heeft ongetwijfeld een gevarieerde en soms emotionele respons teweeggebracht bij onze medeburgers. Als leden van CD&V Zwijndrecht begrijpen we de diversiteit aan standpunten die er heerst onder de inwoners van onze gemeente. Het was een langdurig en zorgvuldig proces, waarbij we ons best hebben gedaan om alle aspecten van deze belangrijke kwestie grondig te overwegen en te bespreken.

Uit alle beschikbare informatie, studies, rapporten, … blijkt dat de schaalgrootte van een gemeentebestuur zal moeten opgetrokken worden. Ook voor onze gemeente met 20.000 inwoners. Het thema is de laatste tijd geregeld in het nieuws gekomen.  Misschien niet onmiddellijk maar zeker op halflange termijn dient dit zich aan. Diverse beleidsingrepen wijzen daarop: de regiovorming, de voortdurende discussie over het bestaansrecht van de provincies gecompenseerd door beter uitgeruste gemeentebesturen met meer verantwoordelijkheden, … Als zich dan een kans voordoet om zelf mee aan het stuur te zitten in de totstandkoming van een nieuwe gemeente en dus niet verplicht te moeten fusioneren zonder inbreng in functionerende gemeenten, moet je die gelegenheid grijpen.

Richtinggevend voor ons was de bestuurskrachtanalyse die door een externe organisatie werd doorgevoerd. Ook deze studie kan je langs verschillende kanten bekijken. Voor ons was de uitspraak ‘fusioneren is een opportuniteit’ ontzettend belangrijk. Hierin lazen we oplossingen voor de uiteenlopende problemen waarmee het gemeentebestuur al langer te maken heeft. Sedertdien kregen we voortdurend de bevestiging dat deze kans moest gegrepen worden, zonder dat dit aan de eigenheid van onze gemeente en de twee kernen raakt.

Ook het inventarisatierapport opgemaakt door werkgroepen van medewerkers uit de drie gemeenten geeft een heel interessant en objectief beeld. De gelijkenissen, verschillen, aandachtspunten en meerwaarden van een fusie worden heel overzichtelijk weergegeven.

Op vlak van het financieel beleid geeft de studie aan dat Zwijndrecht geen cultuur van besparingen heeft. Mede hierdoor moeten we jaar na jaar belangrijke investeringen uitstellen.
Het is niet langer houdbaar onze gemeentebelasting op hetzelfde niveau te houden. Alle partijen gaven dit al toe tijdens het publieke debat over de fusie. Als daar bovenop de Vlaamse Regering nog een schuldovername financiert van € 500/inwoner voor het totale inwonersaantal van Kruibeke, Beveren en Zwijndrecht geeft dit onmiddellijk meer financiële mogelijkheden voor iedereen, maar dit is niet de belangrijkste motivatie.

Wat de medewerkers van het gemeentebestuur aangaat stellen we vast dat deze meer en meer taken toevertrouwd krijgen. Op zijn beurt vraagt dit meer specialisatie, meer opvolging en rapportering wat allemaal de draakkracht van de medewerkers belast. Te kleine bemanning op de diensten zorgt ervoor dat de kwaliteit van het werk onder druk staat, spijts alle inzet en competentie van de medewerkers. Het vinden van voldoende, goede nieuwe medewerkers is evenmin evident. Kortom, de organisatie staat onder druk. Zeker is dat een samenstelling van de verschillende diensten in een gemeentefusie een eerste afdoende antwoord kan zijn. Het is te vroeg om nu al uitspraken te doen over concrete gevolgen, maar dat elke medewerker nodig zal zijn en dat elke medewerker haar of zijn niveau kan behouden is een zekerheid. Die garantie is al veel langer gegeven, ook publiek.

In heel deze thematiek is het politiekorps een specifiek element. Al langer stellen we vast dat het aantal manschappen terugloopt, om diverse redenen. Het operationele kader is voor minder dan de helft ingevuld en het was noodzakelijk beroep te doen op de inzet van naburige korpsen. Een eigen politiekorps is niet houdbaar en dus moet ook hier gezocht worden naar een nieuwe opstelling. De regelgeving vandaag maakt dat een fusie tussen korpsen over provinciegrenzen heen enkel mogelijk is wanneer de gemeenten fusioneren. Er was positieve ervaring over de samenwerking met de politie van Beveren; niets geeft aan dat dit in de toekomst anders zou zijn. De integratie van de korpsen van Kruibeke, Zwijndrecht  en WANO ( Beveren, St Gillis Waas en Stekene) geeft alleszins meer stabiliteit.

 

De Gemeenteraad is democratisch verkozen en bestaat in Zwijndrecht uit 25 gemeenteraadsleden. Het is hun taak om finaal zware knopen door te hakken. De beslissing over een fusie is uiteraard niet evident en eigenlijk is hiervoor een volksraadpleging totaal niet het juiste instrument. Je kan niet over dergelijke complexe materie enkel met JA-Nee beslissen. Een korte bevraging na de volksraadpleging leerde al snel dat er vnl. op gevoel werd gestemd en niet op basis van rationele feiten. We kunnen dit zeker begrijpen, doch de gemeenteraad moet op basis van feiten beslissen.

Dit hebben ze met een ruime meerderheid van 14 stemmen voor een 11 stemmen tegen een fusie gestemd.

De reacties hierop waren heftig: ontgoocheling, ongeloof,  van emotioneel tot agressief.

Vanuit CD&V hebben wij de inwoners via flyers, sociale media en infovergaderingen correct willen informeren. Wij hebben steeds respect getoond voor ieders mening en zullen dit blijven doen. Als lokale beleidspartij moeten wij vooruit kijken, niet één, twee of drie jaar maar een generatie verder.

Wij hopen  dan ook  dat de tegenstanders respect kunnen opbrengen voor onze mening. We blijven openstaan voor constructieve gesprekken en zullen ons uiterste best doen om eventuele zorgen en vragen aan te pakken.

 

CD&V

Zwijndrecht Burcht.

Nieuws

‘WIJ, SAMEN STERK’: een nieuw verbindend project

‘WIJ, SAMEN STERK’: een nieuw verbindend project voor Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht

Toekomstvisie fusievorming

2023 is afgesloten en het nieuwe jaar 2024 vraagt intussen onze volle aandacht.

"Wij samen sterk"

Marc Van de Vijver aangeduid als lijsttrekker van ‘Wij, Samen Sterk’