Burgemeester Luyten: "Laat ons vertrouwen hebben in de toekomst"

Publicatiedatum

Auteur

Nic Andriessen

Deel dit artikel

Traditiegetrouw is het de eerste vrijdag na Nieuwjaar verzamelen geblazen in De Wouwer voor de Nieuwjaarsreceptie van het gemeentepersoneel. Na twee jaar afwezigheid door corona, knoopt het gemeentebestuur moeiteloos terug aan met dit gebruik. Traditioneel is het ook uitkijken naar de toespraak van de burgemeester én richt men de spots nog één keer op afzwaaiend gemeentepersoneel.

Meten is weten, ook in Ravels. Op 31 december telde Ravels 15.356 inwoners, dit zijn er 83 meer dan op 31 december 2021. 155 wiegjes stonden er dit jaar in onze gemeente: 79 jongens en 76 meisjes werden er geboren. In 2022 overleden er 127 inwoners. 40 huwelijken werden er in onze gemeente voltrokken, 26 koppels zagen het samen niet meer zitten. Deelgemeente Ravels telt 6.317 inwoners, Weelde 4.968 en Poppel 4.071. Er kwamen 920 nieuwe mensen in Ravels wonen en 865 mensen verlieten onze gemeente.

Moeilijke tijden, vertrouwen in de toekomst

Dat er nieuwe hoop ontwaarde na de moeilijke coronajaren, hoeft geen betoog. Iedereen heeft de impact van de gezondheidscrisis gevoeld. Dat het begin van 2022 werd getekend door de brutale oorlog die ontketend werd in Oekraïne, laat ook onze gemeente niet onberoerd. Burgemeester Walter Luyten (cd&v) stond er uitgebreid bij stil in zijn toespraak. Die kan u hieronder integraal lezen. De hoop op andere tijden, maakte plaats voor verwarring en angst. Ravels houdt het hoofd koel en probeert ook deze crisis, na de coronacrisis, het hoofd te bieden. 

Dankbaarheid

Traditioneel werden er ook mensen in de bloemetjes gezet voor hun jarenlange staat van dienst. Zo gingen er heel wat medewerkers op pensioen: zij het uit de administratie, de technische diensten of het onderwijs. Veel van deze mensen hebben heel wat kilometers ervaring op hun teller staan, allen met één doel: bijdragen aan een goed functionerend gemeentelijk apparaat. Het applaus en de ruiker bloemen die ze kregen, was dan ook een ultieme blijk van dankbaarheid. Ook oud-schepen Jef Van de Pol (cd&v) en Carine Couwenberg die op maandag 9 januari afzwaait, werden nog in de bloemetjes gezet.

Integrale toespraak van burgemeester Walter Luyten:

Beste medewerkers, vrijwilligers, geachte collega's goede vrienden

Het doet deugd vast te stellen dat u, ondanks twee jaar onderbreking door Corona, opnieuw zo talrijk ingegaan bent op de uitnodiging van het gemeentebestuur. En ondanks dat het goed gaat in onze gemeente, sta ik hier vanavond met enige twijfel. Het woelige, onvoorspelbare 2022 laat ons achter met het gevoel dat we een scharniermoment beleven, waarin alles in een stroomversnelling komt maar waarvan niemand kan voorspellen of het goed afloopt met West Europa, met onze welvaartmaatschappij.

De oorlog in Oekraïne, een oorlog voor democratie aan de poorten van Europa, de hoge energieprijzen, de inflatie wat de koopkracht van onze burgers aantast, het stikstofdossier wat tot grote onzekerheid leidt bij onze landbouwers en daardoor de sociaaleconomische pijler van de gemeente aantast... Het leidt bij menigéén tot twijfel en angst.

Meer dan ooit heeft de mens nood aan verbondenheid... niet alleen zij die zich ziek of eenzaam voelen, maar ook zij die hard werken en zich dagdagelijks inzetten.. ook zij hebben nood aan samenhorigheid, geloof en vertrouwen. Laat ons daarom in 2023 bruggen bouwen, verbinden en vooruitgaan ... in respect tot elkaar maar met een duidelijk vredesperspectief.

Namens het gemeentebestuur wens ik u een uw familie een voorspoedig en gezond 2023 toe. Ik wens u vreugde en innerlijke rust... ik wil u, medewerker of vrijwilliger, van harte bedanken voor uw inzet en bijdrage in het goed functioneren van onze gemeente.

Want dank zij uw dienstverlening en de constructieve samenwerking in de gemeenteraad, over partijgrenzen heen, gaat het goed in Ravels.
De jaarwisseling is niet allen een moment van bezinning, het is ook de periode van evaluatie en nieuwe plannen en voor de gemeente is dit niet anders.

