Gepubliceerd

Deel dit standpunt

De lat hoog leggen. Dat is de opdracht op velerlei vlak, maar zeker ook op het vlak van onze gemeentelijke dienstverlening, het openbaar domein, ons onderwijs en de lokale economie.

De Essenaren moeten ook in de toekomst dichtbij huis voldoende aanbod aan voorzieningen hebben, zodat ze dichtbij kunnen winkelen, werken, aan cultuur kunnen doen, naar school kunnen gaan, enz. Kortom: Essen moet een moderne gemeente zijn waar de leef- en woonkwaliteit hoogstaand is.

 • Strategisch beleid

Op allerlei vlak worden hiertoe strategische plannen uitgewerkt:

 • ruimtelijke planning: het Beleidsplan Ruimte zal beleidskaders aanbieden op basis waarvan een toekomstgerichte ruimtelijke ordening kan vastgelegd worden. Trends en noden in het bedrijfsleven, duurzaam wonen, natuur, landbouw, … krijgen hierin een plaats.
 • mobiliteit: de mobiliteit is in een enorm snelle verandering. Nieuwe modi, ketens, technologieën, zorgen ervoor dat we ons grondig moeten bezinnen over hoe de Essenaren zich in de toekomst het best verplaatsen. Het STOP-principe blijft meer dan ooit ons uitgangspunt. Het mobiliteitsplan wordt opnieuw onder de loep genomen en herzien waar nodig.
 • economie en winkelen: de afbakening van een kernwinkelgebied en het opstellen van een commercieel-strategisch plan, in samenwerking met de POM, zullen aanleiding geven tot een actiever winkelbeleid en het opwaarderen van het centrum als handelskern.
 • een inrichtingsplan voor het Rangeerstation, in verbinding met de gehele Erfgoedsite, zal een dynamiek geven aan deze strategische omgeving in onze gemeente. Essenaren en niet-Essenaren moeten deze plek leren kennen: om er te recreëren, barbecueën, wandelen, enz. Voor de inrichting ervan wordt € 2.550.000 uitgetrokken. De verschillende partners (Kiekenhoeve, Karrenmuseum, VVV, HK, Robotland, Sporthal, …) moeten via een gezamenlijk parkmanagement deze omgeving tot één Essens product omvormen. De aankoop van het zuidelijk gedeelte is in het budget meegenomen (€ 2.200.000). De effectieve aankoop wordt gekoppeld aan de mogelijkheid om een verbinding te realiseren met de overkant van de sporen. Nadien wordt de inrichting ook best gekoppeld aan de herinrichting aan de stationsomgeving, zijde Stationsstraat en Handelsstraat.     
 • Een dynamische lokale economie en Essen als toeristisch centrum

Meer en meer is het belangrijk dat Essenaren dichtbij huis voldoende kwalitatieve jobs kunnen vinden. We proberen de Essenaren zo goed mogelijk toe te leiden naar een job bij een bedrijf in de buurt, en daarbij zorgen we ervoor dat er een betere aansluiting bestaat met de Nederlandse arbeidsmarkt. We doen dit o.a. via een samenwerking met de Grensinfopunten.

We zetten daarbovenop ook in op nieuwe vormen van werk, met bv. het zoeken naar mogelijkheden voor coworkingplaces en de bouw van kantoren.

De plannen voor de uitbreiding van Rijkmaker worden verder uitgewerkt, en via de POM, i.s.m. de bedrijvenverengingen, kijken we naar een efficiënt beheer van het gehele bedrijventerrein zodat de uitstraling wordt opgekrikt. Het invoeren van een parkmanagement over de gehele Rijkmaker is een ambitie die op termijn zeker zijn vruchten zal afwerpen.   

Het moet de ambitie zijn om maatwerkbedrijven (bv. op het vlak van natuurbeheer, een kringloopwinkel, …) naar Essen te halen. Bestaande G-initiatieven bewijzen dat er veel dynamiek uitgaat van deze sector, en dat er een groot draagvlak is bij de bevolking. Bovendien vormen deze een niet te onderschatten economische factor en dienstverlening aan de bevolking.

Essen moet aantrekkelijk zijn voor toeristen. Daarom werken we nauw samen met de VVV en het Grenspark. Onze gemeenten zal op toeristisch vlak aantrekkelijker worden wanneer we ons nauwer verbinden met onze Nederlandse buren, eerder dan met de Noordertuin van Antwerpen. We zetten ons engagement in de Noordertuin dan ook stop. De ideeën van de VVV zijn divers en ambitieus, en we zullen deze trachten in de praktijk te brengen. We richten alvast een blotevoetenpad in, een bijkomend toeristische en recreatieve attractie in onze gemeente. De uitvoering van het fietspad Spillebeek zal een belangrijke aanvulling zijn op het recreatief fietspadennetwerk in onze gemeente.

 • Essen als scholencentrum

We willen bij uitstek blijven investeren in onze gemeente als scholencentrum. De troef om vele scholen dichtbij te hebben, moeten we absoluut behouden. Daarom zullen we als gemeente onze rol als regisseur actief blijven opnemen en de schoolbesturen daar waar mogelijk bijstaan in hun plannen.

