Gepubliceerd

Deel dit standpunt

 • Verkeersveiligheid, met comfortabele voetpaden 

Essenaren moeten op allerlei vlak een gerust gevoel hebben. Uit de bevolkingsbevraging en de participatieavond blijkt dat verkeersveiligheid een speerpunt is.

Een voetpadenplan moet ertoe leiden dat stelselmatig de kwaliteit van de voetpaden in Essen sterk zal verbeteren. De bestaande inventarisatie wordt als doorstart gebruikt om, conform het huidige meerjarenplan voor overlagingswerken, ook voor voetpaden een meerjarenbeleid uit te werken. Mensen mogen niet bang zijn om te struikelen, voetpaden moeten voldoende breed zijn, toegankelijk voor rolstoelen en kinderwagens, enz. We zijn hierin zeer ambitieus: de Essenaren moeten zelf ervaren dat er hierin grote stappen vooruit gezet worden! Hiervoor wordt € 1.350.000 uitgetrokken.

Voor de onderhoudsinvesteringen op fietspaden trekken we een budget uit van € 480.000. De fietsverbinding tussen de Beliestraat en de Kapelstraat/Spijker wordt opgewaardeerd. Na de aanleg van het gedeelte Fietsostrade tussen Paviljoenweg en Wildertse Duintjes, willen we het dossier starten om de aanleg te realiseren tussen Sint-Jansstraat en Middenstraat.

De voorbije jaren werd het wegennet op een hoog pijl gebracht door stelselmatig ca. € 400.000 te investeren in overlagingswerken. Dit kunnen we nu aanpassen naar € 300.000 per jaar. 

De verkeersveiligheid zal verder verbeteren door op een aantal plaatsen infrastructuurwerken uit te voeren:  

 • de Sint-Jansstraat zal fietsvriendelijker worden (€ 500.000);
 • herinrichting Kammenstraat (€ 1.395.000);
 • planvorming doortocht gewestweg Kalmthoutsesteenweg Wildert;
 • tweede fase Over d’Aa (€ 1.235.000);
 • Na veel overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer zal deze het kruispunt Spijker-Ringweg-Nieuwmoersesteenweg-Kapelstraat opnieuw inrichten om deze conflictvrij te maken;
 • We zetten in op de invoering van het nieuwe concept van fietsstraten, in navolging van de Maststraat. Op het einde van de legislatuur zal onze gemeente zodoende een zestal fietsstraten rijker zijn. Zo maken we vooral de routes van en naar school voor onze scholieren veel veiliger.

Veel van deze investeringen gebeuren in overleg, bv. i.s.m. met de verkeerswerkgroepen van de scholen en/of ouderenverenigingen. Dit zetten we voort en moedigen we aan. Niet alle maatregelen hebben te maken met infrastructuur. Daarom blijven we sterk inzetten op sensibilisering en andere gerichte maatregelen: de fluo-actie wordt jaarlijks voortgezet, met tweejaarlijks een fluofestival. We zullen ook bekijken in hoeverre we verder kunnen gaan in bv. het weren van vrachtwagens tijdens drukke schooluren. 

De stelselmatige invoering van de snelheidszones wordt verder uitgerold. We zorgen ervoor dat de signalisatie heel duidelijk is en aanzet tot effectievere lage snelheid. Daar waar nuttig worden ook infrastructureel maatregelen voorzien. We trekken daarvoor alvast € 320.000 uit. 

 • Sneeuw- en ijzelbestrijding

We investeren in beter materiaal voor sneeuw- en ijzelbestrijding. Dit doen we omdat we de sneeuw- en ijzelbestrijding zien als een kerntaak die we om redenen van flexibliteit deels in eigen handen willen houden. Daartoe zijn dan wel investeringen noodzakelijk. Naast de klassieke aanpak op het wegennet, zetten we zeker in op de fietspaden.   

 • Wegen en brandveiligheid in het Woonbos

Een betere en meer duurzame onderhoudsmethodiek voor de wegen in het Woonbos (en WE-zone) is absoluut noodzakelijk. Nieuwe, en meer kostelijke, manieren worden uitgeprobeerd. Dit gaat samen met de aanleg van een rioleringsstelsel dat de komende jaren van start zal gaan.  

Specifiek voor de bosrijke woonomgevingen van het Woonbos (en weekendzone Horendonk) werken we aan maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren. Hiertoe is een werkgroep ingesteld met gemeente, technische dienst, brandweer en politie.