 • Tegen de zomer zal het fietspad Weelde-Vooreel geopend worden, dit komt de veiligheid van de fietsers ten goede.
 • Er komt een fietspad in de Koningsstraat gekoppeld aan de uitbreiding van het rioleringsnet.
 • De rioleringswerken Hegge, Heesdijk, zullen dit jaar afgerond worden.
 • Het studiebureau heeft de ontwerpnota voor riolering in de Achtereel, Bremberg, Boomgaardstraat, Kampdijk en Vaartstraat ingediend.
 • De projectnota voor het fietspad Zandkuilstraat-Grens (N12) is goedgekeurd.
 • De werken in Eigenaarsstraat en Bovenheide kunnen na het afronden van het participatietraject aanbesteed worden.
 • Het schoolhuis in Poppel is grondig gerenoveerd en kan dit jaar in dienst genomen worden als archiefruimte voor de heemkundekring.
 • Sportterreinen en jeugdlokalen zullen aangelegd en gebouwd worden.
 • Tevens is een participatietraject lopende om op termijn een nieuwe invulling te geven aan de parochiekerk St. Valentinus te Poppel.
 • De plannen om een hal op Weelde Depot om te vormen tot een duurzame evenementenhal zullen dit jaar afgerond worden waarna er kan aanbesteed worden.
 • Renovatiewerken aan zaal Sint Jan opdat de jeugd over een aangepaste fuifzaal kan beschikken.
 • De voorstellen en suggesties vanuit de werkgroep 'Veerkrachtige dorpen' in Weelde Statie zullen in de mate van het mogelijke door het gemeentebestuur uitgevoerd worden.
 • Het 'beleidsplan Ruimte Ravels', een nieuw ruimtelijk structuurplan, wat aangeeft hoe wij met de open ruimte en de ontwikkeling van onze dorpskern de komende jaren willen omgaan evolueert naar zijn definitieve versie en zal na de zomer aan de gemeenteraad voorgelegd worden.
 • Het ruimtelijk uitvoeringsplan 'Dorp Poppel' zal de veiligheid in de dorpskern ten goede komen. Na het openbaar onderzoek kan dit RUP in zijn definitieve vorm goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
 • De gemeente zet ook in op e-inclusie. ledereen moet de kans krijgen zich digitaal te ontwikkelen. Projecten zoals digidak, iederéén digitaal, telecomgroeiers en snoeiers, gemeente zonder gemeentehuis versterken de digitale weerbaarheid van de Ravelse inwoner.
 • Verder komt er een geboortepark, een extra parking aan de brug te Ravels, de heraanleg van de pastorietuin te Poppel, een warmtenet in dorpskern Weelde, de herinrichting van de site rond de gemeenschapszaal te Weelde Statie

Deze en vele andere investeringen zal de gemeente realiseren zonder nieuwe leningen. De gemeentelijke financiën zijn en blijven gezond, ondanks dat de indexaanpassingen, inflatie en energie uitgaven ook zwaar wegen op het meerjarenplan.

Niettemin heeft het gemeentebestuur beslist de aanvullende personenbelasting in 2023 te laten dalen tot 5%. Op deze manier willen wij onze burgers steunen die geconfronteerd worden met een dalende koopkracht.

Het gemeentebestuur zal de komende jaren een sterk sociaal beleid blijven voeren met aandacht voor de meest kwetsbare inwoners. Met projecten: ' medische eerstelijnszorg door een wijkverpleegkundige en een diabetespreventieproject willen we inzetten op lokale gezondheidszorg.

Ravels is goed op weg om haar klimaatdoelstellingen te behalen: extra zonnepanelen, een warmtenet, autodelen, groene stroomproject Weelde Depot i.s.m. Campina Energie met burgerparticipatie, aanplanten van bomen, ecologisch houtkanten en bermbeheer, ver-ledden van openbare verlichting, energiezuinige werktuigen voor technische dienst... Het is maar een greep van initiatieven die passen binnen het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.

Natuur, open ruimte... het zijn primaire beleidsdoelstellingen binnen het huidige gemeentebeleid, maar ook de landbouwsector, als economische pijler in onze gemeente kan, zeker in het stikstofdossier, rekenen op beleidsmatige ondersteuning vanuit het gemeentebestuur.

Als plattelandsgemeente hebben wij nood aan ambachtelijke zones en een sterke land- en tuinbouwsector. Deze en vele andere projecten staan in 2023 op het programma.

Beste medewerkers, vrijwilligers... vooraleer u uit te nodigen op het kaasbuffet en het glas te heffen op het nieuwe jaar, wil ik u namens het gemeentebestuur oprecht bedanken voor uw inzet en engagement.

Ondanks de twijfels waarmee 2022 ons achterlaat, laat ons vertrouwen hebben in de toekomst. Want in het gevecht om de toekomst van een samenleving wint de passie het steevast van de rede. Dit bewijst het Oekraïense volk iedere dag opnieuw!

 Ik dank u
 06/01/2023

 Walter Luyten

(Foto: RAWEPO)

Nieuws van cd&v Ravels

Cd&v-voorzitter Andriessen: “Ravels is financieel gezond en blijft dat ook”

Voorzitter van cd&v Ravels, Nic Andriessen, blikt tevreden terug op de begroting voor 2024 die is neergelegd in de laatste gemeenteraad van 2023.

“Wat we in 2018 hebben vooropgesteld blijft onze leidraad: geen zware lasten op de burger, geen zware lasten op de toekomst. Geen zotte dingen, maar goed bestuur.”

Ravels fietst verder

Met de oplevering van het fietspad langs de N118, Moleneinde-Vooreel, heeft Ravels opnieuw samen met AWV een stuk van ons Bovenlokale Functionele Fietspad (BFF) afgewerkt. Fietsen tussen Ravels-Eel en Weelde kan eindelijk op een veilige manier. Bij de verkiezingscampagne van 2018 trok cd&v nog doorheen Ravels, met de fiets, om ons fietsbeleid in de verf te zetten. Hoever staat het daarmee?

In Ravels telt elk kind mee

Vandaag stond het voor de derde keer op het programma: het uitdelen van de laptops voor de kinderen van het vijfde leerjaar. Dankzij cd&v maakt het gemeentebestuur daar zo'n 105.000 euro voor vrij dit schooljaar. Burgemeester Walter Luyten en schepen van Onderwijs deelden vanochtend de laptops uit.