Zelf zullen we als schoolbestuur ervoor zorgen dat Muzarto zich ook in de toekomst volop kan blijven ontwikkelen in het kader van het nieuwe Decreet op het Buitenschools Kunstonderwijs. Daarvoor gaan we gesprekken aan met andere schoolbesturen om tot een schaalvergroting te komen met de aanvulling met de tak “beeldende kunst”.  

 • Kinderopvang en speelpleinwerking

Nabije mogelijkheden voor kinderopvang zijn erg belangrijk voor jonge gezinnen. We zullen daarom bijkomende opvangcapaciteit voorzien in de buitenschoolse kinderopvang. We peilen ook naar interesse op Rijkmaker.

Daarnaast gaan we ook in kaart brengen welke mogelijkheden er zijn buiten de klassieke kinderopvanginitiatieven (sportclubs, cultuurverenigingen, …). Ook de speelpleinwerking is erg succesvol. We zoeken naar mogelijkheden om de capaciteit op dit vlak te verhogen.       

 • De bib van de toekomst

Onze bibliotheek moet verder groeien naar een toekomstgericht infocentrum, complementair met het LDC, waarbij ook nieuwe technologische evoluties worden ingepast. Een 24/7 zelfuitleen zal daartoe alvast de klantgerichtheid verhogen. Een frontopstelling en een goede mix tussen fysiek en digitaal aanbod maken dat de bibliotheek ook in de toekomst een vaste waarde kan blijven!

 • De gemeente als performant bedrijf

Ons “gemeentelijk bedrijf” moet verder groeien naar een performante en uiterst klantgerichte organisatie.

In het verleden hebben we gemerkt dat de interne capaciteit van het gemeentebestuur niet sterk genoeg was om de vele plannen en acties allemaal en tijdig in de praktijk te kunnen brengen. Dat leidt tot frustraties bij bestuur en bij de bevolking. Daarom moeten we, zeker met de ambities die we voor ogen hebben, verder investeren in de interne organisatie. Via een versterking van sommige diensten (communicatiedienst, aansturing technische dienst, …) komen nieuwe mensen aan boord om zodoende de capaciteit te versterken en gemakkelijker plannen te kunnen realiseren. Anderzijds kopen we ook gespecialiseerde hulp in, zoals bv. op het vlak van lokale economie waar we structureel beroep doen op de expertise van de POM . De tweede pensioenpijler voor contractuelen verhogen we naar 3%.

De website wordt aangepast en wordt beter up tot date gehouden. Nieuwe evoluties op het vlak van communicatie worden opgevolgd en ingevoerd, meldingen moeten snel beantwoord worden, de communicatie moet op maat zijn van de bestemmeling, enz. Zo ook zal de gemeente bij grote “werven” aanwezig zijn en gemakkelijk aanspreekbaar zijn via het voorzien van een aanspreekpunt in een herkenbare “infocontainer”.

Er wordt specifiek ingezet op digitalisering van werkprocessen en op digitale toegankelijkheid van het gemeentehuis. Deze investeringen verdienen zichzelf terug en houden een kwaliteitsverhoging in (bv. een “24/7 open gemeentehuis”). We zorgen voor minder administratieve rompslomp: daarom schaffen we waarborgregelingen af (met uitzondering voor IBA’s en herbebossingen) en de vrijstelling voor het betalen van een retributie voor inname openbaar domein verlengen we naar 4 dagen.  

De inkanteling van het ocmw in de gemeente is op kruissnelheid gekomen. We zullen deze legislatuur de oefening maken waar sommige diensten het beste thuishoren, en of er (financiële en operationele) meerwaarde te vinden valt via inkanteling in andere organisaties. We denken dan specifiek aan Calmeyn, het  Sociaal Verhuurkantoor (SVK) en aan het Dienstenchequebedrijf.

De gemeente, en dan vooral de dienst openbare infrastructuur, moet snel inspelen op meldingen en ergernissen die spelen. Een soort “snelle responsteam” zal in dit kader duidelijk zichtbaar veel wrevel kunnen vermijden en ervoor zorgen dat de burger een snel antwoord krijgt op de meldingen.    

 • Een adequaat patrimoniumbeleid

Met de indiensttreding van de patrimoniumbeheerder is er meer ruimte gekomen om dit beleidsterrein sterker aan te pakken. Het beheer van de gemeentelijke gebouwen kan op deze manier meer professioneel en vooruitziend worden aangepakt. Van daaruit zullen aan de Heuvelhal en het Paviljoen noodzakelijke onderhoudsinvesteringen gebeuren.

De volgende periode zal een werkgroep zich buigen over de toekomst van enkele oudere gemeentelijke patrimonia. Alvast wordt nog eens een poging ondernomen om de villa Wildertse Duintjes in concessie te geven. Verder zal een plan worden voorgelegd over de toekomstige behuizing van de gemeentelijke diensten: de fysieke inkanteling van het ocmw, verhuizing politie, enz. Bij Muzarto en Wigo schakelen we de verlichting in zijn geheel om naar LED-verlichting.    

Gerelateerde standpunten