 • Zorgpunt, ambulance en gezondheidszorg

Het ambitieuze pioniersproject “Zorgpunt” zal ertoe leiden dat Essenaren minder vaak naar Brasschaat moeten voor medische zorgen. De Essenaar moet minder naar Klina omdat Klina naar Essen komt. In samenwerking met Klina, maar ook met andere instanties als de Vlaamse overheid, Benego, werken we het concept verder uit zodat vanaf 2021 een meer uitgebreide zorg in Essen zelf kan aangeboden worden. We zullen ervoor ijveren dat er een nauwe aansluiting ontstaat tussen de huisartsen en het Zorgpunt. Zodoende zouden dan ook minder Essenaren zich hoeven te verplaatsen naar de huidige huisartsenwachtpost in Brasschaat. De afspraak is dat de gemeente zal instaan voor de behuizing, en Klina voor de invulling.  

Maar we gaan ook verder, en zullen zo bv. een tweejaarlijkse “zorg- en woonbeurs” organiseren waarbij allerlei zorg- en woonactoren zich aan de Essenaren kunnen voorstellen.

De uitrol van de AED-toestellen in de gemeente wordt voortgezet met nog een viertal exemplaren (Heikant, Rijkmaker, …) zodat dan in de verschillende kernen relatief dichtbij een AED beschikbaar is. Onze ambulancedienst zal in 2020 een nieuwe ambulancewagen ter beschikking krijgen. Dit is een investering van € 230.000.  

 • Politie

De dotatie voor PZ Grens wordt gesplitst in een werkings- en een investeringsdotatie. De werkingsdotatie bedraagt € 2.081.097, en zal een stijgingsritme kennen van 1,5% per jaar. Daarnaast wordt voor de hele legislatuur een investeringsdotatie ingeschreven van € 106.489. De kostprijs van een nieuw centraal politiegebouw is hierin nog niet gebudgetteerd.    

De politie werkt op basis van het Zonaal Veiligheidsplan, waarin wordt uitgegaan van gekozen zonale en nationale prioriteiten. Drugs(overlast) is alvast één van de prioriteiten waaraan sterk gewerkt zal worden op basis van een ketenbenadering (preventie t/m repressie). Ook de aanpak van sluikstorten is een prioriteit.

De wijkwerking werd de voorbije jaren met succes aangepast. De klassieke wijkagent werd vervangen door een dynamisch wijkteam dat aan project- en sectorwerking doet. Zo kunnen inspecteurs zich specialiseren, worden taken van elkaar overgenomen, enz. Deze wijkpolitie zal verhuizen naar een locatie elders, bij voorkeur in het stationsgebouw.

De voorgaande jaren hebben camera’s ingang gevonden in de reguliere hulpmiddelen van de politie. Zij hebben vooral een preventieve werking. Ook de volgende jaren wordt hierop verder ingezet, zowel door de politie (bijkomende mobiele camera’s voor evenementen en hotspots, trajectcontrole (Kalmthoutsesteenweg Wildert)) als door de gemeente (camerabewaking Sportpark). 

We blijven het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) inzetten als instrument om overlast tegen te gaan. We verstrengen het vuurwerkgebruik (veiliger en beter voor het dierenwelzijn) en we bekijken of de minimumboetes voor zwerfvuil kunnen verhogen.

Burenbemiddeling wordt in meerdere gemeenten positief onthaald. We moeten ook in onze gemeente testen of het bij ons kan werken. En de subsidie voor techno-preventieve maatregelen tegen woninginbraken wordt verruimd naar verenigingslokalen en naar tuinhuizen.    

 • Brandweer

De Brandweerzone Rand heeft een meerjarenplan uitgewerkt dat de taken invult dit wettelijk aan de brandweerzones zijn opgelegd. De hervorming van de brandweer en de nieuwe bovenlokale brandweerorganisatie is daarmee op kruissnelheid gekomen. Het is duidelijk dat dit leidt tot een meerkost, die goed in de hand moet gehouden worden. Ook de dotatie aan Brandweerzone Rand wordt gesplitst in een werkings- en een investeringsdotatie. Voor 2020 bedraagt de werkingsdotatie € 556.842, en de investeringsdotatie bedraagt telkens € 209.000. 

Daarnaast blijven we telkens € 3500 voorzien voor de Vriendenkring Brandweer van onze Essense vrijwilligers.     

Gerelateerde standpunten