Gepubliceerd

Deel dit standpunt

Essen heeft vele troeven om mensen met elkaar te verbinden. Het verenigingsleven heeft hierin een sleutelpositie. Zoals ook vorige jaren, ondersteunen we dan ook heel sterk ons verenigingsleven. Daar waar de voorbije jaren sterk werd ingezet op de sportsector, met mooie resultaten, is het nu de beurt aan de socio-culturele sector.

 • Ruimte voor socio-culturele verenigingen

Ons gemeentebestuur wil een belangrijke investering doen om de infrastructurele nood voor socio-culturele verenigingen in te vullen. Daartoe organiseren we een grote en diepgaande bevraging, om zodoende een duidelijk zicht te krijgen op de (lange termijn) noden van socio-culturele verenigingen. We denken hierbij ook aan een bijkomende kleinere (fuif)ruimte voor jongeren.

Nadat de noden in kaart zijn gebracht, zal er een projectdefinitie worden opgesteld, gericht op het realiseren van een ruimte/infrastructuur. Dit is duidelijk een speerpuntproject voor de volgende jaren. Hiervoor worden deze legislatuur dan ook de nodige financiële middelen vrijgemaakt. 

 • Heuvelhal en “sportkaffee”

We nemen echter alvast het voortouw met het ter beschikking stellen van het voormalige “sportkaffee” aan de Heuvelhal. Deze ruimte zal na een verbouwing kunnen gebruikt worden door verenigingen om er bv. een feestje te organiseren. Ook zal de Heuvelhal een broodnodige renovatiebeurt krijgen. Voor deze twee ingrepen trekken we in totaal € 360.000 uit.

 • Subsidies voor verenigingen en waarderen van vrijwilligers

De volgende jaren zullen we werk maken van een actualisering van de verschillende subsidies waarvan verenigingen kunnen genieten. Daar waar mogelijk worden deze meer op elkaar afgestemd. In afwachting verhogen we alvast de subsidie voor socio-culturele verenigingen met € 5000.

Essenaren die in het buitenland vrijwilligerswerk gaan doen of op stage gaan, worden financieel ondersteund, en ook zullen uitgaven m.b.t. security bij evenementen meegerekend worden in de subsidiebedragen. Verenigingen die ingeschakeld zijn in het ophalen van oud papier en daarmee willen stoppen, krijgen hiervoor een “uitdoofpremie”.

We proberen zo veel mogelijk vrijwilligers, actief op allerlei vlak, te helpen. En niet alleen helpen, maar zeker ook waarderen. Met een bedanking, receptie, maar evengoed door een pragmatische en flexibele hulp vanuit het gemeentebestuur, een efficiënt evenementenloket, enz.

 • Uitleenmaterialen

De uitleendienst blijft een belangrijke dienstverlening waar we sterk op blijven inzetten. Elk jaar voorzien we daarvoor € 15.000. Ingegeven door gewijzigde wetgeving zullen we niet meer investeren in een nieuwe toiletwagen. In de plaats komt een regeling die soepel en flexibel en dus gebruiksvriendelijk zal zijn, zodat verenigingen of organisatoren toch gemakkelijk een toiletwagen ter beschikking kunnen krijgen.

 • Evenementen

Ons evenementenloket en –coördinatie moet een meerwaarde bieden voor organisatoren van verenigingen. We evalueren de werking en halen er de verbeterpunten uit. Regelmatig informeren we de verenigingen/organisatoren op het vlak van mogelijke en nuttige veiligheidsmaatregelen bij evenementen. 

 • G-Beleid

We zetten het G-beleid op een hoog niveau verder. Het G-café is kunnen starten, en we hebben ons onlangs aangesloten bij de European Disability Card.

We netwerken en zoeken naar mogelijkheden om een maatwerkbedrijf naar Essen te halen. Zo kan een belangrijke doelgroep dichter bij huis een job vinden, wat een belangrijke meerwaarde zal zijn.

Onze gemeente moet bovendien heel toegankelijk zijn voor minder mobiele mensen. Kwalitatieve voetpaden moeten daarvoor zorgen, net als voorzieningen voor visueel gehandicapten. Het expertisecentrum Inter zal ons hierin begeleiden.  

 • aanpakken van armoede

Het besef is gegroeid dat nogal wat Essenaren niet mee kunnen in de “Kom Bijeen”-visie van onze gemeente. Financiële en sociale armoede zit soms onder de radar, maar is wel degelijk veel te veel aanwezig. Wij willen dat elke Essenaar volwaardig kan deelnemen aan het verenigingsleven en aan activiteiten waar mensen bijeen komen. Samen met onze buurgemeenten schakelen we ons in het “Uitpassysteem”, waarvan het grote voordeel is dat er geen stigmatiserende werking van uitgaat.

Verenigingen als Kabaske en ’t Schakeltje zijn partners om samen te werken in dit armoedebeleid.

We werken samen met de vzw Feestvarken, zodat ook kinderen die in armoede opgroeien toch een mooi verjaardagpakketje krijgen en zodoende sociaal niet geïsoleerd hoeven te zijn. 

 • Integratie

Daarnaast kennen we in onze gemeente een groeiende uitdaging om Essenaren met een andere culturele achtergrond te integreren. Allochtone Essenaren zijn op allerlei evenementen en in het gekende verenigingsleven veel te weinig aanwezig. Taal- en andere barrières leiden ertoe dat er een steeds grotere afstand groeit tussen autochtone en allochtone Essenaren.

We zullen gericht inzetten op een integratiebeleid op maat van onze gemeente. Zo denken we aan een groter aanbod van taallessen, ondersteuning van verenigingen die specifiek met deze thematiek in aanraking komen, enz. We onderzoeken best practices in andere vergelijkbare gemeenten, en zo nodig nemen we minder vrijblijvende maatregelen om bv. taallessen te volgen.    

 • Straathoekwerk/brugfiguren

We zoeken naar mogelijkheden om sociale problematieken “op het terrein” te kunnen aanpakken. Zo kunnen we een samenwerking aangaan met een CAW, andere organisatie, … om expertise in huis te halen. Een aanhoudende inzet op dit vlak zal ervoor zorgen dat overlastproblematieken (bv. op pleintjes, ….), pestgedrag en jongeren in (sociale) armoede op een professionele manier kunnen benaderd worden.     

 • Het Heuvelplein: een hart voor Essen

De toekomst van het Heuvelplein maakte voorwerp uit van een participatief denkproces in het kader van “Veerkrachtige Dorpen”. Het Heuvelplein wordt meer ontmoetingsruimte en minder parking, waarbij ook de ruimere omgeving wordt meegenomen. Maar ook op korte termijn voeren we een beleid dat gericht is op een grotere belevingswaarde van het plein: we richten een gedeelte permanent opnieuw in, we voorzien mogelijkheden voor meer activiteiten, Puur Lokaal wordt herhaald, enz. We voorzien alvast een investeringskrediet van € 550.000.     

 • Een “Fier Essen”

Dit alles, een verbonden lokale samenleving, moet ervoor zorgen dat Essenaren fier zijn op hun gemeente. Dat is goed, want een gemeenschappelijke identiteitsbeleving maakt de sociale cohesie alleen maar sterker en gaat vereenzaming tegen.

Vandaar dat we blijven inzetten op grotere evenementen, zowel georganiseerd door private organisatoren als aanvullend door de gemeente (en/of Kobie) zelf. Zo zullen we bv. ook fluohesjes van “het merk Essen” gratis uitdelen op de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. Dit draagt bij aan een gemeenschappelijke dorpsbeleving.

Gerelateerde standpunten